DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nenamáhala ses zbytečně

28. listopadu 1995

(Desáté výročí začátku Opravdového Života v Bohu.)

pokoj buď s tebou; Má Vassulo, ach, řekni, řekni Mi: jsi šťastná, že jsi byla po všechna ta léta se Mnou? pouhé tělesné stvoření, ale se srdcem, jsi šťastná?

Koruno-mé-Radosti,
jak bych mohla nebýt šťastná?
Byla jsem Tvým Dechem vynesena do oblak,
abych byla unášena vpřed na křídlech větru
a stala se jeho součástí.1
Tak jak bych mohla nebýt šťastná!

stala ses částí Mě2 a Já částí tebe; zabydlela ses ve Mně a Já jsem si našel Domov v tobě a přeměňuji tvou duši na Eden, abych tak byl oslaven; přidej do kroku a vyraz vpřed jako na křídlech větru, neboť máš v Mém Nejsvětějším Srdci zvláštní místo;

Svátku-mého-srdce!
Pomazání-mých-očí!
Světlo třikrát Svaté!
Má duše se raduje,
protože jsi zachránil „Neobydlenou“,
požehnáno buď Tvé Jméno třikrát Svaté.

jsem-li opravdu Svátkem-tvého-srdce, pak oslavuj každoročně den, kdy jsem přivedl tebe a mnoho jiných do Svého Srdce; objev ty nesčetné poklady, které jsem uchoval pro vaši dobu; zapamatuj si tento velký den; vytrvej po Mém boku, jako jsi vytrvala v posledních deseti letech: NIKDY se ode Mne nevzdaluj, kráčej se Mnou, jako jsi se Mnou kráčela po všechna tato léta; vidíš, jak jsem tě vychoval? vidíš, co jsem dokázal? vidíš Mou Moudrost? tím, že jsem adoptoval tebe, adoptoval jsem si i mnoho jiných; Má cesta je přímá, Mé způsoby, kterými k vám přicházím, jsou úchvatné… váš Král je dokonalý a nádherný;

„oživ Mou Církev, ozdob Mou Církev, sjednoť Mou Církev,“ to byl Příkaz, který jsem ti dal; všechno, o co jsem tě prosil, abych s tebou mohl pracovat pro Svou slávu, byl tvůj souhlas plnit Mou Vůli; tím jsi získala Mé přátelství;

velikým přínosem pro Mou Církev jsou četné duše, které se ke Mně navrátily… a nyní se jejich modlitby spojují s modlitbami Mých andělů v nebesích; tvými ústy jsem promluvil a předal to, co si Mé Srdce nejvíce přeje kvůli Jednotě; nenamáhala ses zbytečně; požádal jsem tě, abys předala Má Slova a Mou prosbu: sjednotit datum Velikonoc, a to jsi udělala; to, že jsi Mě uznala, Mé dítě, bylo opravdu dokonalou ctností i světlem pro tvou duši; dcero Egypta, neustále jsem nad tebou bděl, úsvit ve tvé duši, po kterém jsem toužil, ti dal Můj Duch třikrát Svatý, aby se zcela naplnil Můj záměr;

Má slova: „budeš naplněna a bude vás mnoho“ byla pro tebe tajemstvím; pak jsem ti dal porozumět, co znamenají: „až budeš naplněna Mým Svatým Duchem, třikrát Svatým a dárcem života, pak, mocí Mého Ducha, obrátíš mnoho duší a přivedeš je k pokání;“

Vlastní Rukou jsem obdělával tvou půdu, lámal jsem skály, abych v tobě vyrovnal Své cesty; pak jsem v tobě zasel Svou nebeskou setbu; abych oslavil Své Jméno, přísahal jsem, že odstraním každého vetřelce, který by se ukázal na Mé cestě v Mé nové zahradě; ve dne v noci jsem se těšil pohledem na tebe; Vassulo, dnes mohu říci: nenamáhal jsem se v tobě nadarmo; Můj Duch tě osvobodil, aby ses stala vhodným místem, na kterém mohu přebývat; ať se ke Mně přiblíží Moji synové a dcery a Já je osvobodím, aby se také oni mohli připojit k Mému shromáždění; ic


1 „Větry si bereš za posly“Ž 104,4.
2 Srov. Jan 15.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message