DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Pán chce, abychom vstoupili do důvěrného vztahu s Ním
 • Pán nám dává naléhavou modlitbu (13. února 2016)
 • Pane, smiluj se nade mnou, hříšným!
 • Patmos - Apokalyptický ostrov
 • Pečeť Mých Poselství
 • Petře, proč jsou Moji učedníci rozptýleni a znepřáteleni?
 • Píseň Ducha Svatého
 • Písmo je zrcadlem, které Mě odráží
 • Podílet se na Božství
 • Podobenství o svatební hostině
  Jsem, který Jsem
 • Podobenství: Nedbalí služebníci
 • Podrobujte si své tělo
  Svět vyměnil Mé Božství za bezcennou náhražku
 • Podstatné je modlit se a prosit o Mé Milosti
 • Pohleď, toto je Srdce, které krvácelo pro tebe a celé lidstvo
 • Pojď a navštiv Mne v Mém Domě
  Velké odpadlictví
 • Pojď a veleb Mne, uctívej Mne, protože jsem Svatý
 • Pojď Má Vlastní, tvůj Ježíš je tu, ve tvé světnici
 • Pojďte ke Mně všichni, kdo žízníte
 • Pojďte, pokořte se a kajte se
 • Pokání
 • Poklady
 • Poklady Mého Svatého Srdce
  Přinášejte ovoce ve svatosti
 • Pokora a láska jsou klíče k jednotě
 • Pokora, láska a zbožnost
 • Pokračování: Píseň Ducha Svatého (II)
 • Pokračování: Píseň Ducha Svatého (III)
 • Pokračování: Píseň Ducha Svatého (IV)
 • Pokrm z Nebe
  Soudce, a přece tak jemný
 • Pokud jde o tvůj národ, budu jej tavit jako železo - Ohněm
  Svaté Srdce
 • Pokud se člověk znovu nenarodí, nemůže vidět Mé Království
 • Pokušení
 • Pomocí tvé slabosti dosáhnu jednoty
 • Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
 • Pompézní styl Mě unavuje
 • Porodní bolesti už začaly
 • Poselství jednoty
  Je mezi vámi nějaký velkodušný člověk?
  Slavnosti a diskuse Mě nezajímají
 • Poselství jednoty
  Jednotu nevytvoří litera, ale duch
  Poselství vězňům
 • Poselství jednoty
  Jejich rozdělení je oddělilo od Mého Srdce
 • Poselství jednoty
  Sjednoťte kvůli Mně Velikonoční slavnost
 • Poselství jednoty
  Ale co mám dělat se vším jejich kadidlem
 • Poselství k Irsku
 • Poselství k vězňům v Muntin Lupa, Manila, Filipíny
 • Poselství modlitební skupině na Rhodu
 • Poselství od Svatého Pavla
 • Poselství Panny Marie
 • Poselství pro dobu postní
 • Poselství pro Francii
 • Poselství pro ty, kdo Mě milují
 • Poselství řeckým kněžím
 • Poselství Sv. Michaela
 • Poselství Svatého Archanděla Michaela
 • Poselství Svatého Michaela
 • Poselství TLIG z 11.července 1987
 • Poselství tohoto Díla skončí s tebou
 • Poselství Vassulinu rádci
 • Poselství  -  Výzva k jednotě
 • Posílám Svou Matku jako Učitelku
  Mé podobenství o koukolu
 • Posílám tě jako Svou poselkyni
 • Posílám ti na tuto cestu bratra
 • Poslal Mne, abych připravila cestu pro Jeho Návrat
 • Pošlapávají Mého Ducha
 • Poslouchej Mé zásady
  Žena ozdobená sluncem
 • Poslové přijdou z Egypta
  Mé Eucharistii je dávána čím dál menší důležitost
 • Pošlu tě k několika dalším národům
 • Poslušnost
 • Poslušnost vůči Bohu má přednost před poslušností vůči lidem
 • Posvěťte své životy
 • Potřebuji jejich srdce, abych v nich znovu zbudoval Svou jedinou Církev
  Ať tě Satan nenajde spící
 • Potřebuji oběť, velkodušnost a lásku
  Poselství pro Argentinu
 • Potřebuji obětavé duše
 • Potřebuji obětavé duše
 • Potřebuji opět tvůj souhlas
 • Potřebuji vaši naprostou oddanost
  Poselství pro Indonézii
 • Pouhý pohled na Mě rozradostní
 • Použiji tuto slabost, abych přitáhl Svůj lid k jednotě
 • Používám tě se Svým Křížem
 • Povedu k Sobě mnohé
 • Pověřil jsem tě tímto posláním
 • Pověřil jsem tě, abys mluvila v Mém Jménu
 • Povolal jsem tě k životu pokoje
 • Povýšení Kříže
 • Požehnaná duše, která dospěje k tomu, že Mě miluje
 • Požehnání
 • Poznej, co je pro tvou duši nejlepší
 • Poznenáhlu tě budu učit
 • Pracuj ze všech sil, ale pamatuj, abys nezanedbávala lepší úděl
 • Pracujte v harmonii v Mém Jménu
 • Prahni po Mně
  Oni Mě neuznali
 • Praktická milost
 • Pravá teologie je kontemplací Mne, vašeho Boha
  Jak rozlišovat duchy
 • Pravoslavní! Katolíci! Protestanté! Všichni Mi náležíte!
 • Přeji si sjednotit všechny Své kněze
 • Přeji si, aby všichni Moji kněží byli svatí
 • Přestaň se cítit provinile
 • Při tvé kázni na tebe budou hledět skrz prsty
 • Přicházej ke Mně jako celník
 • Přijď a klaněj se Mi
 • Přijdu k vám náhle, ve sloupu planoucího ohně!
 • Přijmi Mé děti
  Matka Boží
 • Přinášej ovoce, které bude trvalé
 • Připomeň Mým učitelům Můj způsob vyučování
 • Přišel jsem k vám, abych vyslovil, co si přeji od Své Církve
 • Přišel jsem v době hladu
  Prosím jedině o lásku, aby prolomila bariéry vašeho rozdělení
 • Přišel jsem, abych vás všechny sjednotil
 • Přitáhnu tě k hlubšímu vnitřnímu životu
 • Přitiskni Naše Dvě Srdce na své srdce jako pečeť
  Ať je vaše srdce jako zahrada
 • Přiveď Můj lid k poslušnosti víry
 • Přiveď Můj lid zpět ke skutečné víře, spočívající na lásce
 • Přivedl jsem lidi, kteří Mě neznali, aby Mě poznali a milovali
 • Přivedu Své ovce zpět k Petrovi
 • Přivlastnil jsem si tě každou kapkou Své Krve
 • Pro Kanadu
  Kořenem Mého Zákona je Láska
 • Pro tvou lásku vyzvu Církve ke sjednocení data Velikonoc
 • Probodli Ruce, které je stvořily
  Pojďte a čerpejte z Ježíšova Svatého Srdce
  Pojďte a klaňte se Mu
 • Proč chcete, abych mlčel?
 • Proč Mi odpíráte místo ve svých srdcích?
 • Proč se tento národ bojí pít Mne a jíst Mne?
 • Program Mých Setkání
 • Prolhanost pronásleduje Pravdu
 • Promluv k Mému lidu a připomeň jim...
 • Pronásledována
  V dobách pronásledování
 • Proradná generace! Vypudila jsi Nás ze svého života
 • Proroci a proroctví
  Egypt
 • Proroctví o Rusku
 • Proroctví o Rusku
 • Proroctví: Osvobodím tě (Rusko) a udělám tě hlavou mnoha národů
  Země se brzy bude třást a nebe s hukotem pomine
 • Proroctví: Pozvednu je (Rusko), aby se stalo hlavou mnoha národů
 • Proroctví: Rusko bude spravovat Mé ostatní děti ve svatosti
 • Prorok Daniel
 • Prorok Daniel (pokr.)
 • Pros Mě o sedm darů Ducha Svatého
 • Pros otce Pia
 • Proste Mého Ducha o pomoc, proste!
 • Proste Otce o slitování
  Kanada je Moje
 • Protivenství, která zakoušíš, Mne těší
 • Prožívej svůj čas se Mnou v posvátné kontemplaci
 • První den týdne jednoty
 • První Přikázání
 • Pustina
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Byla Má Krev prolita nadarmo?
  Ó století absolutní nevíry

   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Buď jako hlasitá kniha a mluv
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message