DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať tě žádný člověk neutlačuje
Sjednoť Můj lid v jedno srdce

18. října 1994

Mé děťátko, Já jsem Jahve, tvůj Věčný Otec. Vzal jsem tě daleko, daleko od tohoto šílícího davu,1 abys byla v Mých Nádvořích. Buď vytrvalá ve své práci a obětuj Mi své utlačovatele. Říkej:

"Otče, ve Své Spravedlnosti
mě zbav lživého jazyka,
přijď rychle, Bože, ve Své velké Lásce.
Odpověz mi, můj Hospodine."

A Já ti teď říkám: Mé dítě, Mé dítě, i kdyby Můj Nepřítel proti tobě postavil desetitisíce, neboj se, jsem vedle tebe, abych tě bránil. Má Přítomnost je tvým Štítem. Kdo je jako Já? Ke komu Mě můžete přirovnat? Podle koho Mě můžete ocenit? Má Přítomnost je Zář a Vznešenost. Ať tě žádný člověk neutlačuje. Jsi to ty, Mé dítě, kdo má pro Mne obnovit Mé svatyně.2 Neustanovil jsem tě kvůli tvému věhlasu, ale pro chválu Svého Jména. Nepozvedl jsem tě pro tvou slávu, ale pro Svou. Dal jsem ti jazyk učedníka, abys hlásala Můj Spásný Plán den za dnem ....

Dej se do práce, Má setbo, a budu s tebou. Dal jsem ti už plamen, který nikdo nebude moci zhasit. Rozhojním Své zázraky na tobě. Mám jich ve Své pokladnici mnohem víc. Budu dávat Své divy podle míry, jaké se dostane od tvých utiskovatelů. Můj Syn se bude zjevovat na tvém místě, ukáže se vaší společnosti. Může někdo říci, že jim odpírám znamení? Může někdo říci, že nejsem Původcem Svých spásných a uzdravujících skutků? Může si někdo stěžovat, že skrývám Svou Pravici? Kdo jiný než Já by mohl vystrojit královskou hostinu v této pustině?3 Kdo by mohl roztříštit skály na poušti, uhasit vaši žízeň hojností vody,4 neudělám-li to Já? Otevři oči, generace, a soustřeď se na Mé zázraky. A ty, dcero, protože jsem tě osvobodil, veď Můj lid do Mého Domu.

Sjednoť Můj lid v Mém Domě, kde i oni získají svobodu. Sjednoť Můj lid v jedno srdce. Sleduj toto přikázání:

Ať tvé rty vydávají svědectví o Mé Laskavosti. Oživ tento skomírající plamen5 a dál buduj Mé oltáře6 a Můj Dům. Nikdo nebude obléhat Můj stan.7 Je tu rozzuřená legie démonů, kteří se schovávají pod jinými stany,8 aby šly a vykořenily naděje, které jsem vám dal, a naplnily vás hrůzou, ale nemoc pozře jejich maso a pokryjí je červi .... Měj Můj Pokoj a nikdy se nepřestávej modlit za neobrácené.9 Bolí Mě Srdce, Mé dítě, když vidím konec země a když to, co vidím, neodpovídá přání Mého Srdce .... váš Otec řídí všechno, ale ne vaši svobodu .... a člověk překroutil svou svobodu ....

Milovaná, modli se, aby ti, kdo umírají, měli čas se napravit. Každá kapka lásky je použita pro jejich záchranu. Mnozí, kdo jsou pod troskami, ještě dýchají,10 proto se za ně modli, abych osvěžil jejich duši. Pamatuj, jsi ovobozená, abys osvobozovala jiné ze sutin.

Pojď, Já, Jahve, tě miluji. Žehnám ti.


1 mých utlačovatelů
2 svatyněmi jsou tady míněny duše
3 'Královská hostina' to jsou znamení, divy od Boha, zázraky a díla Jeho Svatého Ducha, tak marnotratně vylévaná na nás
4 'roztříštit skály' znamená moc Boha, který může poslat Svého Svatého Ducha jako řeku do pustiny, kterou jsme způsobili
5 to znamená tuto zmírající generaci
6 oltáře zde znamená duše
7 To znamená, že nikdo nepřepadne mou duši, protože je příbytkem Boha a Jeho majetkem
8 Slovo 'stany' opět znamená duše. Bůh říká, že démoni užívají duší, aby konaly jejich dílo
9 Právě tady jsem cítila, že Bůh je velice smutný a jakoby velmi unavený. Pak jako otec, který se dělí o svou bolest a svěřuje se svému dítěti, mi Bůh vysvětlil důvod Svého smutku, jak je řečeno dále..
10 pochopila jsem také: sotva dýchají


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message