DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať tě žádný člověk neutlačuje
Sjednoť Můj lid v jedno srdce

18. října 1994

Mé děťátko, Já jsem Jahve, tvůj Věčný Otec; vzal jsem tě daleko, daleko od tohoto šílícího davu,1 abys přebývala v Mých Nádvořích; buď vytrvalá ve své práci a svěř Mi své utlačovatele; říkej:

„Otče, ve své Spravedlnosti
mě zbav lživého jazyka,
přijď rychle, Bože,
ve Své nesmírné Lásce;
odpověz mi, můj Jahve;“

a Já ti teď říkám: Mé dítě, Mé dítě, i kdyby Můj Nepřítel proti tobě postavil desetitisíce, neboj se, jsem vedle tebe, abych tě bránil; Má Přítomnost je tvým Štítem; kdo je jako Já? ke komu Mě můžete přirovnat? s kým Mě můžete poměřit? Má Přítomnost je Nádhera a Vznešenost; ať tě žádný člověk neutlačuje; jsi to ty, Mé dítě, kdo má pro Mě obnovit Mé svatyně;2 neustanovil jsem tě kvůli tvému věhlasu, ale pro chválu Svého Jména; nepozvedl jsem tě pro tvou slávu, ale pro Svou; dal jsem ti jazyk učedníka, abys hlásala Můj Spásný Plán den za dnem…

dej se do práce, Má setbo, a Já budu s tebou; již jsem ti dal plamen, který nebude moci nikdo uhasit; rozhojním na tobě Své zázraky; mám jich ve Své pokladnici mnohem víc; budu Své divy udělovat podle toho, čeho se ti dostane od tvých utlačovatelů; Můj Syn se bude zjevovat na tvém místě, ukáže se vaší společnosti; může někdo říci, že jim odpírám znamení? může někdo říci, že nejsem Původcem Svých spásných a uzdravujících skutků? může si někdo stěžovat na to, že skrývám Svou Pravici? kdo jiný než Já by mohl vystrojit královskou hostinu v této pustině?3 kdo by mohl rozpoltit skály na poušti a uhasit vaši žízeň hojností vody,4 neudělám-li to Já? otevři oči, generace, a soustřeď se na Mé zázraky; a ty, dcero, protože jsem tě osvobodil, veď Můj lid do Mého Domu;

sjednoť Můj lid v Mém Domě, v němž i oni obdrží svobodu; sjednoť Můj lid v jedno srdce; sleduj toto přikázání:

ať tvé rty vydávají svědectví o Mé Laskavosti; oživ tento skomírající plamen5 a dál buduj Mé oltáře6 a Můj Dům; nikdo nebude obléhat Můj stan;7 je tu rozzuřená legie démonů, která se skrývá pod jinými stany,8 aby šla a vykořenila naděje, které jsem vám dal, a aby tě naplnila hrůzou, ale nemoc pozře jejich maso a pokryjí je červi… přijmi Můj Pokoj a nikdy se nepřestávej modlit za neobrácené;9 bolí Mě Srdce, Mé dítě, když vidím do nejzazších koutů světa a to, co vidím, neodpovídá přáním Mého Srdce… váš Otec řídí všechno, ale ne vaši svobodu… a člověk překroutil svou svobodu…

milovaná, modli se, aby ti, kdo umírají, měli čas na nápravu; každá kapka lásky je použita na jejich záchranu; mnozí, kdo jsou pod troskami, ještě dýchají,10 proto se za ně modli, abych osvěžil jejich duši; pamatuj, byla jsi osvobozena, abys osvobozovala jiné ze sutin;

pojď, Já, Jahve, tě miluji; žehnám ti;


1 Mých utlačovatelů.
2 Zde znamená duše.
3 „Královská hostina“ jsou Boží znamení, divy, zázraky a díla Jeho Svatého Ducha, které se na nás dnes tak marnotratně vylévají.
4 „Rozpoltit skály“ znamená moc Boha, který může poslat Svého Svatého Ducha jako Řeku do pustiny, kterou jsme způsobili.
5 Tzn. tuto zmírající generaci.
6 Oltáře zde znamená duše.
7 To znamená, že nikdo neovládne mou duši (stan), protože je příbytkem Boha a Jeho vlastnictvím.
8 Slovo „stany“ opět znamená „duše“. Bůh má na mysli, že démoni užívají lidí, aby konali jejich dílo.
9 Zde jsem pocítila, jak je Bůh smutný a jakoby unavený. Poté jako otec, který sdílí svou bolest se svým dítětem, mi Bůh vysvětlil důvod Svého zármutku.
10 Též jsem pochopila, že dýchají z posledních sil.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message