DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Dům na Západě je drancován
Západ a Východ budou jedním královstvím

24. října 1994

Vassulo-od-Mého-Svatého-Srdce.1 Líbilo by se ti, kdybych říkal: Vassulo-od-Pantokratora?2 Jsi zasvěcená Mému Jménu. Jsem Jeden3 a Týž, ale lidé Mě rozdělili.

Kdo zasévá rozdělení, sklízí úrodu zkázy. Kdo zasévá předsudky, sklízí žeň pošetilosti. Neslyšeli jste, že blázen si založí ruce a pojídá své vlastní maso? Všechno maso, které je pokrývalo, je pryč a jejich dech též, zbyly z nich jen suché kosti. Má Jména jsou Svatá,4 ale lidé se Mě zmocnili a vyhnali Mě z Mého Vlastního Domu, z Mého Vlastního Města a teď z Mého Vlastního Svatostánku:5 utlačují Mě a těžce na Mě doléhají. Překypují arogantní pýchou a jsou spokojení s životem v pustině. Ale Já v příštích dnech dám zazářit Svatosti Svého Velikého Jména, které je znesvěcováno vaším rozdělením.

Říkám ti, dcero, vidíš, jak tvoji lidé žijí apaticky a ve strašné letargii, když je potřebné pracovat pro jednotu?6 Už to více nedovolím. Napřáhnu Svou Ruku i do nejvzdálenějších částí tvého národa a svrhnu tyto obchodníky,7 kteří brání Mému lidu v jednotě. Pozvedl jsem tě, abys byla znamením jednoty, znamením Mé Milosti, znamením Mé Síly, ale vášeň jejich vychloubačné pýchy je zaslepila.

Dnes mohu říci: "ať hoří jejich kosti" a ztrestat je. Mohu dát ovdovět tvému národu, ale ve Svém Milosrdenství a pro Svou Lásku vzbudím z Východu aspoň jednoho, který řekne svému bratru:8 "Pojď a vstup na mou půdu. Pojď a jez z mého stolu, pojď a napij se se mnou. Mé sudy přetékají novým vínem. Pojďme společně pást své beránky a udělejme ze svých pastvin Ráj. Náš Bože! hleď, co naše ruce udělaly ze Tvé Svatyně!"

Můj Dům na Západě je pustošen. Žádal jsem je, aby se shromáždili pod Petrovým vedením,9 ale oni neporozuměli a dělají pravý opak. Mnozí z tohoto Domu říkají: "Jak to, že máme mít vůdce,10 zvláště tohoto vůdce?" Varoval jsem vás, že kardinálové se obrátí proti kardinálům, biskupové proti biskupům a kněží proti kněžím. Vybral jsem Petra, aby sytil a střežil Mé beránky, ale duch vzpoury, který teď bují, dosáhl svého vrcholu. Před tímto velkým Soužením jsem vás varoval.11

Můj Dům na Západě je drancován, ale zvedne se vítr z Východu a spolu s Mým Dechem odstraní lupiče. Mnozí příslušníci tvého národa odporují Mému Volání k Jednotě a zvykli si chodit svou vlastní cestou. Prohlašují o sobě, že jsou bohatí, ale kde je jejich bohatství? ....

"Jak to, že jste se stali planou révou? Můžete říci, že jste nehřešili? Je vůbec nějaké místo, kde jste nehřešili? Ty, příteli Mých Svatých! Dítě Mé Matky! Proč ses stal tak tvrdošíjným? K čemu jsou tvé nekonečné obřady ke Mně, když Mě chválíš jen svými rty? Ano, zachoval jsi Mé Tradice, a proto na tebe nepřijde meč, ale přesto jsi odložil Má dvě největší Přikázání a neřídíš se jimi. Proč odděluješ Tradici od Přikázání?12 I kdyby ses pokryl myrhou a kadidlem, stále bych cítil zápach tvé viny. Otevři teď svá ústa a dovol Mi sytit tě, abys pozřel život. Neříkej: 'chceme jít svou vlastní cestou'. Vrať se ke Mně, přiznej svou vinu!"

A ty, dcero, hlasitě provolávej Mé Poselství a prorokuj. Říkej: Vím všechno o Svém Domě na Západním břehu, blízko Řeky Života, a vím také, kdo v tomto Domě Mi zůstal věrný. Dcero, co vidíš vně tohoto Domu?

Vidím lva, jak se potlouká kolem tohoto Domu a chce do něho vejít bočním oknem.

Ano, ten lev je lhář, dcero. Destruktivní duch se tam potlouká. Jeden anděl za druhým vás přicházejí varovat a říci vám, že na Mé Město na Západním břehu zaútočí ničitel s velkou zuřivostí, aby odporoval Mému Zákonu, Mé Tradici a Mému Božství. Celé země se zmocní hrůza.

Vašim svatým, Mým poslům a Mým prorokům bude bráněno pokračovat ve svém díle .... a rozprostře se nad vámi těžká tma, zatímco Nepřítel, který je učenec, bude vyhošťovat Mou Věčnou Oběť, domnívaje se, že jeho skutky a jeho tajné viny zůstanou bez povšimnutí. Má Ruka na něj dopadne znenadání, úplně ho zničí. Tato Noc byla předpovězena v Písmech. Ale on, spolu s dalšími, s radostí složili svou přísahu ústy Šelmy, uctívajíce jen Šelmu za to, že jim dala moc. Běda vyznavačům Šelmy! Budou sténat a naříkat.

A teď, dcero, co vidíš na druhé straně břehu, Můj Dům na Východě?

Nevidím žádné Město, a země je písčitá a plochá jako na poušti, ale také vidím zelený výhonek, vyrůstající z této pouště.

Naslouchej a piš: sláva zazáří z Východního břehu. Proto říkám Domu na Západě: obrať své oči k Východu. Neplač hořce nad Odpadlictvím a zkázou svého Domu. Nepodléhej panice, protože zítra budete jíst a pít společně s Mou ratolestí z Východního břehu. Můj Duch vás svede dohromady. Což jste neslyšeli, že Východ a Západ budou jedno království? Neslyšeli jste, že se spokojím s jedním datem?13

Vztáhnu Ruku a vyryji na hůl tato slova: Západní břeh, Dům Petrův a všech, kdo jsou mu věrní. Pak na druhou hůl vyryji: Východní břeh, Dům Pavlův, spolu se všemi, kdo jsou mu věrní. A když Mi členové obou Domů řeknou: "Pane, pověz nám, co teď zamýšlíš", řeknu jim: "Vezmu hůl, na kterou jsem vyryl Pavlovo jméno spolu se všemi, kdo jsou mu věrni a položím ji na hůl Petrovu a jeho věrných jako jednu. Udělám z těchto dvou jednu hůl a budu ji držet jako jednu. Spojím je Svým Novým Jménem, to bude most mezi Západem a Východem. Mé Svaté Jméno bude vazbou tohoto mostu, abyste si po tomto mostě mohli vyměňovat svá bohatství. Už nebudou praktikovat osaměle, ale společně, a Já budu kralovat nad nimi všemi.

- Co jsem plánoval, to se stane, a kdyby ti lidé říkali, dcero, že tato znamení nejsou ode Mne, řekni jim: "Nebojte se, což jste neslyšeli, že On je Svatyní a Kamenem Úrazu zároveň? Skálou, která může srazit na zem dva Domy, ale vztyčit je znovu jako jeden Dům?" To jim řekneš, dcero.

Já, Bůh, jsem s tebou. Zaplavím Svým Duchem mnohem víc srdcí.

Pojď. Miluji tě. Měj Můj Pokoj.

POPIS OBRÁZKU:

STICK WITH PETER'S NAME = HŮL S PETROVÝM JMÉNEM

(R.CATHOLICS) WEST BANK = (ŘÍMSKOKATOLICKÝ) ZÁPADNÍ BŘEH

JESUS'NEW NAME BINDING THE STICKS = JEŽÍŠOVO NOVÉ JMÉNO SVAZUJÍCÍ HOLE

RIVER OF LIFE = ŘEKA ŽIVOTA

HOLY SPIRIT = DUCH SVATÝ

(ORTHODOX) EAST BANK = (PRAVOSLAVNÝ) VÝCHODNÍ BŘEH

STICK WITH PAUL'S NAME = HŮL S PAVLOVÝM JMÉNEM

BRIDGE = MOST

(Tato ikona představuje na levé straně Svatého Petra a na pravé straně Svatého Pavla. Společně, jako dva sloupy, drží Církev. Uvnitř je Pokrm: Svatá Eucharistie (v mém vidění Řeka Života). Nad tím je Kristus, Velekněz a Hlava Církve.)


1 napadlo mě, že když mi tak říká, pravoslavní se budou dál obracet proti mně, protože tato terminologie je římsko-katolická
2 pravoslavná terminologie
3 On je stejný Kristus
4 různá Kristova jména jako Pantokrator, Božské Srdce, Ichtys, Alfa a Omega, Emanuel, atd ...
5 nejenže je Kristus kvůli otázkám terminologie 'vyhozen' ze Svého Vlastního Domu, ale na západě někteří začali rušit Jeho Věčnou Oběť
6 řečtí pravoslavní 'přeskočili' mnohá z ekumenických shromáždění
7 obchodníky jsou v tomto kontextu ti, kdo sledují své vlastní zájmy, a ne Kristovy
8 západnímu bratru
9 poselství z  3. června 1988
10 odkaz na poselství z  16. května 1988
11 týká se poselství z  16. května 1988
12 to znamená: "Dbej na tato dvě Přikázání, stejně jako dbáš na Tradici."
13 Pochopila jsem, že Kristus má na mysli všechna Svá poselství o jednotě, vyzývající nás, abychom sjednotili datum Velikonoc. To jediné Mu, jak se zdá, 'stačí' a uspokojí Jeho žízeň po jednotě. Kristus nám slíbil, že když sjednotíme datum Velikonoc, postará se o zbývající.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message