DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ubohost nutí Mé Milosrdenství

20. října 1994

Pane?

Já Jsem; hleď, Vassulo, důvod, proč jsem tě pozvedl, je stále stejný: Můj Otec a Já jsme tě navštívili a vychovali, ano! pozvedl jsem tě; můžeš dnes říci, že tvé poznání je od lidí? nebo ze studia teologie?

Chvála buď Bohu, všechno, co jsem se dověděla, přichází od Tebe.

Můj Otec a Já budeme dál pohoršovat vaše filozofy a zpupné ve vaší společnosti Svým Dílem a prostými nástroji, které si volíme; je Mi rozkoší učit tě; ano, stále se raduji, když ti dávám Své vznešené Poznání; ach, Vassulo,1 kdybys jen věděla, jak Mého Otce těší dávat ti Moudrost… buď si vědoma všech těchto požehnání; neříkej: „kde je můj Ježíš?“ Má milovaná, jsem po celý čas s tebou; Můj pohled na tobě neustále spočívá;

dovol Mi podpořit tvůj duchovní růst, a to razantně; dovol Mi občas prchnout ze zkaženosti světa a spočinout ve tvém srdci; ve tvém mlčení odpočívám, ve tvé věrnosti jsem Král, protože se Mi dostává úcty a chvály, a ve tvé lásce jsem oslavován;

Pane, vyučoval jsi mě a dával mi sílu,
oslovil jsi mě a Tvá slova mě pozvedla.
Jsi má strava.
Proč dáváš tento Dar Světla někomu tak ubohému?

protože jsem byl dojat tvou ubohostí; kdybych byl našel někoho slabšího než ty, byl bych si vybral jeho nebo ji; tvá ubohost nutí Mé Milosrdenství, aby tě obklopilo; žasnu nad tvou ubohostí… slabšího a ubožejšího než ty nenajdu… neexistuje! jak bych mohl pracovat, kdybych v tobě musel čelit jednomu soupeři za druhým? žádného nenacházím… a kdyby tam nějací povstali, jak by se objevovali, smetl bych je Svým Dechem; tak Mi dovol držet tvou pravici ve Své… cítíš se šťastná, Má Vassulo?

Ano! Velmi!

miluji tě, protože jsi Mi dovolila dát ti pokročit a skrze tebe druhým; nikdy se neboj, Má milovaná; říkám ti teď jedině toto: miluj Mě, piš a dál Mě oslavuj tím, že vydáváš svědectví; Já jsem Autorem Opravdového Života v Bohu a potvrdím to tím, že se objevím místo tebe; je to dar Mého Otce tobě a ostatním;


1 Ježíš vzdychl.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message