DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Má Přítomnost v Eucharistii
 • Má Církev bude jedna
 • Má Církev bude Jedno
 • Má Církev potřebuje oživení
 • Má koruna slávy Mi bude nabídnuta z Východu
  Sjednoťte datum Velikonoc
 • Má Krev se řine proudem
 • Má Krev tekla pro tebe
  Sdílej Můj Kalich
 • Má Láska bude zjevena v melodii, verších a ctnosti
 • Má Láska byla zjevena na samém Počátku
 • Má Láska je Nekonečná
 • Má Milost je Nekonečná a Mé Slitování také
 • Má Nová Píseň Lásky
 • Má Poselství jsou modlitby
  Jsem tvůj ježíš
 • Má Poselství jsou Mým darem vám všem
 • Má přítelkyně, Má malá přítelkyně
 • Má Přítomnost je neustále s tebou
 • Má Přítomnost je také Tajemství
 • Má slova k tobě jsou Duch a jsou Život
 • Má Slova, která dávám, jsou odrazem Písma
 • Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 • Má Tajemství
 • Má Tajemství musí být zachována
 • Má Tajemství musí zůstat neměnná
  Semena vzpoury
 • Má teologie je postavena na Pravdě a božské Lásce
 • Má Učení patří každému z vás
 • Má Vláda v tobě
 • Má žízeň po ubohých duších je veliká
 • Malé věci se Mi líbí
 • Mám nějaké domácí povinnosti
 • Mám pod kontrolou každou situaci
 • Mám u Sebe dva prsteny
 • Mám žízeň, Vassulo!
 • Máme společná pouta
 • Maria je Královna Nebes
 • Máš svobodnou volbu
 • Matka všech lidí
 • Mé Božství tě přetváří
  Láska se vrátí jako Láska
 • Mé Cesty jsou mírné, laskavé a tak dokonalé
  Modli se za obrácení světa
 • Mé cesty jsou nádherné, Mé cesty vedou k věčnému Životu
 • Mé děti hladovějí
 • Mé děti se ke Mně obrátily zády
  Nečiňte zlo a žádné zlo vás nepostihne
 • Mé dítě, buď vítána v Domě svého Otce
 • Mé dítě, prorokuj!
 • Mé Jméno je Láska
 • Mé Královské Žezlo Ctnosti
 • Mé Království bude dáno chudým lidem - Vassulo Mého Svatého Srdce
 • Mé květiny potřebují vodu, jinak každá z nich zahyne
 • Mé malé dítě, víš, proč tě miluji?
 • Mé milosrdenství je veliké, ale stejně veliká je Má přísnost
 • Mé Nebe je v tobě
  Čiň pokání za ty, kdo Mu připravují hořkost
  Musím vám ukázat Svůj hněv?
 • Mé Nejsvětější Srdce je tvým nebem
 • Mé ovce jsou rozptýleny
 • Mé Rusko, jak tě Já, Pán, miluji!
 • Mé slitování s vámi je převeliké
 • Mé Slovo je jako lampa
 • Mé Slovo říká, že Mé Mystické Tělo je Jedno!
 • Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
 • Mé Srdce je Propastí Lásky
 • Mé Srdce je Propastí Lásky a Odpuštění
 • Mé Srdce lká jako smutné tóny flétny
 • Mé Srdce podléhá dojetí
 • Mé Srdce stravuje touha po tvé lásce
 • Mé Svaté Plátno je pravé
 • Mé Tělo je zmrzačené
 • Mé Tělo Mi působí bolest pro nedostatek lásky
 • Mé tvorstvo je hluché
  Rebelové
 • Mé tvorstvo musí být varováno
  Propagujte Mě, neodkládejte Mě
 • Mé utrpení se opakuje každý den
 • Měj ke Mně vroucí vztah lásky
  Moji pastýři, chci vás čisté
 • Měj Mě na prvním místě
 • Měj touhu po Otci
 • Mezi pastýři je spiknutí
 • Mí proroci jsou částí Mého Těla
 • Milosrdná láska je svatá, je to symbol Mé Podoby
 • Milost utrpení
 • Milované děti, vaše srdce jsou ještě velmi daleko od Nás
 • Milovat Boha znamená plnit Boží Vůli
 • Milovat Mne, to Mě oslavuje a tebe očišťuje
 • Miluj a modli se
 • Miluj Mě a přemůžeš Mé nepřátele
 • Miluj Mě a těš toto Srdce tak nemilované a tak strašlivě nepochopené
  Udělal jsem tě hrozbou pro Své nepřátele
 • Miluj Mě navzdory svým pochybám
 • Miluj Mě v absolutním tichu
 • Miluji děti
 • Miluji prostotu a chudobu
  Láska trpí
 • Miluji svatost
  Nacházej Mě v Mém tvorstvu
 • Miluji tě i přes tvou nicotnost
 • Miluji tě pro to, co nejsi
 • Miluji vás k zbláznění
 • Miluji víru dětí
 • Milujte svého bližního jako sebe sama
  V Mém slovníku neexistuje slovo ‘náhoda’!
 • Mimo Mou Svatyni je jejich stůl prázdný
 • Mít víru, to je také milost
 • Mluv, Vassulo, když mluvím Já, buď Mými Rty a oslavuj Mne
 • Moci věřit je také milost
 • Modlete se jako nikdy předtím
 • Modlete se v tichosti
  Velké odpadlictví
 • Modlete se za své kněze, nikoho neobviňujte
 • Modlete se za ty, kdo mluví o Jednotě, ale nastražují síť těm, kdo ji praktikují
 • Modli se a žádej ode Mě víc
 • Modli se s láskou
 • Modli se se Mnou
 • Modli se se Mnou k Otci
 • Modli se za své bratry
 • Modli se za své kněze
 • Modlitba o jednotu
 • Modlitba pokání a vysvobození
 • Modlitba: Hospodin mě navštívil
 • Mohu být tvou Oázou ve vaší pustině
 • Moji nepřátelé tě budou pronásledovat
 • Moji proroci
 • Moji proroci nejsou bráni vážně
 • Moji vlastní Mě znají
  Každá úcta, prokázaná Mé Matce, blaží Mé Srdce
  Poslouchat Mne, vašeho Boha, je důležitější než poslouchat lidi
 • Mou touhou je přivést každého k obrácení a ke spáse!
 • Moudrost je dána pouze dětem
 • Moudrost je v Písmu Svatém
 • Moudrost tě pozvedla
  Dávám i těm nejbědnějším duším
 • Moudrost ti poskytne zdravé učení
 • Můj Chléb tě nasytí
 • Můj Duch jako slunce dopadne na mnohé duše
 • Můj Duch Rady Tě povede
 • Můj Duch teď povede tvé kroky
 • Můj Dům na Západě je drancován
  Západ a Východ budou jedním královstvím
 • Můj Hlas uslyší i ti nejhrubší lidé
 • Můj hněv je stejně mocný jako Mé odpuštění
 • Můj Hymnus Lásky vzroste v řeku a tato řeka se rozroste v moře lásky
 • Můj Kalich chutná hořce
 • Můj Návrat je bezprostředně blízko (poselství pro Indii)
 • Můj Návrat je přede dveřmi
 • Můj Otec má radost z dětí
 • Můj Otec tě z Lásky stvořil
  Můj Zákon je Zákon Lásky
 • Můj poslední hlasitý Výkřik z Kříže
 • Můj Svatý Duch
 • Můj Svatý Duch bude Přítomen
 • Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
  Budou to druhé Letnice
 • Můj Svatý Duch se vyleje i na pohany
  Mé milosti k vám se rozhojní
 • Můj Svatý Duch tě povede, podobně jako Já jsem vedl Své učedníky
 • Můj vznešený plán
 • Můj Zákon je Zákon Lásky
 • Můj Zákon není těžké zachovávat, jestli Mě opravdu miluješ
  Modlitba
 • Musím tě nechat na zemi dokončit tvé poslání
  Můj Svatý Duch je Úhelným Kamenem Církve
 • Musíš Mi plně důvěřovat
 • Musíš získat Moudrost
 • Může být Satan rozdělen proti sobě samému?
 • Může člověk žít z ničeho?
 • Může někdo tak malý být překážkou Všemohoucímu?
  Nebudu se ti vnucovat
 • Můžeš pracovat s láskou, pro lásku?
 • Mým Plánem je zachránit vás všechny
 • Mým potěšením je každé čisté srdce
 • Mým přáním je dát vám ze Sebe víc - Poklady Mého Srdce
 • Mým vroucím přáním je, aby se Západ a Východ setkaly
  Budou konat sčítání, aniž by se poradili se Mnou
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Byla Má Krev prolita nadarmo?
  Ó století absolutní nevíry

   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Buď jako hlasitá kniha a mluv
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Ježíšovo požehnání pro týden jednoty, které dal na Vassuliny narozeniny 18. ledna 2002
  2018-01-22
   
  Tak snadné, jako se napít vody
  Afshin Javid v Kolíně nad Rýnem

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message