DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Pán chce, abychom vstoupili do důvěrného vztahu s Ním
 • Pán nám dává naléhavou modlitbu (13. února 2016)
 • Pane, smiluj se nade mnou, hříšným!
 • Patmos - ostrov Apokalypsy
  Žádám od vás jedině návrat Lásky
 • Pečeť Mých Poselství
 • Petře, proč jsou Moji učedníci rozptýleni a znepřáteleni?
 • Píseň Ducha Svatého
 • Písmo je zrcadlem, které Mě odráží
 • Podílet se na Božství
 • Podobenství o svatební hostině - Jsem, který Jsem
 • Podobenství: Nedbalí služebníci
 • Pohleď, toto je Srdce, které krvácelo pro tebe a celé lidstvo
 • Pojď a veleb Mě, klaněj se Mi, neboť Já Jsem Svatý
 • Pojď Má Vlastní, tvůj Ježíš je tu, ve tvé světnici
 • Pojďte ke Mně všichni, kdo žízníte
 • Pojďte, pokořte se a kajte se
 • Poklady
 • Poklady Mého Nejsvětějšího Srdce
  Přinášejte ovoce ve svatosti
 • Pokora a láska jsou klíče k jednotě
 • Pokora, láska a zbožnost
 • Pokračování: Píseň Ducha Svatého (II)
 • Pokračování: Píseň Ducha Svatého (III)
 • Pokračování: Píseň Ducha Svatého (IV)
 • Pokrm z Nebe
  Soudce, a přece tak jemný
 • Pokud jde o tvůj národ, budu jej tavit jako železo - Ohněm
  Svaté Srdce
 • Pokud se člověk znovu nenarodí, nemůže vidět Mé Království
 • Pokušení
 • Pomocí tvé slabosti dosáhnu jednoty
 • Pomoz nám vidět naše hříchy Tvýma Očima
 • Porodní bolesti již začaly
 • Poselství - Výzva k jednotě
 • Poselství jednoty
  Je mezi vámi aspoň jediný šlechetný člověk?
  Slavnosti a diskuse Mě nezajímají
 • Poselství jednoty
  Ale co mám dělat se vším jejich kadidlem
 • Poselství jednoty
  Jednota nebude postavena na liteře, ale v duchu
  Poselství vězňům
 • Poselství jednoty
  Jejich rozdělení je oddělilo od Mého Srdce
 • Poselství jednoty
  Sjednotíš, kvůli Mně, Datum slavení Velikonoc
 • Poselství modlitební skupině na Rhodu
 • Poselství od Svatého Pavla
 • Poselství Panny Marie
 • Poselství pro dobu postní
 • Poselství pro Francii
 • Poselství pro Irsko
 • Poselství pro ty, kdo Mě milují
 • Poselství řeckým kněžím
 • Poselství Sv. Michaela
  Až pomine tento čas Milosti, pomine i Mé Slitování
 • Poselství Svatého Archanděla Michaela
 • Poselství Svatého Michaela
 • Poselství tohoto Díla skončí s tebou
 • Poselství Vassulinu rádci
 • Posílám Svou Matku jako Učitelku
  Podobenství o koukolu
 • Posílám tebe jako Svého posla
 • Posílám ti na tuto cestu bratra
 • Poslal Mě, abych připravila cestu pro Jeho Návrat
 • Pošlapávají Mého Ducha
 • Poslouchej Mé zásady
  Žena ozdobená sluncem
 • Poslové přijdou z Egypta
  Mé Eucharistii je dávána čím dál menší důležitost
 • Pošlu tě k několika dalším národům
 • Poslušnost
 • Poslušnost vůči Bohu má přednost před poslušností vůči lidem
 • Posvěcujte své životy
 • Potřebuji jejich srdce, abych v nich přebudoval Svoji Církev v Jednu
  Nedovol Satanovi, aby tě našel spící
 • Potřebuji oběť, velkodušnost a lásku
  Poselství pro Argentinu
 • Potřebuji obětavé duše
 • Potřebuji obětavé duše
 • Potřebuji obětavé duše víc než kdy předtím
 • Potřebuji opět tvůj souhlas
 • Potřebuji vaši naprostou oddanost
  Poselství pro Indonézii
 • Pouhý pohled na Mě rozradostní
 • Používám tě se Svým Křížem
 • Pověřil jsem tě tímto posláním
 • Pověřil jsem tě, abys mluvila v Mém Jménu
 • Povolal jsem tě k životu pokoje
 • Povýšení Svatého Kříže
 • Požehnaná duše, která dospěje k tomu, že Mě miluje
 • Požehnání
 • Pozvedni své oči ke Mně
 • Pracuj ze všech sil, ale pamatuj, abys nezanedbávala lepší úděl
 • Pracujte v harmonii v Mém Jménu
 • Praktická milost
 • Pravá teologie je kontemplací Mne, vašeho Boha
  Jak rozlišovat duchy
 • Pravoslavní! Katolíci! Protestanté! Všichni Mi náležíte!
 • Přeji si sjednotit všechny Své kněze
 • Přeji si, aby všichni Moji kněží byli svatí
 • Přestaň se cítit provinile
 • Přicházej ke Mně jako onen celník
 • Přijď a klaněj se Mi
  Pojďte a buďte jedno se Mnou
  Láska je tak nepochopena!
 • Přijď a navštiv Mě v Mém Domě
  Velké odpadlictví
  Modlitba za uzdravení
 • Přijdu na vás náhle ve sloupu planoucího Ohně!
 • Přijímej Mé děti - Matka Boží
 • Přinášej ovoce, které bude trvalé
 • Připomeň Mým učitelům způsob Mého vyučování
 • Přišel jsem k vám, abych vyslovil, co si přeji od Své Církve
 • Přišel jsem, abych vás všechny sjednotil
 • Přitáhnu tě k hlubšímu vnitřnímu životu
 • Přiváděj Můj lid k poslušnosti víry
 • Přiveď Můj lid zpět k pravé Víře, spočívající na lásce
 • Přivedl jsem lidi, kteří Mě neznali, aby Mě poznali a milovali
 • Přivedu Své ovce zpět k Petrovi
 • Přivedu vás Domů!
 • Pro Kanadu
  Budu stát vedle tebe
  Láska je Kořenem Mého Zákona
 • Pro tvou lásku vyzvu Církve ke sjednocení data Velikonoc
 • Probodli Ruce, které je stvořily - Pojďte a čerpejte z Ježíšova Nejsvětějšího Srdce - Pojďte a klanějte se Mu
 • Proč Mi odpíráte místo ve svých srdcích?
 • Proč se Mě váš národ bojí pít a jíst?
 • Program Mých Setkání
 • Prolhanost pronásleduje Pravdu
 • Promluv k Mému lidu a připomeň jim...
 • Pronásledována - V dobách pronásledování
 • Proradná generace! Vypudila jsi Nás ze svého života
 • Proroci a proroctví
  Egypt
 • Proroctví o Rusku
 • Proroctví o Rusku
 • Proroctví: Osvobodím tě (Rusko) a ustanovím tě hlavou mnoha národů
  Země se bude brzy otřásat a nebe s hukotem zmizí
 • Proroctví: Pozvednu je (Rusko), aby se stalo hlavou mnoha národů
 • Proroctví: Rusko bude vládnout zbytku Mých dětí ve svatosti
 • Prorok Daniel
 • Prorok Daniel (pokr.)
 • Pros Mě o sedm darů Ducha Svatého
 • Pros Otce Pia
 • Proste Mého Ducha, aby vám pomohl. Proste!
 • Proste Otce o slitování
  Kanada je Moje
 • Prostota a chudoba Mě uchvacují - Láska trpí
 • Protivenství, která zakoušíš, Mne těší
 • Prožívej svůj čas se Mnou v posvátné kontemplaci
 • První den týdne modliteb za jednotu křesťanů
 • První Přikázání
 • Pustina
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Vdechujete sžíravé odpadlictví
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Velký Návrat - Nové Letnice
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message