DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dnes tě posíláme jako bouřlivý plamen
Naklonili jste svůj sluch netečnosti

12. dubna 1995

Můj Pane?

Já Jsem. Pokoj s tebou. Budeš dnes s Námi psát?1

Jen když mě chceš, Pane.

Chceme .... když zůstaneš s Námi, maličká, budeš dobře pokračovat. Tedy chceš, ty, která patříš Nejsvětější Trojici, chceš Nám sloužit? Tím Nám budeš poslušná a budeš Nás oslavovat.

Budu Vám sloužit s největší radostí.

Uveď ve známost, jak jsme k tobě přišli, pak Nám dovol zpívat Naši Novou Píseň2 tvými ústy. Ti, kdo ještě nejsou poskvrněni silami tohoto světa, budou přitáhnuti k Nám, do Našeho Nepomíjejícího Světla. Dnes tě posíláme jako bouřlivý plamen oživit plamínek, který živoří v každém srdci a už skoro zhasíná.

- Naše Přítomnost skrze toto Volání je: odpuštění. Naše Přítomnost mezi vámi znamená: laskavost a něhu, ale brzy Můj Hlas bude mezi vámi znít jako rachot hromu.

- Můj Hlas bude hlasem Spravedlnosti. Přijdu očistit zemi. Mé čištění bude jako malý Soud a bude spravedlivé.

(Ježíšovo poselství k USA:)

Řekni jim toto: i když jsem mnohé osobně Svým Voláním přivedl bezpečně zpět k víře, země dál hyne vzpourou, usycháním, pro svou vyprahlost. Jestli Mé Oči v těchto dnech nepřestávají prolévat krvavé slzy, je to proto, že tolik vás, jejichž oči viděly Mou Slávu, Mou Slitovnost a Mé mocné zasahování v těchto minulých letech, jste stále v pokušení ohlížet se zpět na to, co jsem přísahal zničit!

Kde jste, vy, kteří jste počítali minuty, abyste byli se Mnou? Kde je vaše někdejší horlivost hájit Mé Jméno a zachovávat je ve svatosti? Vy, kteří jste byli daleko od Mého Srdce a kteří jste ke Mně přišli a řekli: "Je mi mdlo" a které jsem uzdravil. Opět jste naklonili svůj sluch netečnosti.

Volám ve Své úzkosti, ale tolik z vás pohrdá každým Mým varováním! "Doruč Má Poselství všem městům, aby změnila své životy", říkám, ale sotva to řeknu, je Můj Hlas pohlcen zívající temnotou, která přebývá v Mých městech .... znamenám tak málo ve vašich očích? Já, který jsem do vás vdechl živoucího ducha, už pro vás nejsem ničím? Tolik z vás stále znovu čte Má Poselství, ale nežije jimi, protože čtete, Mé děti, a nerozumíte.3

Jednu chvíli Mi vaše srdce horoucně vzdává chvály a v příštím okamžiku plamen ve vás zhasne.

- Něžně jako otec, který zachází se svými dětmi, jsem Já zacházel s vámi a odhalil jsem vašemu srdci tento Nevyčerpatelný Poklad, který byl skrytý po všechna pokolení a byl zachován pro vaši Dobu, onu Dobu, kdy Poznání a Víra je v opovržení pro chlad světa. Můj Poklad byl rezervován pro konec časů, ve kterém teď žijete, kdy budou lidé svému vlastnímu potěšení dávat přednost před Bohem, přiklánějíce se raději ke každému zlu než k dobru.

Vylévám na vás ze Svého Svatého Srdce Své Nevyčerpatelné Poklady jako vodopád, přes hory a údolí, abych vás učinil silnými v lásce a připravil vás pro Své Království. Jsem jako pramen pramenící ve stržích, který běží mezi údolími a přitahuje žíznivé. V uplynulých letech jsem vám nabídl všechno, co má nebe k nabídnutí, tak Mi řekněte, co jsem ještě mohl udělat, abych vás zachránil, a neudělal jsem to?

Mé děti, dal jsem vám Svůj Zákon na počátku, aby vás zachoval při životě. Můj Zákon dnes není dodržován, protože nežijete v lásce Boží. Pokud nemáte lásku ke Svému Otci v Nebi, nemůžete milovat svého bližního a nemůžete říkat, že jste poslušni Přikázání. Pokud ve vás nežije to, co jste se učili na počátku, nejste zakořeněni ve Mně. Jak můžete říkat: "Já žiji v Ježíši a ve Svém Otci." Neslyšeli jste, že na dvou největších Přikázáních spočívá celý Zákon? Ptám se vás: "Jakým ziskem je pro člověka, když získal celý svět, ale ztratil dar lásky?" Ztratit dar lásky znamená ztratit poznání Boha, protože jestli někdo nemá lásku k Otci, porušuje všechna Přikázání.

Říkám vám, jestli vaše láska nejde hlouběji, než je teď, a neroste, nikdy nebudete moci vejít do Mého Království. Učte se oslavovat Otce a milovat Ho, abychom si Otec a Já mohli u vás udělat Svůj příbytek. Učte se toužit po Otci, aby se váš život stal nepřetržitou modlitbou. Jestli říkáte, že jste z Boha, milujte se navzájem právě tak, jako Já miluji vás, abyste žili Opravdový Život v Bohu.

Nevnímala vaše mysl Mou Slávu po všechny ty roky, co vás učím? Brzy se k vám vrátím, tak se neodvažujte říkat: "Ještě mám čas se napravit." Přijďte teď a litujte! Ovocem lítosti je láska, proto pojďte teď a učte se být velkorysí ve své lásce k nebeskému Otci. Učte se milovat nejen své bližní, ale i ty, které považujete za své nepřátele. Když k nim budete milosrdní, projeví vám Svou milost váš Otec v nebesích. Já ve Své Domácnosti mám jen lásku.

Volal jsem vás jménem, abych vám dal Naději. Otevřel jsem Své Svaté Srdce a nabídl vám všem všechno Své Bohatství a Poklady, které jsem po staletí skrýval. Sestoupil jsem ze Svého Trůnu, abych byl mezi vámi, se Srdcem na Dlani, abych vám nabídl všechny tyto Poklady, které v něm jsou, pak, když jsem otevřel Svá Ústa a mluvil, byli jste u vytržení nad Mou dokonalou krásou. Abych podnítil vaši lásku a osvěžil vás, dechl jsem na vás Svou ušlechtilou vůni. V mládí svého obrácení jste Mi úplně otevřeli svá srdce a prosili Mě, abych vás vedl Svou Pastýřskou holí, a udělal jsem to. Ze stáda, které jsem pásl, jich zůstalo velmi málo. Vaše odolnost ke zlu neměla trvání, vaše nohy postupně odcházely od Mého Srdce a zrychlovali jste své kroky směrem k nenávisti a klamu ....

Stali jste se choulostivými a ostružiní a trní udusily tu trochu lásky, která klíčila a která byla Mým potěšením a Mou poctou. Jak můžete říkat, že vaše oči sledují Má Přikázání, když nešetrně zkoumáte svého bližního? Můj Otec a Já jsme přišli až z Nebe připomenout každému z vás, abyste otevřeli svá srdce a přijali nás dřív, než viditelně přijdu na zemi. Modlete se, aby vás tato Hodina nezastihla nepřipravené a se srdcem z kamene. Modlete se, aby tato Hodina nezastihla vašeho ducha v neužitečnosti.

Pojďte ke Svému Králi s otevřeným srdcem a také vy budete mít podíl u Jeho Královského Stolu, kterým je: láska.


1 Ježíš mluví v Přítomnosti Boha Otce a Svatého Ducha
2 poselství
3 mnoho důležitých proroctví těchto poselství se splnilo, ale nikdo si toho nevšiml


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message