DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vtáhnu vás do hlubšího vnitřního života

3. července 1996

Jsi Ten, kdo rozžíhá
Světlo v našich srdcích?

Já Jsem;

Jsi Ten El Šadaj, o kterém si myslíme,
že je mimo náš dosah
a který nám nyní ukazuje Sám Sebe,
Ten, který je oděn v ohromující nádheru?

hle! Já Jsem;

Motive a Písni mého života,
opravdu konáš něco,
co přesahuje naše vědění
a naše chápání?

Já Jsem; naplňuji Své Zaslíbení;

Pomazání mých očí, vidím správně?
Vyléváš ve Své věrné Lásce
z výšin Svého Svatého Ducha?

Já Jsem;

ano! co víc bych ještě mohl říci? Vassulo, už rozumíš? sestupuji, abych mohl být s vámi; Moji milovaní, Otec řekl, že nebude schovávat účty ani dlužní úpisy ve Svých Knihách,1 ale vyleje na vás Svého Svatého Ducha dříve, než plánoval;

vždyť Zlý vyzývá Mou Moc a jeho hrozby dopadají na Mou Církev; tak proč bych tedy měl otálet nebo dále mlčet? Já Sám ho nyní vyzvu Mocí Svého Svatého Ducha a každého z vás přitáhnu do Svého Nejsvětějšího Srdce; přitáhnu všechny, kteří chtějí, do důvěrného spojení se Mnou, takže mnoho z vás bude poctěno tajemstvím vaší Spásy, což je Můj Kříž; zahalím vaše duše, a tak vás budu udržovat v dokonalém spojení se Mnou;

a milostí z vás vyzískám větší oběti, větší zadostiučinění; vtáhnu vás do hlubšího vnitřního života a k vyšším formám modlitby… a právě tak jako Syn Člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil, naučím také vás, abyste dělali totéž;

a ty, malé dítě, nes spolu se Mnou Můj Kříž Jednoty, a dovol Mému Svatému Duchu, aby tě vedl; On bude pro tebe Znamením a zárukou,2 že přicházíš ode Mě; Mé zalíbení spočívá na tobě;

- mám pro tebe, generace, v zásobě ještě mnoho jiných milostí, které tě přivedou ke svatosti a do Mého Království; proto vám říkám, vám, kteří jste připraveni soudit, nezačínejte soudit podle zdání a předčasně, ať váš soud uzraje a je v souladu s tím, co je dobré a správné;

- dnes volám tak jako kdysi v Jeruzalémě: „jestliže kdo žízní, ať přijde! ať přijde ke Mně! přijďte a pijte, vy, kdo ve Mě věříte! neboť z Mého Nejsvětějšího Srdce tečou proudy živé vody! pojďte se osvěžit, pojďte a ožijte! pak se světlo vašich očí stane světlem Mého Ducha;“

- mnozí z vás učinili z Mého Království pouhé Království slov; říkám vám: Mé Království je Moc;3 tím či oním způsobem navštívím každého, kdo po Mně žízní a s velikou mocí obnovím Své Království;

Děkuji Ti, že na nás vyléváš
Svá Bohatství, Své Dary
a Své Milosti, ó, Pane!

Mocí Svého Ducha
zničíš moudrost rozumných
a všechnu nauku učenců proměníš v prach;
Rozeženeš a ponížíš filozofy;

Ó, Svatý, přijď!
Ukaž Sílu Své Moci,4
ukaž Moc Svého Svatého Ducha,
ukaž Moc Své Dobroty,
ukaž Moc Své Věrnosti,
Své Důvěrnosti,
Radosti a Lásky;

Musíme být prokvašení;5
uděl nám tedy, ó, Pane, tuto milost,
uděl nám milost, abychom přemáhali zlo
a zbavili se veškerého starého kvasu,
zla a ničemnosti,
který v nás ještě zůstává,
tím, že ho nahradíš
dávkou čerstvého kvasu!

poslouchej: Můj Duch dá zavládnout Své Veliké Moci nad mnoha národy a bude rozsuzovat mnohé;6 to se stane, aby se splnila slova, která jsem ti přikázal prorokovat;

Dobrota je s tebou! nikdy nepochybuj… neustále Mě hledej, mám v tom zalíbení; ať tvá ruka zůstane v Mé a ať nikdy nezabloudíš…

žehnám ti;


1 Naše hříchy.
2 Zároveň jsem slyšela „ručitelem“.
3 Srov. 1 Kor 4,20.
4 Tzn.: „Ukaž Moc Svého Království.“
5 Srov.Lk 13,20: podobenství o kvasu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message