DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nenamáhala ses nadarmo

28. listopadu 1995

(Desáté výročí začátků 'Opravdového Života v Bohu')

Pokoj buď s tebou. Moje Vassulo, ach řekni, řekni Mi, zda jsi šťastná, že jsi byla po všechna ta léta se Mnou? Ty, obyčejné tělesné stvoření, ale se srdcem, jsi šťastná?

Koruno-mé-Radosti,
jak bych mohla nebýt šťastná?
Byla jsem vynesena Tvým Dechem do oblak,
abych byla unášena vpřed na křídlech větru,
abych byla jako vítr,1
tak jak bych mohla nebýt šťastná!

Stala ses částí Mé osoby,2 a Já částí tvojí. Zabydlela ses ve Mně a Já jsem si našel Domov v tobě a přeměňuji tvoji duši na Eden, abych tak byl oslaven. Přidej do kroku a jdi vpřed jako na křídlech větru, poněvadž máš v Mém Nejsvětějším Srdci zvláštní místo.

Svátku-mého-srdce!
Pomazání-mých-očí! Světlo třikrát Svaté!
Má duše se raduje,
protože jsi zachránil 'Nebydlící',
požehnáno buď Tvé Jméno třikrát Svaté!

Jsem-li opravdu Svátkem-tvého-srdce, pak oslavuj každoročně den, ve kterém jsem přivedl tebe a pak i mnoho jiných do Svého Srdce. Objev ty nesčetné poklady, které jsem uchoval pro vaši dobu. Zapamatuj si tento velký den. Vytrvej po Mém boku, jako jsi vytrvala v posledních deseti letech: NIKDY neopusť Mou stranu, kráčej se Mnou, jako jsi kráčela ve všech těchto letech. Vidíš, jak jsem tě vychoval? Vidíš, co jsem dokázal? Vidíš Mou Moudrost? Tím, že jsem přijal Tebe, přijal jsem i mnoho jiných. Moje stezka je prostá, cesty, kterými se k vám blížím, jsou radostné .... váš Král je dokonalý a úžasný.

"Oživ Moji Církev, ozdob Moji Církev, sjednoť Mou Církev", to byl Příkaz, který jsem ti dal. Všechno, o co jsem tě prosil, abych mohl pracovat s tebou pro Svou slávu, byl tvůj souhlas plnit Mou Vůli. Tím jsi získala Mé přátelství.

Velikým přínosem pro Mou Církev jsou četné duše, které se ke Mně navrátily .... a nyní se jejich modlitby spojují s modlitbami Mých andělů v nebesích. Tvými ústy jsem promluvil a předal to, co si Mé Srdce nejvíce přeje pro Sjednocení. Nenamáhala ses zbytečně. Požádal jsem tě, abys předala Má Slova a přání ohledně jednotného termínu Velikonoc a udělala jsi to. To, že jsi Mne poznala, Moje dítě, bylo opravdu dokonalou ctností i světlem pro tvou duši. Dcero Egypta, i nadále budu bdít nad tebou, úsvit, po jakém jsem v tvé duši toužil, ti dal Můj Duch třikrát Svatý, aby se naplnily Moje plány.

Má slova: "budeš naplněna a bude vás mnoho" byla pro tebe tajemstvím. Proto jsem tě nechal pochopit, co znamenají: "Až budeš naplněna Mým Svatým Duchem, třikrát Svatým a Dárcem Života, pak obrátíš mnoho duší mocí Mého Ducha a přivedeš je k pokání."

Vlastní Rukou jsem obdělával tvoji půdu, lámal jsem skály, abych v tobě vyrovnal Své cesty. Pak jsem v tobě zasel Svou nebeskou setbu. Abych oslavil Své Jméno, přísahal jsem, že odstraním každého vetřelce, který by se ukázal na Mé cestě v Mé nové zahradě. Ve dne v noci jsem se těšil pohledem na tebe. Vassulo, dnes mohu říci: nenamáhal jsem se v tobě nadarmo. Můj Duch tě osvobodil, takže jsi čistým místem, na kterém mohu přebývat. 

Snad se ke Mně přiblíží Moji synové a dcery a Já je osvobodím, aby se také oni mohli připojit k Mému shromáždění. Ic.


1 "Jako své posly používáš větry ..." Žalm 104,4
2 narážka na Jan 15


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message