DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Abecední seznam »

Abecední řazení

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

 • Já držím klíč
 • Já jsem Alfa a Omega
 • Já jsem Autorem této knihy
 • Já jsem Brána do Nebe
 • Já jsem Bránou Naděje
 • Já jsem Cesta
 • Já jsem Cesta, Pravda a Život
 • Já jsem Cesta, Pravda a Život
 • Já jsem Chléb Života
 • Já jsem Dobrý Pastýř
 • Já jsem Duch Lásky
 • Já jsem Elixír Života - Já jsem Vzkříšení
 • Já jsem jediný Soudce
 • Já jsem Ježíš
  Nebudu stát stranou, když tě postihne neštěstí
 • Já jsem Klíčem k Ráji
 • Já jsem Kristus, Já jsem Láska
 • Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě
 • Já jsem na tvé straně, odhodlán tě chránit, podporovat tě
 • Já Jsem nekonečný Oceán Milosrdenství
 • Já jsem Pokoj
 • Já Jsem se vrátí
 • Já jsem Skála a Základ Křesťanství
 • Já jsem tvá jediná Láska - Můj Kříž je branou k opravdovému životu
 • Já jsem tvůj Duchovní Vůdce a Rádce
 • Já jsem tvůj laskavý Ochránce, který ti pomáhá
 • Já jsem tvůj Těšitel
 • Já jsem tvůj Život - Zůstaň Mou obětí
 • Já jsem Tvůrcem všech věcí
 • Já Jsem u vašich dveří
  Můj malý Dům v Tsambice
 • Já Jsem Utěšitel tvého ducha
 • Já jsem Všichni v Jednom
 • Já Jsem Začátek a Konec
 • Já jsem Živá Voda a Já tě udržuji naživu
  Obnov s láskou Můj Dům
 • Já nejsem nedosažitelný
 • Já sám naplním to co schází
 • Já utvářím ty, které miluji, tím, že je vystavuji zkouškám
 • Já žiji v tichu tvého srdce
 • Já, Bůh, existuji
 • Já, Bůh, jsem s vámi
 • Já, Bůh, jsem žil ve tvé pustině
 • Já, Jahve, jsem Snoubencem každého
  Ať berou na vědomí Mou Přítomnost
 • Já, Jahve, tvůj Otec, budu nadále mluvit skrze tebe
 • Já, nejvyšší, jsem tě pozvedl, abys byla vzorem jednoty
 • Já, Pán, jsem Duch
  Řekl jsem, že Já sám jsem jediný zákonodárce a Soudce
 • Já, Pán, jsem Svou Matku korunoval za Královnu Nebes
 • Já, Pán, potřebuji Lásku, Klanění a Jednotu
 • Já, Pán, si přeji tuto Jednotu - Přímluvce
 • Já, Pán, si ve Své Církvi nepřeji žádné rozdělení
 • Já, Pán, stojím u dveří a klepu
  Potěš Mě a přijmi Mě
 • Já, tvůj Spasitel, jsem oblečený v hadrech z pytloviny
 • Jahve je blízko, přichází rychle
 • Jahve je s tebou
 • Jak jdeš, urovnávám tvou stezku
  Moudrost je dána pokorným a prostým
 • Jak málo Mi Moji vlastní rozumějí
 • Jak porozumět Duchu
 • Jak poznat pravá a falešná zjevení čili Rozlišování
 • Jak to, že Mě chcete umlčet?
 • Jaké soužení Mi připravuješ, generace
 • Jako tvůj Ženich ti dám v hojnosti všechno, co ti chybí
 • Jaký Triumf to bude?
 • Jdi k suchým kostem
 • Je chybou si myslet, že je to Můj rukopis
 • Je nezbytné modlit se a prosit o Mé milosti
  Už jsem na Cestě Svého Návratu
 • Je o Mně známo, že učím hříšníky správným cestám
 • Je před námi už jen míle cesty
 • Je to Duch Svatý, kdo vám dává účast na Božství
 • Je to Láska, která promlouvá k nepřátelskému světu
 • Je třeba obrovského pokání
  Potvrdím Svá Garabandalská zjevení
 • Je-li to Tvá vůle
 • Jednejte s ostatními laskavě
  Poselství pro Brazílii
 • Jednota
 • Jejich města jsou pustá a prázdná
  Varujte se falešných proroků
  Co jsem pro vás všechny mohl ještě udělat a neudělal jsem?
  Naše dokonalá jednota
  Ostrovy se budou třást v Můj D
 • Jejich opatrnost se stává neopatrností
 • Jen Bůh je dobrý
  Všichni kněží mají ve svém životě napodobovat Mne
  Dům od Východu a od Západu
  Všechny vás chci živit Svým Slovem
 • Jen potřebuji tvou vůli a tvůj souhlas, abych dokončil Své Dílo
 • Ještě víc teď rozšířím Své Vinice
  Vracím se k vám
 • Jestliže hospodáře nazvali Belzebulem, čím spíš jeho čeleď?
 • Jestliže je člověk nevinen, přinesu mu svobodu
 • Ješua, lema sabachthani?
 • Ježíš je Láska
  Chci tě shovívavou a oddanou
 • Ježíš vás s láskou zve, abyste jedli Jeho Tělo
 • Ježíš znamená Spasitel
  Proč se nám Pán zvěstoval?
  Je zapotřebí obrovského pokání
 • Ježíš znamená Zachránce
 • Ježíšova modlitba
 • Ježíšova modlitba
 • Ježíšovo duchovní vedení
 • Jezte a pijte Mne
 • Jidáš
 • Jsem ti vždy nablízku na tvých misích
 • Jsem Duch
 • Jsem Duch
  Opravdový život v Bohu
 • Jsem jako hlídač
 • Jsem jejich první Otec
 • Jsem Láska
 • Jsem Moudrost a tvůj Vychovatel
 • Jsem Naděje, kterou svět hledá
  Udělali jste z Mého Domu tržiště
 • Jsem Otec celého lidstva
 • Jsem proslulý Svým Milosrdenstvím
 • Jsem proslulý Svým Milosrdenstvím
 • Jsem s vámi, abych vás všechny spojil v lásce
 • Jsem s vámi, Moji přátelé
 • Jsem si plně vědom tvých možností
 • Jsem Strážcem tvé duše
  Nebe je tvým Domovem
 • Jsem Svatá Trojice, všichni v Jednom
 • Jsem Světlo
 • Jsem Svrchovaný  -  Pohanství je Mi odporné
 • Jsem ti nablízku, abych byl hrozbou tvým nepřátelům
 • Jsem to Já, kdo rozpoutává větry a mořské bouře
 • Jsem tvou Silou
 • Jsem tvůj Duchovní Vůdce
 • Jsem tvůj nejlepší přítel
 • Jsem tvůj Otec
 • Jsem tvůj Svatý, ale ty Mě odsuzuješ
  Chci především Víru
 • Jsem tvůj Těšitel
 • Jsem tvůj Učitel
 • Jsem tvůj Věrný Opatrovník
 • Jsem tvůj Vykupitel
 • Jsem váš nejlepší přítel, váš nejdražší Svatý Společník
 • Jsem váš Velekněz
  Zbožštím vás, neboť jsem Božství
  Pojďte a utěšte Ježíše
 • Jsem Velký Pastýř Svého stáda
 • Jsem Všemohoucí
 • Jsem Všemohoucí - Já Jsem
 • Jsem Vzkříšení, které mrtvé přivádí k Životu
  Dar, který ti byl nyní udělen
  Zakusíš velké zázraky
 • Jsem zaslepený láskou k vám
 • Jsem živý a jako živý budu jednat
  Čas už skoro vypršel
 • Jsem znám jako Učitel lidstva
 • Jsi dědičkou tohoto Poselství
 • Jsi duch a Já jsem také Duch a Svatý
 • Jsi Má Setba, náležíš Mi
  Přicházím upevnit Svou Církev
 • Jsi Má Síť
 • Jsi Mou Ozvěnou
  Pověřil jsem Svým Poselstvím Své anděly
 • Jsi Můj oltář
  Já zachráním syny Ruska
 • Jsi šťastná, že jsi takto se Mnou?
 • Jsi svobodná, můžeš si vybrat
 • Jsi ten nejméně dokonalý nástroj
 • Jsi ubohá, ale mohu ti pomoci
 • Jsou to hříchy, které Mi brání
  Dávám komu chci
 • Jste ratolesti Nejvyššího
  Už brzy bude slyšet polnice šestého anděla
 • A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

  Chronologické řazení
  Seznam všech poselství řazený chronologicky
   

  Abecední seznam
  Seznam všech poselství řazený abecedně
   

  Seznam podle jednotlivých sešitů
  Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
   

  Další přijatá poselství
  Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
   

  Můj anděl Daniel
  Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
   

  Poselství online
  Poselství jsou nyní k dispozici online
   

  Vyhledávání v poselstvích
  Vyhledávání v textu poselství
   

  Nahodile vybrané poselství
  Zde najdete nahodile vybrané poselství
   

   
   
  POSELSTVÍ NA DEN:

  Vdechujete sžíravé odpadlictví
   
  PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

  Velký Návrat - Nové Letnice
   

   
  NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

  Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
  Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
   
  Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
  Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
   
  Vassulina mise v Itálii
  květen 2017

   
     Rychlé vyhledávání

  © Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
  X
  Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
   

  EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
   
   
  OR, enter date to go directly to a Message