DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

U Mne je milosrdenství i hněv

15. dubna 1996

Hlupák říká ve svém srdci:
"Není Boha!"
Všichni jsou zkažení, jednají zvráceně,
Není už nikdo, kdo koná dobro.

Bůh pohlíží z nebe
na syny člověka,
zda-li má někdo rozum,
aby hledal Boha.1

Já Jahve, ti dávám Svůj Pokoj.

Dívám se z nebe a pozoruji vykrádání Mého Domu. Ale Já rozeženu odpadlíky, tak neztrácej odvahu .... nikdy nezapomeň, kdo tě pozvedl. To Já jsem tě vyzvedl z tvé kolébky a jako starostlivá matka, která své dítě tiskne na prsou, jsem tě nosil a krmil, abys byla vychována jedině v Mých Nádvořích .... Moje Vůle byla tvým každodenním chlebem a stejně tak tě budu živit i nadále. Bezdůvodně se strachuješ, mám si snad myslet, že Mi nedůvěřuješ? Dovol, abych ti připomenul tvou slabost a neschopnost vykonat cokoli beze Mne.

Dovoluji to, protože když jsem tvůj Otec, jsem rovněž tvůj Lučištník a ty jsi jedním z Mých oblíbených cílů právě proto, aby tvůj duch byl pro Mne dosažitelný a dobře disponovaný. Chci tě zbožnou, a proto budu i nadále na tebe mířit Svými střelami ....

Poslouchej, i když mnozí bojují proti tobě, neboj se, nepřemohou tě, protože Já jsem s tebou. Vassulo, i když kolem tebe zuří hrozná bouře, kterou rozpoutal Můj Nepřítel,2 neboj se, Já jsem s tebou. Ve vašich dnech falešní proroci vyhlašují nejrůznější lži bez překážek, zatímco Moji Vlastní proroci, kteří vycházejí z Mých Úst, kteří otevřeně hlásají Pravdu, Můj Zákon a to, jak daleko vaše generace odpadla a pokračuje cestou k zatracení, pokud neuslyším pláč lítosti, tito proroci jsou pronásledováni ....

Až dosud jsem mlčel a zavíral Oči, mnohokrát jsem odtáhl Ruku, která měla na vás dopadnout, ó, lidské pokolení, a tolikrát jsem ustoupil od Svých rozhodnutí provést vás ohněm. Jak bych ale mohl nadále mlčet při pohledu na Ohavnost, o které hovořil Můj prorok Daniel? Poslouchej Mne: ve vašich dnech mnoho kněží brojí do války proti Vikáři Církve,3 a sice titíž, kteří učí, co se jim líbí a co svět miluje! Jsou plní kompromisů. Aby se zalíbili světu, prodali by Krev Mého Syna! Jak se mohu dívat na to, co vidím, a zůstat zticha? Když slyší Můj Hlas skrze Mé proroky, ruce jim ochabnou a nepovažují to za výzvu nebo nebeské znamení. Avšak dobré kněze, kteří jsou jako Jakub a podrobí se autoritě své Matky, ty Sobě zasnoubím na věky. Já Sám je zasnoubím Sobě a budou se nazývat Syny Nejvyššího.

Satanova hodina je zde. On se zapřísáhl v ten den, kdy jsem tě pozvedl, dcero, že tě přinutí k mlčení. Soustřeďuje na tebe celou svou zuřivost, ale Já ti říkám: jestliže zůstaneš skromná a bez ctižádosti, jestli dodržíš slib věrnosti Mně, Mému Synovi, Mému Duchu Svatému a vaší Matce Ustavičné Pomoci, bude se krčit daleko od tebe. Buď všechno, co není on. Moje Slova v tvých ústech budou dál jako oheň pro všechny ty,4 kteří ve svém odpadlictví pozdvihují Tělo a Krev Mého Syna nejen bez bázně, ale také bez víry. Pozdvihují Je a zrazují!

Kolik času zůstává ještě do návratu Tvého Syna? 5

Nemáš právo se Mě na to ptát, Vassulo, jenže ty se pořád ještě učíš a Já tě mám rád. Je tu však jedna věc, kterou bych chtěl sdělit, nepřipravím tě o toto poznání: brzy bude slyšet Můj Hlas jako úder hromu. Uslyšíte, jak říkám: "dost! dost, už dost!" země se rozestoupí a ti, kteří se proti Mně bouřili, uvidí, jak na ně dopadá Má Ruka. Ale nádoby Mého Syna pozvednu. Přijdu v ohnivé bouři. Pro některé to bude jako požehnání, ale ti, kteří se Mne nikdy nebáli, v ten Den se naučí bát se Mne ....

Až do toho dne se nenaučili ctít Moje Jméno a klanět se Mi. Nikdy se neptali sami sebe, jestli jsou na správné cestě, ani se nikdy neobrátili na Mého Ducha s prosbou o radu, byli jako obchodníci vcházející do Mé Svatyně a vycházející z ní, kupující a prodávající ve Jménu Mého Syna ....

Ó, zlé sklony, kterých je země tolik plná! K čemu vás mám,6 vás, kteří jste posvěceni pro službu Mému Synovi, vás, kteří jste se proti Němu obrátili a prodáváte Jeho Tělo a Krev? Vraťte se do služby k Mému Synovi a Já z vás učiním zázrak pro duše, pro tytéž duše, které nyní táhnete s sebou do zkázy. Pojďte a ukažte svou lítost a Já oživím vašeho ducha a osvítím vaše oči, aby spatřily Slávu Mého Ducha, Toho, který vás bude držet tam, kde jste měli být od samého začátku své služby. Pojďte, přibližte se nyní ke Mně, abych mohl dechnout do vašeho stanu a budete vdechovat život.

Má dcero, řekni Mému lidu, řekni tomu Mému zbytku, že je třeba pokusit se každým způsobem zmenšit Můj hněv. Povzbuď Můj lid, řekni jim, že jestli se budou modlit srdcem za obrácení světa, Já, Jahve, jejich Věčný Otec, jim odplatím na věčnosti. "U Mne je milosrdenství i hněv, jsem mocný nejen v odpouštění, ale i když vylévám Svůj hněv. Jak veliké je Moje Milosrdenství, tak veliká je i Moje přísnost."7

Dívám se dnes na zemi a přeji si, co jsem si nikdy nepřál .... Moje Oči vidí to, na co jsem se nikdy nechtěl dívat, a Moje Uši slyší to, co jsem nikdy nechtěl slyšet! Moje Srdce, jako i Srdce Otce je stiženo hořem. Stvořil jsem člověka ke Svému Obrazu, ale on klesl, a dnes tolik lidí na sebe vzalo podobu Šelmy! Jejich srdce jsou plná chlípnosti, bezbožnosti, drzosti a zvrácenosti! Jejich ústa si navykla vykřikovat nahlas i potichu utrhačná slova, přísahají na celé nebe, že proti Mně a proti Mému Synovi povedou válku .... ach .... dělají všechno, co Mé Srdce nenávidí. Velmi často sahá Má Ruka po kalichu, který již přetéká Mou Spravedlností ....

(Později.)

Dcero, řekni jim, že volám z nebe, nevolám proto, abych vás děsil, ale abych vás varoval. Miluji vás .... piš:

(Pokračování poselství.)

Satan dnes roztahuje ruce na všech cestách, aby získal kněžské duše. Duch letargie a špatného chápání se rýsuje nad těmi, kterých se dotkl.8

Pozdvihují Tělo Mého Syna a nemají v sobě víru, nemají opravdovou zbožnost a po celý den překrucují Má Slova a Tradici Církve. Jak mohu mlčet, když vidím, jak se tito kněží stávají Satanovou kořistí? Jak bych vás všechny mohl nevarovat před jejich působením? Mají snad navzdory takovému zločinu zůstat nepotrestaní?

Pomoz nám v této hodině krize ....

Otevřel jsem nebesa, abych vám pomohl. Vylévám Svého Ducha na ty, kteří vzývají Mého Svatého Ducha, aby přišel a radil jim, ale přestože otevírám nebeské brány a vylévám déšť Svých darů na lidstvo a větry užívám jako Své posly, země odvrhuje Mé dary i Mé vyslance a špiní jedno i druhé.

Ukazuji znamení a zázraky, ale země opět chybuje a neoceňuje plody Mé veliké Lásky .... zmocňuje se Mne hněv, když vidím pod jejich nohama Nejsvětější Svátost Mého Syna a když vím, že až do tohoto dne, navzdory vaší ničemnosti, ó pokolení, by Můj Syn ještě dnes obětoval ihned Svůj Život za vás, kdyby to bylo nutné!

On9 bolestně vzdychá a Jeho Oči nikdy nepřestaly prolévat slzy zklamání nad těmi, kteří dovolili zlu, aby je ovládlo. Jak jsou daleko od Pravdy .... a přesto .... navzdory jejich špatnosti Můj Syn o ně pečuje s láskou, neboť Jeho Láska je nezměrná. Dcero, jsem snad povinen snášet tuto ohavnost?10 Dnes jsou jejich těla odsouzena na smrt, ledaže uslyším z jejich srdcí pláč lítosti.

Pojď, dcero, vytrvej ve svých povinnostech, konej dobro a buď Mou Ozvěnou. Já, Jahve, ti žehnám.


2 Bůh myslí Satana
3 papeži Janu Pavlu II.
4 Bůh myslí kněze
5 otázala jsem se bez rozmýšlení, v beznaději
6 posvěcené duše, které odpadly
8 uvedl do pokušení
9 Ježíš Kristus
10 o které mluvil prorok Daniel


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message