DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

14. - 15. října 1986

14. 10. 1986

Pokoj tobě. Pociťuj, jak jsi milovaná. Slyš Mě: Já, Ježíš, shromáždím Své děti a způsobím, že Mě naleznou.1

Co jim řekneš?

Řeknu jim toto:

Nezoufejte, Já, Ježíš jsem přišel, abych vám přinesl naději. Milujte se navzájem, Moji milovaní. V krátké době znovu přijdu. Všechny vás miluji. Pamatujte si, že nemáte ztrácet odvahu. Potřebujte svého Nebeského Otce. Více Ho milujte, neboť je Svatý, buďte tedy svatí i vy, žijte svatě. Já, Ježíš, jsem Světlo světa. Přišel jsem, abych přinesl naději všem, kteří ji ztratili. Nalezněte ve Mně Pokoj. Vassulo, Já, Ježíš Kristus vedu tvoji ruku. Jsem to Já. Oslav Otce tím, že budeš dodržovat a zachovávat Jeho Přikázání. Modli se, abys neupadla do pokušení. Více se modli a buď bdělá.

Děti, které miluji celou Svou Duší, přistupte ke Mně, abyste se ode Mě učili. Následujte Mě a učte se, jak být svatí. Milujte své nepřátele a zanechte své zášti.

15. 10. 1986

Pokoj tobě.

Mohu být ve Tvém Světle?

Vždyť jsi. Poslyš Mě: Já Bůh jsem stále stejný2 a jednám stále stejně. Je pravda, že Mě někteří z vás neznají a říkají o Mně, že jsem tajemný, protože jste nepochopili Moje nebeské dílo.

Já, Jahve, jsem váš Stvořitel. Já, Bůh tvořím bez přestání. Přijměte Moje stvoření tak, jak je. Když jsem byl s židovskými vůdci, oni slyšeli a zachytili Moje Volání. Oni Mě přijali, rozpoznali Mě a oslavovali a vzývali Mě.3

Já, Jahve jsem ten stejný Bůh. Pracuji stejným způsobem. Udělejte Mi radost a věřte, že jsem to Já, Bůh, který je znovu s vámi. Existuji a žiji. Mé dveře nejsou nikdy zavřené. Mé dveře jsou stále otevřené a slyším každý zvuk. Mohu vykročit, kdykoliv se Mi zachce. Roky pro Mě nic neznamenají. Jsem stále stejný. Poslouchejte Mě:

Já, Bůh, vás stále volám.4 Jak to, že Mě neslyšíte po všechna tato léta?5 Několik Mě uslyšelo. Není obtížné ke Mně dospět a Já nejsem komplikovaný, milovaní. Nezacpávejte si uši, slyšte Mě: Já, Bůh, využívám každou příležitost, abych byl se Svými dětmi a přitáhl si je do Své blízkosti. Já jsem Živý Bůh a Já existuji.

(Později:)

Pokoj tobě. Já, Bůh, ti žehnám. Zůstaň v Mé blízkosti. Uvědom si Mě6 a opři se o Mě. Žehnám tvým chlapcům,7 postarám se o ně. Miluji je oba stejně. Žehnám vaše životy a vaši rodinu. Žehnám každému z tvé rodiny, ať najdou pokoj a lásku. Všechno požehnání je živé. Jdi a odpočiň si.


1 domnívám se, že Kristus mluvil o budoucnosti, kdy rozšíří Svá Poselství
2 Toto všechno jsem měla za sebou a moje mysl vířila. Bůh se pokoušel odstranit moje pochybnosti, které byly skutečnou překážkou.
3 Opravdu jsem měla problémy přijmout skutečnost, že ke mně mluví Bůh. Bůh se znovu pokoušel mě přesvědčit, že volá.
4 nás všechny
5 nevěnujeme žádnou pozornost Jeho Znamením
6 cítit Jeho Přítomnost
7 mé dva syny: Jana a Fabiána


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Klanějte se Tomu, jenž učinil nebe i zemi
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Povolal jsem tě k životu pokoje
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message