DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ohnivá bouře brzy odplaví tuto špatnost
Mnohé vrátím Životu

8. února 1995

Kdo by měl s námi soucit
a trápil se kvůli nám, když ne Ty?

Stále doufáme v Pokoj,
ten Pokoj, který nám odkázal Tvůj Milovaný Syn ....
Hřešili jsme proti Tobě
a proti všem mocnostem Nebes.
Přestali jsme existovat,
protože jsme odvrhli Tvé Svaté Jméno,
které je naší identitou: Zdrojem-Života.

A teď, tato Velká Vzpoura, toto Odpadlictví,
požírá Tvůj Dům jako rakovina.

Ó můj Jahve!
Jasnější než milion sluncí,
jak může člověk nevidět Tvou zář,
když kolem něho kráčíš?
Jak může někdo říkat:
"Není žádný důkaz, že Hospodin jde kolem.
Není vidět žádnou známku Jeho přítomnosti."

Bože!
Jsi jako šíp vystřelený na značku,
a oni, i když mají oči,
nemohou vidět, že šíp proletěl
a zasáhl už svůj cíl.

Ó náš Bože,
jsi naše Naděje,
přijď nyní, v tomto roce,
neotálej obnovit Své zbořené oltáře
a znovu vystavět Svá města
a Svůj Dům.

Ach, Vassiliki! Přestaň vzdychat, slyšel jsem tě. Má Ruka je silnější než ruce Mých nepřátel. Brzy se ti dostane útěchy a napravím Svůj lid a občerstvím vaše kněze. Obnovím Své oltáře a znovu postavím Svá města.

Ale nejdříve musím potrestat nezákonné, kteří jsou první, pokud jde o podlost. Polykají odpadlictví, jako by jedli Chléb Života. Dokonce i dnes, kdyby litovali, udělil bych jim Svou milost a odpuštění, ale nic od nich neslyším. Jak mohu odložit Svůj prudký hněv a odvolat Svou Spravedlnost, když tato generace nepřestává vzdávat velké pocty ďáblu?

Je o Mně známo, že jsem dobrý a odpouštím a ze všech nejvíc miluji, ale kdo z těchto odpadlíků Mě dnes vzývá, volajíce ke Mně: "můj Otče"? Proto ohnivá bouře brzy odplaví tuto špatnost a hřích. Nikdo z vás nezná ten Den, a jestli někdo říká, že zná, pak nepřichází ode Mne ....

Navštívím vás v době, kdy to budete nejméně čekat, v hodině bez znamení. Náhle, neočekávaně, budete navštíveni hurikánem plamenů sžírajícího ohně. Co čekáte, to přijde. Budu mluvit a když budu mluvit, Můj Hlas bude tavit prvky země spolu s jejich nepravostí a vinou. Miluji vás všechny nepřestávající láskou a Můj cit k vám nelze slovy vyjádřit, ale má být Mé Jméno pořád uráženo?

Trápí Mě to, co musím udělat a naplňuje Mě to zármutkem, protože Mě netěší trestat vás. Ke Své nelibosti vás budu muset napravit ohněm.

Vzdychej, dcero, kvůli nekajícím. Uskutečním Svůj záměr a dokončím Svůj Plán. Pokud jde o ty, kdo nenaklonili své ucho Mému Hlasu a bránili Mému Slovu, říkám vám: netrapte se, Mé Oči všechno vidí, budu soudit každého z vás podle toho, co dělá. Tak jako vám zjevuji věci předem, zjevím vám, co bude Má Pravice dělat hned po Mém Dni. Má Pravice položí nové základy země a nebe, a znovu ozdobím ty, kdo zbyli, Svou Nádherou a Svým Božstvím. Proto, dcero, vaši potomci mají naději. Já jsem vaše Naděje.

Mnohé vrátím Životu a přinesu vám Nové Jméno Svého Syna. A ty, dcero, pracuj pro Můj Dům, starej se o Mé Zájmy a Já se budu starat o tebe. Můj Duch ti byl dán, abys uplatňovala Mé Zákony, milovala spravedlnost a zdaleka přiváděla Mé syny a dcery. Učil jsem tě a dal jsem ti jazyk učedníka, abys byla Mou Ozvěnou a vkládala Mé Království do jejich srdcí. Ve tvých očích, Paraskeví,1 jsem vám dal Své Světlo. Ve tvé duši jsem rozprostřel vůni vzkříšení, vydechl vůni myrhy, a ve svatostánku Mého Syna2 navoněl jsem tě kadidlem3 ....

- A teď, naslouchej svému Otci:4 Mou Duši zmáhá žal a zároveň soucit. Mluvím, ale tak málo jich naslouchá, klepu,5 a zdá se, že nikdo neslyší, co mám dělat, když nikdo nenaslouchá? Mluvil jsem o Naději, dcero, každému z vás, a přesto když dnes mluvím o tom, co je Naděje, po níž jste všichni toužili, sotva je vám dáno, je zakrýváno. Setba Naděje, kterou rozsévám, je odnášena a ukrývána ....  mluvím a čekám na odpověď, ale na Mé Slovo se nedbá, a přesto ....

Já jsem Naděje pro nevěřící srdce, ale současně i Meč, který roztíná srdce. Tak mnozí hladovějí po Mém Slovu ....6 ale proč lidé skrývají poklady, které na ně vylévám? Jestliže Mou Duši přemáhá žal, je to proto, že Můj Kalich Spravedlnosti teď překypuje, přetéká na Mé Ruce, které jsou připraveny udeřit a šlehnout toto nevěřící pokolení jako nikdy předtím, a potom, jako Otec, budu soucitně a něžně hojit rány, Rukama, které udeří .... to je ta velká Naděje, o kterou Mě prosíte.

Přijdu, abych každého přivedl domů a uzdravil jeho rány. Protože jsem Otec, budu navštěvovat Své zraněné děti, budu se starat o jejich potřeby, pak budou vědět, že od počátku byly Mé a že

Já Jsem který Jsem je Otec a Pán.

Dám jejich rtům zvolat: "Požehnaný je náš Pán." A opět budou hlásat Nebeské Království. Budou je hlásat jako nikdy předtím, protože jim dám nové srdce .... Proto se nedivte, když v těchto posledních dnech jsou lidé arogantní a zrazují jeden druhého. Ať vás nepřekvapí, že se vynořuje množství falešných proroků a propagace bludů a překrucování Písem těmito falešnými učiteli ....

Ne, nediv se, Mé dítě, že se na tebe teď lidé šklebí, když stále říkáš: "Věřím ve svého Otce v Nebesích. Věřím v Jednoho Boha, Otce všech. Věřím ve slavnou živou Přítomnost Jeho Milovaného Syna v Eucharistii. Věřím v Ježíše Krista, počatého Duchem Svatým, narozeného z Panny Marie."

Ne, dcero, oni nevěří ve Vzkříšení Mého Syna ani v Jeho Božství .... Říkám ti: buď v pokoji uprostřed zuřivosti a ve zkouškách zůstaň v Mém Pokoji. Rozšiřuj Můj Pokoj. Nikdy nedovol svému srdci trápit se krutostí lidí .... Já jsem s tebou, i když Mě nevidíš, Mé dítě, jsem s tebou. Můj Syn už se vrací právě takovým způsobem, jak odešel, aby byl mezi vámi. Proto odvahu! Buď odvážná a neboj se. Vlož svou naději ve Mne a v nikoho jiného.

Já Jsem Hospodin, tvůj Abba, a slibuji ti, že tě přivedu domů. Tak jdi a ukazuj Mou Sílu a Mé Milosrdenství. Já jsem s tebou. Jdi, běž a říkej každému:

"Pomoc přichází od Boha, naděje přichází od Boha,
obraťte se k Němu a On vás zachrání."

Žehnám ti, Vassiliki, vždycky vzdávej čest Mému Jménu!


1 Bůh mě nazval mým druhým jménem,které mi dali poté, co moje matka složila slib Svaté Paraskeví, naší patronce pro léčení zraku
2 Svatostánek Mého Syna znamená nás, protože když přijímáme, Ježíš sám si v nás dělá Svůj Trůn. My všichni máme být živými Kristovými svatostánky
3 Kadidlo odhání Satana. Bůh mě navoněl kadidlem, aby mě očistil, abych přijala Jeho Syna v co nejlepším stavu
4 Bůh teď mluvil velice důvěrně otcovským hlasem, jako každý otec, naplněný starostí, kterou chce svěřit svému dítěti
5 angl. 'knock' má i další význam: 'knock down' srazit k zemi
6 najednou Bůh vyslovil otázku, jako by mluvil sám k Sobě, jen tak pro Sebe vyslovil Své myšlenky


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message