DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svěřil jsem ti Své dílo, proto jako lampa je udržuj jasné a zářící
Přišla jsem tě znovu ujistit o Své pomoci

12. května 1995

Písmo říká:
"Kde není plot, tam bude majetek rozkraden."1
Pane, ať jsou Tvé paže mým plotem,
chraň mě, jsem Tvým majetkem.
Nedovol Pustošiteli vstoupit do Tvého majetku
a udělat z něj spoušť,
jinak bych skončila v plamenech!

Já, Ježíš tě budu vždy chránit, neztrácej Pokoj, který jsem ti dal .... tvým pokrmem je konat Mou Vůli. Milostí jsem tě pozvedl, abys byla Mým poslem, a milostí dokončíš se Mnou své dílo. Nežasni nad způsobem, kterým jsem šířil Své Poselství. Otevři uši, dcero, a slyš zvuk Mých Kroků, nejsem od vás daleko.2 Pracuj pro Mou Církev. Já, Ježíš Kristus, jsem pro tebe připravil vodu, která tě osvěží. Vím, že je to těžké, Má milovaná, procházet touto krutou pouští, ale Já jsem s tebou ....

(Teď mluví Věčný Otec.)

Já, tvůj Nebeský Otec, ti žehnám. Každé slovo, které o Mně řekneš, Mě oslavuje. Každé srdce, získané když mluvíš, tě posvěcuje .... každá pohana, vržená na tebe nespravedlivě, očišťuje tvou duši a přitahuje ji blíž ke Mně. I kdyby tě všichni, i tvoji nejlepší přátelé, opustili,  tě nikdy neopustím. Jsi Mým potěšením. Vést tě je také radostí pro Mne - svěřil jsem ti Své dílo, proto jako lampa je udržuj jasné a zářící.

Tvá doba je pochmurná, Mé dítě, ale když použijí toho, co jsem ti kázal a učil tě, mnozí uvidí Cestu a pochopí, že Já jsem jejich Zdroj Života. Mnozí budou přitahováni a budou se radovat ze světla, které jim dávám, a v tomto světle vylévám na ty, kteří se učí, jedinou Pravdu, to je:

že jsem jediný pravý Bůh, a Ježíš Kristus, Můj jediný Syn, Pán Pánů, Mesiáš. Mé učení jim dá lepší poznání Mého Slova. Řekl jsem vám to všechno, abyste ve Mně nalezli pokoj a útěchu. Pamatuj také, Má dcero, že v dobách nebezpečí tě pozvednu. Zaručuji ti, že dojdeš na konec cesty, kterou jsem ti připravil. I když dál budeš znamením, kterému se odporuje, završíš se Mnou své poslání a budeš Mě oslavovat ....

(Panna Maria mluví.)

'Pethi mou',3 záměry Všemohoucího jsou hluboko v těchto Poselstvích, takže mnozí budou uzdraveni.

Můj Syn je s tebou. Já jsem také s tebou. Přišla jsem tě znovu ujistit o Své pomoci .... připoj ještě usměvavou tvář ke všem svým darům.4 Těš Boha prorokováním a ukazuj všem národům, co ti skutečně odhalil, aby všichni, kdo tě slyší, Jej poznali jako svého Spasitele a jako Lásku ....

Pokračuj a přiváděj každou duši k přátelství s Bohem. Přitahuj Mé děti k Božské Lásce Boha. A ty, Má dcero, ať rosteš v Jeho Duchu a nikdy nepociťuj sklíčenost. Rozšiřuj Jeho Poselství jako dosud a buď si vždycky jistá. Bůh-je-s-tebou .....

(Teď mluví Svatý Michael, Archanděl.)

Vassulo, nečetla jsi: "jako se mladý muž žení s pannou, tak se Ten, který tě stvořil, ožení s tebou .... a jako se ženich raduje ze své nevěsty, tak se tvůj Bůh raduje v tobě." Pamatuj si, Vassulo, vždycky když se duše probudí a najde Boha, celá nebesa jásají a oslavují, tak jako lidé jsou šťastní a slaví, když jsou pozváni na svatbu, tak i v nebi se oslavuje .... chtěl bych ti říci, že mnohokrát jsi zvětšila naši radost v nebi, když ve své nicotnosti oslavuješ Všemohoucího tím, že přivádíš duše, aby milovaly Boha .... tak se neboj.

A teď piš opět to, co bylo napsáno na tabulku a do knihy už velice dávno, ale zůstalo to jako svědectví na věky, aby to posloužilo v době, která přijde: "je to vzpurný lid, synové prolhaní, synové, kteří nechtějí poslouchat Hospodinův zákon. Říkají vidoucím: 'nedívejte se', a prorokům 'neprorokujte nám pravdu. Jen nám pochlebujte, jen nás balamuťte, odbočte z cesty, opusťte stezku, přestaňte se Svatým'."5 V krátké době, ve velmi krátké době přijde Svatý jako plamen stravujícího ohně a překvapí pyšné, ale pokorní se budou radovat, že v Něho složili svou naději.

Spása přichází shůry, Svrchovanost se sklání z nebe, aby vám byla milostivá. Proto každý, kdo naslouchá Jeho Volání a připravuje se lítostí, bude jako rozumný muž, který staví svůj dům na skále. Pán je vaše Skála. Já jsem strážce tvého domu6 a Pánem základů tvého domu ....

A teď, dcero Nejvyššího, jednu radu: zůstaň zakotvená v Bohu, v Jeho Lásce a žádný útok tebou neotřese. Zůstaň zajedno s Nejsvětější Trojicí a svým pevným odoláváním pokušení zatřeseš svými žalobci. Zůstaň v Nejsvětější Trojici a budeš mít sílu pro tuto bitvu, abys vytrvala až do konce, nikdy nepovolila. Získáš dost milosti od slavné moci Boží, abys dokončila své poslání. Všechno se bude konat v dokonalé shodě a naučíš se snášet své zkoušky s ohromnou radostí. 

Chvála Jemu, který na tebe vylévá Své Milosti a udržuje tě ve Svém Světle, Své milosti, abys pomáhala Jeho Spravedlnosti, Svou Sílu, abys žila podle Jeho Přikázání. Hospodin je spravedlivý a dobrý, plný soucitu ke Svým dětem, věrný a pravdivý po všechny časy, štědře nabízí Své dary a dělí se o Své Poklady, přitahuje každou duši do Svého Srdce.

Neměj strach. Hospodin-je-s-tebou.

Svatý Michael, Archanděl Boha Hospodina.


2 Ježíš tím míní: Svůj Návrat
3 řecky: 'mé dítě'
4 Panna Maria se usmívala, když to říkala, a znělo to trochu škádlivě, protože jsem vypadala sklíčeně. Když mi to řekla, nejenže jsem hned rozjasnila obličej, ale zjistila jsem, že se usmívám ráda
6 Slovo 'dům' tu lze chápat jako 'duše'. "V oné době povstane Míkael, velký ochránce a bude stát při synech tvého lidu ..." Dan 12,1


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message