DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bude pošlapávána Věčná Oběť

14. října 1994

(Mluví Svatý Michael.)

Vassulo-Kristova-Utrpení,1 Já, Svatý archanděl Michael, tě zdravím a žehnám ti;

- pamatuješ si, jak tě Bůh zavolal, abys žila Opravdový Život v Něm? pouhá vzpomínka na tvé duchovní vzkříšení mě dojímá k slzám… byla jsi kdysi ve válce s Bohem, protože všechen tvůj zájem patřil věcem, které jsou neduchovní, ale dnes, chvála Bohu, Spravedlivému a Nejvyššímu, který tě přikryl Svým Svatým Duchem a Svou mocnou Rukou tě pozvedl, aby ses stala svědkem Jeho Svatého Ducha, neboť Jeho Duch si v tobě zřídil Svůj příbytek; a od začátku2 Jeho Duch, který v tobě našel svůj domov, je oslavován, když tě slyší volat: „Otče, Abba;“ - teď už to nebude dlouho trvat a sestoupí, aby svrhl nepravost, která se usídlila v srdcích lidí;

hleď, po více než tři léta bude pošlapávána Věčná Oběť;3 kvůli tomuto neuvěřitelnému rouhání třetina vašich obyvatel zahyne nepravostí; tak přísahal Pán při Své Svatosti; připravte se teď na setkání s Bohem…4 nemám z toho radost, když ti to říkám, protože ďáblovi se dnes ve vašem pokolení vzdává velká úcta; od počátku byl vrahem a lhářem, dnes je uctíván jako otec; vzdávají se mu pocty; za vašich dnů se mu lidé hluboce klaní, čímž na sebe vaše generace přivolává trest; vaše země jsou zamořené nečistými duchy, kteří se všude potloukají;

Satan dnes pokouší i vyvolené Boží; proto přichází trápení na toto pokolení, které si staví své věže nevinnou krví5 a buduje své země na zločinu; tato oběť6 se líbí Satanovi… slož svou důvěru v Nejvyššího, dítě, a povzbuzuj lidi k tomu, ať prosí o Můj zásah; já, Svatý Michael, archanděl Boží, nikdy nepřestanu bránit Pravdu; stůj pevně,7 a i když rány nepřítele mohou zraňovat, jsem s tebou; raduj se z přízně Nejvyššího;

(Mluví Pán.)

buď v pokoji; pojď blíž ke Mně a vnímej Můj Pokoj; nikdy tě neopustím; pomohu ti, aby v tobě zvítězilo Mé Srdce; nedovol Satanovi, aby tě klamal pochybnostmi; rozmnožím na tobě Svá Znamení; udělám tyto věci ke chvále Svého Jména;


1 Pozn. překl.: v angl. orig. „Passion“.
2 Od začátku mého obrácení.
3 Ježíšova skutečná přítomnost ve Svaté Eucharistii.
4 Když Svatý Michael viděl můj zármutek, dovolil mu Bůh zůstat ještě chvilku se mnou, zatímco jsem smutně uvažovala o obsahu Jeho poselství.
5 Potrat, který byl legalizován v mnoha zemích.
6 Potraty se Satanovi líbí, protože Satan potřebuje lidskou oběť, aby získal moc. Denně je provedeno mnoho potratů, aniž by si mnozí uvědomovali, že tím dobrovolně vzdávají poctu Ďáblu. Ďábel žízní po krvi, a dnes se mu jí dostává od nevinných.
7 Svatý Michael se mi snažil říci, ať ho napodobuji, to znamená, ať nikdy neumdlévám ve psaní a neztrácím odvahu, i přes údery, kterých se mi dostává.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message