DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Má Přítomnost v Eucharistii
 • Má Církev bude jedna
 • Má Církev bude Jedno
 • Má Církev potřebuje oživit
 • Má koruna slávy Mi bude nabídnuta z Východu
  Sjednoťte datum Velikonoc
 • Má Krev se řine proudem
 • Má Krev tekla pro tebe proudem
  Děl se se Mnou o Můj Kalich
 • Má Láska bude zjevena v melodii, verších a ctnosti
 • Má Láska byla zjevena na samém Počátku
 • Má Láska je Nekonečná
 • Má Milost je Nekonečná a Mé Slitování také
 • Má Nová Píseň Lásky
 • Má Poselství jsou modlitbami
  Tvůj Ježíš, Já Jsem
 • Má Poselství jsou Mým darem vám všem
 • Má Přítomnost je neustále s tebou
 • Má Přítomnost je také Tajemství
 • Má slova k vám jsou živá a jsou Duch
 • Má Slova, která dávám, jsou odrazem Písma
 • Má Spravedlnost je provokována a vyzývána
 • Má Tajemství
 • Má Tajemství by měla být neodvolatelná - Semena Vzpoury
 • Má Tajemství mají zůstat Tajemstvími
 • Má teologie je postavena na Pravdě a božské Lásce
 • Má Učení patří každému z vás
 • Má Vláda v tobě
 • Má žízeň po ubohých duších je veliká
 • Malé věci se Mi líbí
 • Maličká, víš, proč tě miluji?
 • Mám nějaké domácí povinnosti
 • Mám pod kontrolou každou situaci
 • Mám u Sebe dva prsteny
 • Máme společná pouta
 • Maria je Královnou Nebes
 • Máš být Mou Sítí
 • Matka všech lidí
 • Mé Božství tě promění - Láska se vrátí jako Láska
 • Mé Cesty jsou mírné, laskavé a tak dokonalé
  Modli se za obrácení světa
 • Mé cesty jsou nádherné, Mé cesty vedou k věčnému Životu
 • Mé děti hladovějí
 • Mé děti se ke Mně obrátily zády - Nečiňte zlo a zlo vás nepostihne
 • Mé dítě, buď vítán v Domě svého Otce
 • Mé dítě, prorokuj!
 • Mé Jméno je Láska
 • Mé Královské Žezlo Ctnosti
 • Mé Království bude dáno chudým lidem - Vassulo Mého Nejsvětějšího Srdce
  Pane, vezmi mou duši a mé srdce
 • Mé květiny potřebují vodu, jinak úplně všechny zahynou
 • Mé milosrdenství je veliké, ale stejně veliká je Má přísnost
 • Mé Nebe je v tobě
  Čiň pokání za ty, kdo jen rozhojňují Mé Rány
  Budu vám muset ukázat Svůj hněv?
 • Mé Nejsvětější Srdce je tvým domovem
 • Mé Nejsvětější Srdce je tvým nebem
 • Mé ovce jsou rozptýleny
 • Mé Rusko, jak tě Já, Pán, miluji!
 • Mé sémě, Jsem tvůj Abba
 • Mé slitování s vámi je Veliké
 • Mé Slovo je jako lampa
 • Mé Slovo říká, že Mé Mystické Tělo je Jedno!
 • Mé Srdce bylo dojato tvou, tak ubohou duší
 • Mé Srdce je Propastí Lásky
 • Mé Srdce je propastí Lásky, propastí Odpuštění
 • Mé Srdce lká jako smutné tóny flétny
 • Mé Srdce podléhá dojetí
 • Mé Srdce stravuje touha po tvé lásce
 • Mé Svaté Plátno je skutečně autentické
 • Mé Tělo bolí kvůli nedostatku lásky
 • Mé Tělo je zmrzačené
 • Mé Tvorstvo je hluché
  Rebelové
 • Mé tvorstvo musí být varováno
  Pracujte pro Mě, ne proti Mně
 • Mé Umučení se opakuje každý den
  Setkala jsem se s Ježíšem v Jeho Utrpení
 • Měj Mě na prvním místě
 • Měj touhu po Mně
  Neuznali Mě
 • Měj touhu po Otci
 • Mezi pastýři je spiknutí
 • Mí proroci jsou také částí Mého Těla
 • Milosrdná láska je svatá, je to symbol Mé Podoby
 • Milost utrpení
 • Milované děti, vaše srdce jsou ještě velmi daleko od Nás
 • Milovat Boha znamená plnit Boží Vůli
 • Milovat Mne, to Mě oslavuje a tebe očišťuje
 • Miluj a modli se
 • Miluj Mě a porazíš Mé nepřátele
 • Miluj Mě a utěšuj toto Srdce, tak nemilované a naprosto nepochopené!
  Učinil jsem tě hrozbou Svých nepřátel
 • Miluj Mě i navzdory svým pochybnostem
 • Miluj Mě v naprostém tichu
 • Miluji děti
 • Miluji svatost
  Pozoruj Mě v Mém stvoření
  Udržuj svůj plamen hořící
 • Miluji tě i přes tvou nicotnost
 • Miluji tě pro to, čím nejsi
 • Miluji víru dítěte
  Buď šťastná
  Dej Mi odpočinout
 • Milujte Pravdu a hledejte ji upřímným srdcem
 • Milujte svého bližního jako sebe sama
  V Mém slovníku není takové slovo jako „náhoda“
 • Mimo Mou Svatyni je jejich stůl prázdný
 • Mít víru je také Milost
 • Mlčení je nejlepší zbraní po modlitbě
  Rusko bude veřejně zachovávat Mé Jméno ve Svatosti
 • Mluv, Vassulo, když mluvím Já, buď Mými Rty a oslavuj Mne
 • Mnohé přivedu zpět k Sobě
 • Modlete se jako nikdy předtím
 • Modlete se v tichosti - Velké Odpadlictví
 • Modlete se za své kněze, nikoho neobviňujte
 • Modlete se za ty, kdo mluví o Jednotě, ale nastražují síť těm, kdo ji praktikují
 • Modli se a žádej ode Mě víc
 • Modli se s láskou
 • Modli se se Mnou
 • Modli se se Mnou k Otci
 • Modli se za své bratry
 • Modli se za své kněze
 • Modlitba pokání a vysvobození
 • Modlitba za jednotu
 • Modlitba: Jahve mě navštívil
 • Mohu být Oázou ve vaší pustině
 • Moji nepřátelé tě budou pronásledovat
 • Moji proroci
 • Moji proroci nejsou bráni vážně
 • Moji vlastní Mě znají
  Poslušnost vůči Mně, tvému Bohu, je důležitější než poslušnost vůči člověku
  Každá oddanost projevená Mé Matce potěší Mé Srdce
 • Mou touhou je přivést každého k obrácení a ke spáse!
 • Moudrost je dána pouze dětem
 • Moudrost je dostupná každému ctnostnému srdci
 • Moudrost se nachází v Písmu Svatém
 • Moudrost tě pozvedla
  Dávám i těm nejbědnějším duším
 • Moudrost ti poskytne zdravé učení
 • Můj Chléb tě nasytí
 • Můj Duch jako slunce dopadne na mnohé duše
 • Můj Duch Rady Tě povede
 • Můj Duch teď povede tvé kroky
 • Můj Dům na Západě je drancován
  Západ a Východ budou jedním královstvím
 • Můj Hlas uslyší i ti nejhrubší lidé
 • Můj hněv je stejně mocný jako Mé odpuštění
 • Můj Hymnus Lásky vzroste v řeku a tato řeka se rozroste v moře lásky
 • Můj Kalich chutná hořce
 • Můj Návrat je bezprostředně blízko (poselství pro Indii)
 • Můj Návrat je přede dveřmi
 • Můj Otec má radost z dětí
 • Můj Otec vás stvořil z Lásky
  Můj Zákon je Zákonem Lásky
 • Můj poslední hlasitý Výkřik z Kříže
 • Můj Svatý Duch
 • Můj Svatý Duch bude Přítomen
 • Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
  Budou to druhé Letnice
 • Můj Svatý Duch se vyleje i na pohany
  Budou se množit Mé Milosti k vám
 • Můj Svatý Duch vás povede podobně, jako Já jsem vedl Své učedníky
 • Můj vznešený plán
 • Můj Zákon je Zákon Lásky
 • Můj Zákon není těžké zachovávat, jestli Mě opravdu miluješ
  Modlitba
 • Musím tě nechat na zemi dokončit tvé poslání
  Můj Svatý Duch je Úhelným Kamenem Církve
 • Musíš Mi plně důvěřovat
 • Musíš získat Moudrost
 • Může být Satan sám v sobě rozdělen?
 • Může člověk žít z ničeho?
 • Může někdo tak malý být překážkou Všemohoucímu?
  Nebudu se ti vnucovat
 • Můžeš pracovat s láskou, pro lásku?
 • Mých pět Ran je doširoka otevřeno - Proč zanedbali Mou zahradu?
 • Mým Plánem je zachránit vás všechny
 • Mým potěšením je každé čisté srdce
 • Mým přáním je dát vám ze Sebe víc - Poklady Mého Srdce
 • Mým vroucím přáním je, aby se Západ a Východ setkaly
  Budou konat sčítání, aniž by se poradili se Mnou
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Zničí pyšné nynějšího světa
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Má Tajemství
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message