DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Náleží Mi slitování i hněv

15. dubna 1996

Hlupák říká ve svém srdci:
"Není Boha!"
Všichni jsou zkažení, jednají zvráceně,
není už nikdo, kdo koná dobro.

Bůh pohlíží z nebe na lidi,
zdali má někdo rozum,
aby hledal Boha.1

Já, Jahve, ti dávám Svůj Pokoj;

dívám se z nebe a pozoruji vykrádání Svého Domu, ale Já rozeženu odpadlíky, tak neztrácej odvahu… nikdy nezapomeň na to, kdo tě pozvedl; to Já jsem tě pozvedl z tvé kolébky a jako starostlivá matka, která své dítě tiskne na prsou, jsem tě nosil a krmil, abys byla vychována jedině v Mých Nádvořích… Má Vůle byla tvým každodenním chlebem a stejně tak tě budu živit i nadále; bezdůvodně se strachuješ, mám si snad myslet, že Mi nedůvěřuješ? dovol, abych ti připomenul tvou slabost a neschopnost vykonat cokoli beze Mě;

dovoluji to, protože stejně jako jsem tvůj Otec, jsem rovněž tvůj Lučištník a ty jsi jedním z Mých oblíbených cílů právě proto, aby tvůj duch byl pro Mě dosažitelný a dobře disponovaný; chci tě zbožnou, a proto budu na tebe i nadále mířit Svými střelami…

naslouchej Mi, i když mnozí bojují proti tobě, neboj se; nepřemohou tě, protože Já jsem s tebou; Vassulo, i když Nepřítel2 rozpoutal hroznou bouři, a valí na tebe jednu hrozbu za druhou, neboj se, Já jsem s tebou; ve vašich dnech falešní proroci rozhlašují bez překážek nejrůznější lži, zatímco Mým vlastním prorokům, kteří vycházejí z Mých Úst, otevřeně hlásají Pravdu, Můj Zákon a to, jak vaše generace odpadla a dále pokračuje cestou k zatracení, pokud od nich neuslyším pláč plný lítosti, je zakázáno působit a jsou pronásledováni...

až dosud jsem mlčel a zavíral Oči, mnohokrát jsem odtáhl Ruku, která na vás měla dopadnout, generace, a mnohokrát jsem ustoupil od Svých rozhodnutí provést vás ohněm; jak bych ale mohl nadále mlčet při pohledu na tuto Ohavnost, o které hovořil Můj prorok Daniel? poslouchej Mě: ve vašich dnech se mnoho kněží chystá do války proti Vikáři Církve;3 jsou to titíž, kteří učí, cokoliv se jim zlíbí a co svět miluje! jsou plní kompromisů; aby se zalíbili světu, prodali by Krev Mého Syna! jak bych se mohl na to všechno dívat a zůstat zticha? když slyší Můj Hlas skrze Mé proroky, ruce jim ochabnou a nepovažují to za výzvu nebo nebeské znamení; avšak dobré kněze, kteří jsou jako Jákob a podrobí se autoritě své Matky, ty Sobě zasnoubím navěky; Já Sám je zasnoubím Sobě a budou se nazývat Syny Nejvyššího;

Satanova hodina je zde; ten den, kdy jsem tě pozvedl, přísahal, dcero, že tě umlčí; všechnu svoji zběsilost namířil proti tobě, ale Já ti říkám: jestliže zůstaneš skromná a bez ctižádosti, jestliže dodržíš slib věrnosti Mně, Mému Synu, Mému Duchu Svatému a vaší Matce Ustavičné Pomoci, bude se krčit daleko od tebe; buď všechno, co není on; Má Slova v tvých ústech budou dál jako oheň pro všechny ty,4 kteří ve svém odpadlictví pozdvihují Tělo a Krev Mého Syna nejen bez bázně, ale také bez víry; pozdvihují Je a zrazují!

Kolik času ještě zůstává do návratu Tvého Syna?5

nemáš právo se Mě na to ptát, Vassulo; ale pořád se ještě učíš a Já tě miluji; je tu však jedna věc, kterou bych chtěl sdělit, nepřipravím tě o toto poznání: brzy bude slyšet Můj Hlas jako úder hromu; uslyšíte, jak říkám: „dost! dost, už dost!“ země pukne a ti, kdo se proti Mně bouřili, uvidí, jak na ně dopadá Má Ruka; ale nádoby Mého Syna pozvednu; přijdu v ohnivé bouři; někteří to budou zakoušet jako požehnání, ale ti, kteří se Mě nikdy nebáli, se v ten Den naučí bát se Mě

až dodnes se nenaučili ctít Mé Jméno a klanět se Mi; nikdy si nepoložili otázku, jestli jsou na správné cestě, ani se nikdy neobrátili na Mého Ducha s prosbou o radu; jsou jako obchodníci, kteří vcházejí a vycházejí z Mé Svatyně, aby nakupovali a prodávali ve Jménu Mého Syna…

Ó, zlá náklonnosti, země tak poskvrněná! proč jste se vy,6 kdo jste se zasvětili službě Mému Synu, obrátili proti Němu a prodáváte Jeho Tělo a Krev? vraťte se do služby Mému Synu a Já z vás učiním zázrak pro duše, pro tytéž duše, které nyní s sebou táhnete do zkázy; pojďte a čiňte pokání a Já oživím vašeho ducha a dám jas vašim očím, aby spatřily Slávu Mého Ducha, Toho, který vás postaví tam, kde jste měli být od začátku své služby; nyní pojďte, přistupte ke Mně, abych mohl dechnout do vašeho stanu, a vy jste mohli vdechovat život;

Má dcero, řekni Mému lidu, řekni tomuto Mému zbytku, že je třeba pokusit se každým způsobem zmenšit Můj hněv; povzbuď Můj lid, řekni jim, že jestli se budou modlit srdcem za obrácení světa, Já, Jahve, jejich Věčný Otec, jim odplatím na věčnosti; „náleží Mi slitování i hněv, jsem mocný v odpouštění, a vylévám hněv; jak velké je Moje Milosrdenství, tak velká je Má přísnost“;7

dívám se dnes na zemi a přeji si, co jsem si nikdy nepřál… Moje Oči vidí to, na co jsem se nikdy nechtěl dívat, a Moje Uši slyší to, co jsem nikdy nechtěl slyšet! Mé Srdce Otce je ponořené do smutku; stvořil jsem člověka ke Svému Obrazu, ale on klesl, a dnes na sebe tolik lidí vzalo podobu Šelmy! jejich srdce jsou plná chlípnosti, bezbožnosti, drzosti a zvrácenosti! jejich ústa si navykla vykřikovat nahlas i potichu utrhačná slova; přísahají před celým nebem, že povedou válku proti Mně a proti Mému Synu… ach… dělají vše, co se hnusí Mému Srdci; velmi často sahá Má Ruka po Kalichu Mé Spravedlnosti, který už přetéká…

(Později:)

snaž se Mě pochopit, dcero, volám z nebe a nevolám proto, abych vás děsil, ale abych vás varoval; miluji vás… piš:

(Pokračování poselství:)

Satan dnes rozšiřuje svůj vliv, jak jen může, aby dosáhl na zasvěcené duše; u těch, kterých se dotkl,8 se začíná objevovat duch letargie a špatného úsudku; pozdvihují Tělo Mého Syna, ale nemají v sobě víru, nemají opravdovou zbožnost a po celý den překrucují Má Slova a Tradici Církve; jak mohu mlčet, když vidím, jak se tito kněží stávají Satanovou kořistí? jak bych vás všechny mohl nevarovat před jejich působením? mají vyváznout bez trestu za takový zločin?

Pomoz nám v této těžké době…

co se Mne týče, otevřel jsem nebesa, abych vám pomohl; vylévám Svého Ducha na ty, kteří vzývají Mého Svatého Ducha, aby přišel a radil jim, ale přestože otevírám nebeské brány a vylévám Své dary na lidstvo a větry užívám jako Své posly, země odmítá Mé dary i Mé vyslance a znesvěcuje jedno i druhé;

ukazuji znamení a zázraky, ale země opět chybuje, když má docenit plody Mé veliké Lásky… zmocňuje se Mě hněv, když vidím pod jejich nohama Nejsvětější Svátost Mého Syna a když vím, že i přesto by i dnes, navzdory vaší zkaženosti, generace, za vás znovu bez váhání položil Svůj Život, kdyby to bylo nutné!

On9 má otevřená Ústa a s bolestí se snaží popadnout dech, Jeho Oči nepřestávají ronit proudy slz kvůli Svým Vlastním, kteří dovolili zlu, aby je přemohlo; jak jsou daleko od Pravdy… a přesto… navzdory jejich špatnosti o ně Můj Syn pečuje s láskou, neboť Jeho Láska nemá hranic; dcero, jsem snad povinen snášet tuto ohavnost?10 dnes jsou jejich těla odsouzena na smrt, ledaže z jejich srdcí uslyším pláč lítosti;

pojď, dcero, vytrvej ve svých povinnostech, konej dobro a buď Mou Ozvěnou; Já, Jahve, ti žehnám;


2 Bůh myslí Satana.
3 Papeži Janu Pavlu II.
4 Bůh myslí kněze.
5 Zeptala jsem se bez rozmýšlení, v beznaději.
6 Zasvěcené duše, které odpadly.
8 Uvedl do pokušení.
9 Ježíš Kristus.
10 O které mluvil prorok Daniel.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message