DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dnes tě posíláme jako nezkrotný plamen
Naklonili jste svůj sluch netečnosti

12. dubna 1995

Můj Pane?

Já Jsem; pokoj s tebou; budeš dnes s Námi psát?1

Jen jestli chceš, abych psala, Pane.

My chceme… když zůstaneš s Námi, maličká, budeš dělat velké pokroky; chceš Nám, ty, která patříš Nejsvětější Trojici, sloužit? tím, že Nám budeš sloužit, Nás budeš poslouchat a oslavovat;

Budu Vám sloužit s největší radostí.

dej Nás poznat tak, že dáš poznat způsob, jakým jsme k tobě přišli, a pak Nám dovol tvými ústy zpívat Naši Novou Píseň;2 ti, kdo ještě nejsou poskvrněni silami tohoto světa, budou přitáhnuti k Nepomíjejícího Nám, do Našeho Světla; dnes tě posíláme jako nezkrotný plamen, aby v každém srdci oživil skomírající plamínek, který již téměř dohasíná;

- Naše Přítomnost skrze tato Navštívení je Přítomnost odpuštění; Naše mezi vámi znamená laskavost a něhu, ale brzy Můj Hlas bude mezi vámi slyšet jako rachot hromu;

- Můj Hlas bude hlasem Spravedlnosti; přijdu očistit zemi; Má očista bude jako malý Soud a bude spravedlivá;

(Ježíšovo poselství k USA:)

řekni jim toto: i když jsem mnohé osobně Svým Voláním přivedl bezpečně zpět k víře, země dál hyne vzpourou a chřadne díky své vyprahlosti; jestli Mé Oči v těchto dnech nepřestávají prolévat krvavé slzy, je to proto, že tolik z vás, jejichž oči viděly Mou Slávu, Mou Slitovnost a Mé mocné působení v těchto letech, je stále v pokušení ohlížet se zpět na to, co jsem přísahal zničit!

kde jste, vy, kteří jste počítali minuty, abyste byli se Mnou? kde je vaše někdejší horlivost hájit Mé Jméno a zachovávat je ve svatosti? vy, kteří jste byli vzdáleni od Mého Srdce a kteří jste ke Mně přišli s prosbou: „jsem nemocný“ a které jsem uzdravil, jste opět naklonili svůj sluch netečnosti;

zoufale volám, ale tolik z vás pohrdá každým Mým varováním! „doruč Má Poselství všem městům, aby změnila své životy,“ říkám, ale sotva skončím, je Můj Hlas pohlcen zívající temnotou, která přebývá v Mých městech… znamenám ve vašich očích tak málo? Já, který jsem do vás vdechl živoucího ducha, už pro vás nejsem tak důležitý? tolik z vás čte znovu a znovu Má Poselství, aniž by je žili, protože čtete, Mé děti, aniž byste jim rozuměli;3

jednu chvíli Mi vaše srdce horoucně vzdává chvály a za okamžik ve vás plamen zhasne;

- Já jsem s vámi jednal něžně, jako otec, který jedná se svými dětmi a odhalil jsem srdci vašemu tento Nevyčerpatelný Poklad, který byl skrytý po všechna pokolení a byl uchován pro vaši Dobu, Dobu, kdy Poznání a Víra bude kvůli chladu světa v opovržení; Můj Poklad byl rezervován pro konec časů, ve kterém teď žijete, kdy budou lidé svému vlastnímu potěšení dávat přednost před Bohem a jakékoliv zlo jim bude milejší než dobro;

vylévám na vás ze Svého Nejsvětějšího Srdce Své Nevyčerpatelné Poklady jako vodopád, který stéká mezi horami, abych vás učinil silnými v lásce a připravil vás pro Své Království; Já jsem jako pramen pramenící ve stržích, který běží údolími mezi horami a přitahuje žíznivé; v uplynulých letech jsem vám nabídl všechno, co má nebe k nabídnutí, tak Mi řekněte, co jsem ještě mohl udělat, abych vás zachránil, a neudělal jsem to?

Mé děti, na počátku jsem vám dal Svůj Zákon, aby vás zachoval při životě; Můj Zákon dnes není dodržován, protože nežijete v lásce Boží; pokud nemáte lásku ke svému Otci v Nebi, nemůžete milovat svého bližního a nemůžete říkat, že jste poslušni Přikázání; dokud nebudete žít, co jste se učili na začátku, nejste zakořeněni ve Mně; jak můžete říkat: „já žiji v Ježíši a ve svém Otci;“ neslyšeli jste, že na dvou největších Přikázáních spočívá celý Zákon? s veškerou vážností a autoritou se vás ptám: „jakou cenu má pro člověka, když získá celý svět, ale ztratí dar lásky?“ ztratit dar lásky znamená ztratit poznání Boha, protože jestli někdo nemá lásku k Otci, porušuje všechna Přikázání;

říkám vám, jestli vaše láska nezajde dále než teď a neporoste, nikdy nebudete moci vejít do Mého Království; učte se oslavovat Otce a milovat Ho, abychom si Otec a Já mohli u vás udělat Svůj příbytek; učte se toužit po Otci, aby se váš život stal nepřetržitou modlitbou; jestli říkáte, že jste z Boha, milujte se navzájem právě tak, jako Já miluji vás, abyste žili Opravdový Život v Bohu;

nevnímala vaše mysl Mou Slávu po všechny ty roky, co vás učím? brzy se k vám vrátím, tak se neodvažujte říkat: „ještě mám čas se napravit;“ přijďte a litujte teď! ovocem lítosti je Láska, proto pojďte teď a učte se být velkorysí ve své lásce k nebeskému Otci; učte se milovat nejen své bližní, ale i ty, které považujete za své nepřátele; když k nim budete milosrdní, pak i Otec v nebesích k vám bude milosrdný; Já mám ve Svém Domě pouze lásku;

zavolal jsem vás jménem, abych vám dal Naději; otevřel jsem Své Nejsvětější Srdce a nabídl vám všem všechno Své Bohatství a Poklady, které jsem po staletí ukrýval; sestoupil jsem ze Svého Trůnu, abych byl mezi vámi se Srdcem na Dlani a nabídl vám všechny tyto Poklady, které v něm jsou; pak, když jsem otevřel Svá Ústa a mluvil, byli jste jako ve vytržení z Mé dokonalé krásy; abych podnítil vaši lásku a osvěžil vás, dechl jsem na vás Svou nejvybranější lahodnou vůni; v mládí svého obrácení jste Mi úplně otevřeli svá srdce a prosili Mě, abych vás vedl Svou Pastýřskou holí, což jsem udělal; ze stáda, které jsem pásl, jich zůstalo velmi málo; vaše odolnost vůči zlu neměla trvání; vaše cesty, kterými jste se ubírali, se čím dál více vzdalovaly od Mého Srdce a namířili jste si to zrychleným krokem vstříc zlobě a klamu…

stali jste se vybíravými, ostružiní a trní udusily tu trochu lásky, která klíčila a která byla Mým potěšením a Mou poctou; jak můžete říkat, že následujete Má Přikázání, když nešetrně zkoumáte svého bližního? Můj Otec a Já jsme přišli až z Nebe připomenout každému z vás, abyste otevřeli svá srdce a přijali Nás dřív, než viditelně projdu po této zemi; modlete se, aby vás tato Hodina nezastihla nepřipravené a se srdcem z kamene; modlete se, aby tato Hodina nezastihla vašeho ducha nepřipraveného;

pojďte ke svému Králi s otevřeným srdcem a také vy budete mít podíl u Jeho Královského Stolu, kterým je: láska;


1 Ježíš mluví v Přítomnosti Boha Otce a Svatého Ducha.
2 Poselství.
3 Mnoho důležitých proroctví v těchto poselstvích se naplnilo, ale nikdo si toho nevšiml.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message