DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chci od tebe obnovenou podřízenost Mé Vůli

27. září 1996

Nebyla bych vzývala Tvé Jméno,
ani bych se nevyburcovala k tomu,
abych se Tě zachytila,
a tak Tě vlastnila, můj Bože,
kdybys mě Ty Sám nezachránil.

Ano, kdo jiný by se nade mnou smiloval
v tom žalostném stavu,
kdybys to neučinil Ty Sám?

Králi a Ochrano mé duše,
Pečeti mého srdce,
Plameni Spásy,
Oporo naší duše,
Rabbuni1 třikrát Svatý,

Úpěnlivě Tě prosím a modlím se,
abys mě i nadále osvěcoval,
abych se učila z Tvých Úst
a předávala Tvé Slovo
bez výhrad a nezištně.

udělím ti milost mluvit v Mém Jménu; budeš mluvit tak, jak Já chci, abys mluvila… učiň všechno, co můžeš, a Já vykonám zbytek; budeš-li Mi obětovat svůj čas, Já ti naopak předám Své Klenoty, Klenoty vaší Spásy; dám ti Svůj Kříž, Své Hřeby i Svou Trnovou Korunu; doufám, že budeš spokojená… aby na tobě spočívala Má Moc, zůstaň slabá a bezmocná; líbí se Mi, když ti tvoji pronásledovatelé svým pronásledováním a urážkami působí citelné rány;

někteří tvoji přátelé se za tebe budou dokonce stydět kvůli notifikaci a nazvou to „opatrností“… takováto nespravedlnost se Mi líbí, neboť posvěcuje tvou duši; pojď! Já jsem tvůj Přítel! tvůj žárlivý Přítel… tak přijímej tyto obtíže pro Mě… přijímej i bičování; zůstávej slabá, abych Já mohl užívat Svou Moc na tobě a skrze tebe…

nikdy nepozvedej hlavu, abys jednala bezostyšně; zůstaň s hlavou sklopenou, aby svět stále viděl Mou Hlavu; co se Mě týče, budu zkrášlovat tvou duši tak houževnatě, abys horlivě vydávala svědectví v Mém Jménu a hlásala Mě jako Zmrtvýchvstalého Krista;

nedopustil jsem se chyby, když jsem tě ponížil, neboť tím jsem tě pozvedl k Sobě; není třeba, abys byla překvapena Mým Soucitem, Mým nekonečným Soucitem; Já jsem tvůj Spasitel, který zemřel z lásky k tobě; proto stále hledám příležitost, aby se ti tvá společnost posmívala… jen se podívej, podívej se na všechny ty urážky, všechny ty rány, které způsobili tobě a Mému Srdci; Mé Srdce se pro tebe nyní ještě více otevřelo, aby ses nořila do Jeho hlubin… utrpení, které prožíváš se Mnou, tě přivádí blíž ke Mně, k Mým rysům, k Mým zájmům; jak jsi řekla, Já jsem tvůj Rabbuni, třikrát Svatý, a tobě, která jsi Mou žákyní, tobě říkám: snaž se pochopit, co od tebe chci;

Já jsem Živý Bůh, odpustil jsem ti a stal jsem se tvým důvěrným Přítelem; převedl jsem tě do Svého Království, abys přestala uctívat falešné bohy; svěřil jsem ti dílo, které přesahuje tvé možnosti, abys byla vychovávána Mocí Mého Svatého Ducha; a ty jsi vyrostla v Mém Svatém Duchu; byla jsi v Něm utvářena, takže se v Něm pohybuješ a sílíš; vidíš, jaké milosti jsem ti udělil? když jsi nebojácná ve svých projevech, tato smělost pochází od Mého Ducha;

Vassiliki, za všechny milosti, které jsem ti dal, chci od tebe obnovenou podřízenost Mé Vůli; získáš jedině svobodu…

Obnovuji své sliby Tobě, můj Pane,
a podrobuji se Tvé Svaté Vůli, můj Bože.
„Aleluja!

Chvalte Jahva z nebes,
chvalte Ho na výšinách,
chvalte Ho, všichni Jeho andělé,
chvalte Ho, všechna Jeho vojska!

Chvalte Ho, slunce a měsíci,
chvalte Ho, všechny zářící hvězdy,
chvalte Ho, nebesa nebes!

Ať chválí Jahvovo Jméno,
On přikázal, ony byly stvořeny;

Chvalte Jahva ze země,
králové země, všechny národy,
knížata, všichni soudcové země,
mladíci a také panny,“2

ať všichni přijdou chválit našeho Pána
a konat Jeho Svatou Vůli.

když se podřídíš Mé Vůli, pošlu tě do celého světa, abys šířila Má Poselství… mluv, buď Mou Ozvěnou a neříkej nic jiného než to, co ses naučila; Já a ty, společně, pokračujme v rozhovoru od srdce k srdci;

miluj Mě; ic


1 Tzn. hebrejsky: „Mistře“ Jan 20,16.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message