DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budu jim ukazovat Svou Svatou Tvář
Přišel jsem pro nemocné a chudé

13. října 1994

Tady jsem, Pane,
ochotná Ti sloužit jak nejlépe mohu,
s úctou a láskou.

Pokoj s tebou, duše. Má Vassulo, vždycky ti dám příležitost rozhlašovat Má Poselství, ať se tvoji ....1 nebo řekněme raději naši nepřátelé jakkoli pokoušejí tě zastavit, nikdy se jim to nepodaří .... Jsem Pán nebes a země ....

Požehnaná Mé Duše, dovol Mi používat teď zase tvou ruku. Budu dál mluvit k národům tvými ústy a abych tě povzbudil, budu jim občas ukazovat Svou Svatou Tvář. A na tobě také budu ukazovat vaší společnosti tvé oslavené tělo. Tyto dary ti nabízí Můj Otec, který tě miluje pro tvou lásku ke Mně. Ukáži vaší společnosti jas tvého oslaveného těla,2 toho, které nehyne.... abych ti ukázal Svou cestu do Svého Království, dovol Mi posvěcovat tě.3

Budu dál léčit tvou slabost a Mé Jméno bude velebeno. Slyš Mne: abych vyvýšil Své Jméno, budu se často objevovat na tvém místě jako připomínka Svých zázraků a reality Své Přítomnosti. Budu se zjevovat na tobě, abych každému ukázal, jak jsem v tobě a ty ve Mně, aby skrze tvá slova uvěřili, že Já Jsem. Láska, kterou Otec miluje Mne, je v tobě, Mé dítě, protože jsem v tobě. Získala jsi přízeň Mého Nebeského Otce, proto ti teď věnoval tento dar, tento nevyčerpatelný poklad, cennější než všechny poklady světa dohromady.

Přicházím k vám opět, abyste slyšeli slovo Boží. Já jsem Bůh. Oslavujte Mé Jméno a oznamte tomuto světu, který jsem přemohl, Mé zázraky. Chci, aby byly známy a šířily se. Nebe a země má vidět Mou Slávu. Už nepochybujte, a věřte .... otevřu vám důležitá dvířka.4

Slyš Mě teď a piš Mým Jménem: Pravím vám, spása přijde k opuštěným a k těm, kdo Mě nikdy neviděli. Chudí a ubozí, opuštění a vyhladovělí5 potřebují vodu a žádná není. Jejich jazyk je vyprahlý žízní, proto jim dám vodu Svou Vlastní Rukou. Nepozorovali jste, jak sbírám ubohé, umírající?

Budu volat hříšníky a všechny ty, které vaši kněží svými tvrdými slovy denně popravují.6 Proměním jejich zármutek v radost a když se budou ptát: "A co my? Můžeme také zdědit Tvé království? Můžeme opravdu být spaseni?" Odpovím jim: "Slyšel jsem vaše snažné prosby, zachráním vás též, vaší velkou ubohostí vás spasím. Přišel jsem pro nemocné, chudé, což jsi to už neslyšelo, Mé dítě?" Nebudu slyšet ty, kteří Mi říkají "Pane, Pane", a nekonají Mou Vůli. Nebudu slyšet ty, kteří denně mluví o vašich základech, ale sami žádné nemají. Běda vám, kteří jste bohatí! Máte teď své pocty, ale v den svého pohřbu budete odstraněni z Mého Království a vaše jméno z Knihy Života .... a ty, dcero, nedovol své duši těkat ledakde mimo Mé Srdce.

Neboj se hlásat Volání Mé Milosti, vzdávej čest Mému Duchu! Budu v tobě růst, dokud budeš ochotna se umenšovat, ustupovat do pozadí. Má Díla na tobě budou oslavovat Mé Jméno, my, nás? Ic.


1 tady Pán zaváhal, pak řekl ...
2 Dosvědčilo to mnoho lidí v různých zemích. Viděli můj obličej velmi zářivý, jako porcelán, jako by z něho vycházelo světlo, jakoby tvář mladého děvčete.
3 očišťováním a zkouškami
4 Neřekl, která dvířka. Ale později jsem pochopila. O několik dní později se otci O'Carrollovi přes všechny překážky podařilo setkat se soukromě s patriarchou Bartolomějem v Konstantinopoli.
5 Ježíš mluví v metaforách. Míní tím neobrácené, rozptýlené ovce a nepoučené v duchovních věcech
6 Někteří v Řecku, když je 'Opravdový Život v Bohu' přivedl k obrácení, poprvé v životě jdou s upřímným srdcem ke zpovědi, dychtí vrátit se do církve, žízní po Bohu, a jsou odsuzováni tvrdými slovy zpovědníka, když se dozví o těchto poselstvích, a někdy jim hrozí exkomunikací.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message