DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně
Budou to druhé Letnice

10. prosince 1995

Pokoj s tebou. Tvým cílem musí být setrvat v Pravdě a přitáhnout celé lidstvo k Pravdě a do Mého Království. Já jsem Pravda a Mé Království na zemi je Moje Církev a Moje Církev je Moje Tělo, které naplňuje celé stvoření.1 Životem Mé Církve je Moje Svatá Eucharistie, Cesta k věčnému životu. - Já jsem Cesta, Pravda a Život.

Já jsem Láska. Milujte Mne a budete žít. Díky lásce začne vaše duše hledat věci nebeské. Svět vám nemůže nabídnout nic z toho, co patří Mně. Držte se Mě a zakořeňte ve Mně, tak získáte pro sebe věčný život, který jsem vám slíbil. Volal jsem tě, Vassulo, a dal jsem ti přitáhnout skrze Mé Volání mnoho hříšníků k pokání.

V přítomnosti mnoha svědků jsem skrze tebe mluvil a ukázal jsem se na tvém místě. Někteří Mě uviděli a uvěřili. Blahoslavení jsou ti, kteří neviděli, a přece uvěřili.

To Poselství jsem svěřil tobě, protože jsem věděl, že se budeš dobře starat o Mé Záležitosti. Řekl jsem, že jsem tě pověřil tímto Poselstvím. Toto Poselství nepřidává nic nového do Písma Svatého. Všechno, co jsem řekl v tomto Poselství, je již psáno v Písmu, jenže vy jste ještě úplně neporozuměli tomu, co je psáno.

Slyšeli jste Mě říkat: sešlu vám Utěšitele, aby byl stále s vámi a v těch, kteří Mě milují, aby vás všechno naučil. Můj Duch se stane vaším Rádcem a Učitelem. Bez Něho by ani Moji Učedníci nikdy plně nepochopili ani Mne, ani Moje Učení. V den, kdy jsem se vrátil k Otci, seslal jsem Těšitele, aby jim připomněl všechno, co jsem jim řekl, když jsem byl s nimi.

Nyní jsem připraven přijít k vám, ale vy stále nerozumíte jak a jakým způsobem. Nemluvil jsem přece v metaforách. Slavnostně prohlašuji: Sešlu Svého Svatého Ducha v plnosti moci na celé lidstvo a jako předzvěst zobrazím znamení na nebi jako nikdy předtím. To budou druhé Letnice, tak bude Moje Království na zemi2 obnoveno. Mnoho z vás se ptá: "Kdy? Kdy se to všechno stane?" Nikomu není dáno znát hodinu a den, o kterém rozhodl Můj Otec ze Své moci. V minulosti vaši předkové zabíjeli všechny, kteří předpovídali Můj Příchod, a dnes vaše generace dělá totéž. Jak dlouho se chcete vzpírat Mému Svatému Duchu Milosti?

Odhoďte ničemnost a modlete se, aby nic z toho, co jste kdy řekli, vás nezatratilo. Už dále nepochybujte. Brzy se na vás vylije Můj Duch Svatý, abyste znovu získali sílu. A ty, Moje sestro, přijmi něžnost Toho, který tě zformoval. Tam, kde jsi zklamala, tam jsem měl úspěch . Tam, kde se tobě nedostávalo, tam Můj Svatý Duch vše opět zaplnil. Velmi jsem ti nakloněn. Nepřestávej realizovat úkoly, které jsem ti zadal. Víš, že Já Své Dílo dokončím triumfálně.

Vassulo, můžeš jít se Mnou ještě jednu míli?

Samozřejmě, mám své nohy proto, aby chodily pro Tebe.

Jejich hrubé jednání s tebou se tě nedotkne. Moje Poselství bylo zjeveno Mým svatým a těm, kteří mají srdce dítěte. Moudrost odstrašuje mudrce a učence, avšak všichni ti, kteří pozvedli svůj meč proti tobě, mečem zahynou. Moje Slova nenašla u nich své místo, ne, protože jim chybí láska .....

Nazývají se doktory zákona .... jakého zákona? Mého nebo jejich? Kdyby zachovávali Můj Zákon, pak by rozuměli Mému jazyku.3 Oni však to, co jsem řekl, nepochopili.

Ó Vassulo, oplácej zlo láskou. Odpouštěj a dodržuj Moje mlčení ke každé urážce vržené na tebe. Člověk může čerpat jen z vlastních zásob. Tak Mne oslavuj, poněvadž přicházíš ode Mne.

Jdi tam, kam tě posílám, jdi jako svědek a otevřeně hlásej všechno, co jsme tě, Otec a Já, naučili. Satanova hodina je zde, ale již brzy vystoupí Svatý Michael a běda nekajícným hříšníkům! Nyní si ďábel vylévá svůj vztek na tobě a na každém z Mých zásahů konaných pro vaši spásu - osten nepravosti - ale Můj Svatý Duch přijde k vaší záchraně a Moje Poselství se stane stálým chvalozpěvem uším toho, kdo chce slyšet.

Modli se, Vassulo, protože se Mi tvoje modlitby líbí. Žehnám ti.


2 Ježíš míní Církev
3 Ježíš myslí Písmo


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message