DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Sedm Darů Mého Svatého Ducha

1. prosince 1995

Chci oslavit Tvoje Svaté Jméno,
zatímco stojím plna bázně před Tvou Slávou.

Duch mě mocně přitahuje
a říká mi, že bázeň Boží1
je pokladem darovaným Samou Moudrostí.

2Začíná v tobě Moje Království a spolu s ním Můj Duch Porozumění. Můj Duch založí tvé základy na Pravdě, aby tě přesvědčil o třikrát Svatém Božství tvého Otce a zjevil tvému duchu to, co mudrci a filozofové nazývají šílenstvím a hloupostí.

On osvítí oči tvé mysli a dá ti ducha nekonečně bohatého vnímání, abys pronikla do plnosti tajemství Našeho Božství. Uvidíš pak věci, jaké ani žádné oko nevidělo, ani žádné ucho neslyšelo, věci překračující lidské chápání, protože tvůj duch bude označen pečetí Mého Svatého Ducha. A všechno, co se zdálo tvému duchu jako nedosažitelné a neproniknutelné, stane se v Našem Božském Světle jasné. A pak Já společně s Mým Duchem Porozumění učiníme tvou mysl takovou, jako je mysl Mého Syna Ježíše Krista. Tehdy tvůj duch dosáhne v plnosti Pravdy Samotného Krista a ukáže ti, že Církev, která je Jeho Tělem na zemi, naplňuje celé stvoření.

Ach, co bych pro tebe neudělal? Tvým cílem musí být setrvání v Pravdě. Proto musí být tvůj duch oddán Nejsvětější Trojici. Můj Duch Rady ti pomůže vést svatý život, poněvadž tvojí jedinou radostí bude setrvání v Mém Zákoně, požehnaném a třikrát Svatém. Můj Duch Rady pomůže tvému duchu stát se nevinným dítětem, které s důvěrou přibíhá ke Mně, aby si se Mnou srdečně povídalo. Pak i ty budeš připočítána do počtu dětí, ve kterých se odráží Můj Obraz. Světlo Mého Syna Ježíše Krista pak bude světlem tvých očí a bude ti vyznačeno místo mezi svatými.

Nacházej Mě v prostotě srdce a svým srdcem se přimkni ke svatosti, neporušenosti a lásce. Žízni po Mně, svém Bohu, a tvoje láska zbourá bariéry, pro které Mě nemůžeš dosáhnout. Potom se tvým očím ukáže Ten, po kterém tvá duše toužila, který je ti dražší nad bohatství celého světa i nad tvůj vlastní život, Požehnaný, jediný Panovník, Jediný, ve Třech osobách, a přesto Jeden v jednotě bytí, Nepřemožený a plný Slávy, Neporovnatelný, ukáže se, aby tě přivítal ve Svém Království.

Pros Mého Ducha Rady, aby ses nevzdálila od Pravdy. Určitě chtěj od Mého Ducha Statečnosti obdržet sílu, která ti dá schopnost vytrvat v pokušeních, jaká se na tvé cestě objeví, a překonat s odvahou a vytrvalostí každou překážku, která by tě mohla připravit o Moje Nehasnoucí Světlo. Pros Mého Ducha Odvahy, aby ti dal srdce bojovníka, abys bojovala dobrý boj o víru a spravedlnost ve spojení s duchovním bojem Mých Archandělů Michaela a Rafaela, kteří jsou Bojovníky za Spravedlnost a vyznačují se silou a chrabrostí. Ve Světle Mého Svatého Ducha pak sledují každý aspekt lidského jednání.

Otevři svá ústa a pros! Ten, který žije od věků a který stvořil celý vesmír, ti říká: otevři svá ústa! Pros a Já tě vyslyším. Den navštívení je již na dosah ruky. Čiňte pokání a proste, aby Můj Svatý Duch Statečnosti vám dal moc a sílu, abyste nesli svůj kříž důstojně i s nadšením, abyste se stali díky vašemu utrpení a díky vaší ušlechtilosti účastníky triumfu Mého Syna Ježíše Krista.

Důvěřuj a pojď a pros Naši Trinitární Svatost o Ducha Poznání, Poznání, jak se zmocnit Mě, svého Boha. Poznání, jak se přiblížit ke Mně tak, jak to dělají Moji andělé. Pokud jsou vaše země v plamenech, pak jen proto, že málo víte o tom, kdo Já Jsem. Ano, bezbožnost pálí jako oheň.

Pojďte! Vy, kteří bloudíte bez cíle a jste k politování svým žalostným stavem a nahotou, přijďte za Mnou a proste jednoduchými slovy o Ducha Poznání, a Já vám Ho dám. A až On přijde, ukáže vám, jak jste se zastavili, sotva jste se narodili .... i když se zdálo, že jste živí, byli jste naopak dávno mrtví a pach vaší smrti zavanul až k Mému chřípí.

Můj Duch vás naučí, jak je třeba poznávat sám sebe a poslouchat Moje Volání. Když to uděláte, zasvítí ve vás světlo a zjeví Mě, vašeho Trojjediného Boha, v celé Mé Slávě, milujícího člověka, Neporovnatelného, Spravedlivého a Svatého.

Jak je možné, že tak málo z Vás prosí o Mého Ducha Zbožnosti? Zadržuje vás snad pýcha vašich srdcí? Zkoušeli jste někdy pochopit, jak se hýbete a jak všechno, co je stvořené, se pohybuje v Mém Duchu třikrát Svatém? Budete-li hledat Mého Ducha Zbožnosti, osvobodíte se, abyste Mi sloužili na nové duchovní cestě, odvrhnete pak svého ducha letargie, který se ve vás zabydlil a vytvořil tak propast mezi vámi a Mnou.

Jak jste byli váhaví s prosbou o Ducha Zbožnosti, který by vám dal poznat všechny svaté věci i pochopit, že zbožnost vyrůstá ve stavu odevzdání se, pokory a odříkání. Proste! Proste a sešlu vám Svého Ducha, aby přišel a zůstal ve vás. Od té chvíle budete radostí Mých Očí i plamenem Očí Mého Syna, světlem hvězd pro vaše okolí, které je tak temné, a přitažlivost vašeho záření přitáhne vaši tak zkaženou společnost ke Mně.

Ve vašem záření budete vyzařovat Obraz Mého Syna Ježíše Krista. Naplním vaše ruce přemírou bohatství, abyste rozradostnili Moji Duši svou službou, Mně, svému Bohu ve Třech Osobách, a přesto Jednomu v jednotě bytí.

Zasadím do vás Svého Ducha Bázně. Potom budete mít hrůzu z toho, že byste se Mi znelíbili. Pokaždé, když ke Mně přijdete, pokleknete v bázni před Mým Majestátem, protože váš duch okusí ovoce Mé Moudrosti. Bázeň přede Mnou je korunou Moudrosti. Bázeň přede Mnou je kořenem stromu života. Přijďte a dýchejte v Mém Duchu, přijďte a pohybujte se v Mém Duchu a Já vám zjevím v nejvnitřnější části vašeho srdce hlubiny Sebe Sama, abyste také vy mohli vlastnit Mě.

Duch chce od vás všech, abyste pronikli do tajemství sedmi Darů Mého Svatého Ducha. Přijďte a buďte požehnáni. Přijďte a světlo ať zůstane ve vašich duších. Neviditelné věci jsou věčné. Přijďte a získejte od Ducha to, co je neviditelné, abyste žili s Námi a byli jedno v Nás.


2 mluví Věčný Otec


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message