DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Duch teď povede tvé kroky

9. října 1994

Pane, důvěřuji Ti.
Jsi můj Rádce, jaký je to dar!
Jaký dar moci sloužit Králi!
Otevři mé srdce, aby naslouchalo
Tvému poznání, abych každého
seznámila se Tvým učením.

Vassulo, pokoj s tebou. Nenapsal jsem už s tebou víc než sto sešitů1 pro vás pro všechny, abych vás učil Svému zdravému poznání? Budeš Mi sloužit v Mém Domě. Neopustím tě, pošlu ti Svého Zastánce a připomene ti všechno, co jsem tě naučil.2 Budu tě dále užívat jako Svého mluvčího až do konce, oslavuj svého Svatého. Ať jsou tvá ústa jako meč a probodnou srdce lidstva .... potřebuji následovníky v těchto časech a je jich tak málo.

Svatokrádeží přibývá, dcero, a Můj lid stále méně dbá na Mou Požehnanou Svátost. Modli se k Otci, aby vylil Své Milosti na toto pokolení. I když se mnozí ke Mně obrátili zády, Můj Hlas je může přitáhnout zpět, buď proto dál Mou Ozvěnou .... Moji beránci potřebují slyšet Pastýřovo volání, aby se vrátili ke stádu.

Přikazuji vám: nezadržujte Mé volání, protože Mé Zájmy jsou přednější než vaše. Dovolte Mi zavlažit tuto poušť, dříve než přijde Můj Den, dovolte Mi posvětit Své syny a dcery. Otevřel jsem nebeské zásoby, aby se na vás v hojnosti snesla Má Nebeská Mana. Přísahal jsem, že nikoho nenechám chudého ani hladového, protože Má Požehnání jsou bohatstvím, Má Láska ukojí a vanutí Mého Ducha léčí.

Ponechejte Mé brány otevřené prokazováním poslušnosti a věrnosti Mně a mnozí, kdo padli, povstanou a půjdou s Mým Duchem hlásat Mou Milost. Pojďte a čerpejte z Mého Srdce. Tady3 spočívají všechna Má Bohatství. Tvá slabost je nevýslovná, ale jaká radost! jsem Králem ve tvé slabosti, Můj Duch teď povede tvé kroky. Uč se, jak pracuji.

- Buď požehnána ty, která neseš Mé Slovo. Ic.


1 toto je 74. sešit, nepočítám-li dalších 74 sešitů mých soukromých poselství a asi 5 dalších s poselstvími mého anděla
2 to všechno říkal těsně před mým shromážděním
3 Ježíš přitom ukázal na Své Srdce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message