DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jste ratolesti Nejvyššího
Už brzy bude slyšet polnice šestého anděla

22. července 1994

(Ostrov Patmos)

Pane, zachraň slabé a spas ubohé tohoto světa.

Pokoj s tebou. Milost je s tebou.

Dcero, neustále vycházejí vzdechy z Mého Srdce. Pokorní, ubozí a nevinní Mě slyšeli a jsou těšiteli Těšitele. Věrná-Láska je mezi vámi, ale ne každý Mě vidí. Vkládám celé Své Srdce do tohoto Chvalozpěvu Lásky,1 vkládám celé Své Srdce do písně z lásky k vám všem, dobrým či zkaženým. Přišel jsem kvůli vám jako žebrák a jestliže váš Bůh kulhá okolo vás a kolemjdoucí Mě nepoznávají, je to proto, že jsem pokrytý krví a plivanci této generace žijící v nepravosti a hříchu ....

Ó země, tak pošpiněná! Přestali jste být .... váš Bůh k vám přišel, ale nepoznali jste Ho. Neslyšeli jste? Jsem Božství a ve Svém Božství vás chci spasit, abyste se i vy mohli připojit k Mým svatým. Ale i přes Mou nabídku mnohé z Mých dětí nechtějí litovat, ani nejsou ochotny vzdát se svých hříchů, těch hříchů, které je připoutávají ke všemu, co nejsem Já. Má Duše je plná vzdechů. Ano, řekni, dcero, že Mé roucho je nasáklé Mou Krví.

Slyš Mne: dnes stejně jako včera je Nejsvětější popliváván, bičován všemi, kdo jdou okolo. Po Mém Svatém Kříži, Nástroji vaší spásy, člověk denně šlape ... ach ... žalostně trpím .... Dnes jsem otevřel Své nebeské zásoby, abych vás živil hojností. Buduji cestu, abych vás všechny vedl do nebe.

Řekl jsem: "I když se toto pokolení tak ochotně vrhlo k nohám Satana, Já, Svatý, nikdy nezapomenu na památku vašeho stvoření, a jak při vzpomínce na tento okamžik Můj Otec proléval slzy radosti. Proto nebudu nečinně přihlížet, jak se ratolest Mého Otce mění v obrysy Mého Nepřítele. Nepřítel může být přitažlivý, ale je smrtící, zatímco to, co Já vám mohu nabídnout, vás povede k vašemu božství a zpět do Náruče vašeho Otce.

Pokolení, ve spánku jsi bylo zajato a ochromeno Mým Nepřítelem. Jeho lži, které tě obklopovaly, tě omámily a tvá paměť upadla v zapomenutí, klesla do temnoty,2 ale Já, tvůj Bůh, ti říkám:

Synové! Dcery! Jste ratolesti Nejvyššího! Pocházíte od Svrchovanosti a Jasnosti, oh, pojďte! Patříte Nám!3 Patříte Nebi .... máte Královský Původ, tak proč, proč nasloucháte Šelmě? Jste požehnáni k Našemu Obrazu, ne k obrazu Šelmy! Všichni máte kráčet do sálů domu Mocného, proto Mi dovolte zahalit vás Svou Září. Otevřete svá srdce a Já vás zachráním!

Dovolte Mi vstoupit do Svého příbytku4 abych jej mohl zkrášlit, a když tak učiním, vrhnu vás, jako se vrhá síť, do této pouště a do tohoto údolí smrti, abyste křičeli v Mém Jménu: "Láska se vrací. Den Páně je blízko, blíž, než si myslíte! Litujte! Litujte a buďte rádi, už brzy bude slyšet polnice šestého anděla, aby se splnilo Boží varování. Spěchejte a litujte, abyste získali na čelo Beránkovu Pečeť." To budete říkat. Budete Mým Trůnem a Já předmětem vašich chval a před očima Svého Nepřítele vám dám statečné srdce, abyste zvítězili nad ním a jeho následovníky v této bitvě konce Časů.

To je pro tuto chvíli všechno, dcero. Žehnám ti a každému, kdo je s tebou. Mé Jméno je:

Amen.


1 Opravdový Život v Bohu
2 náhle Pán pozvedl Svůj Hlas a řekl
3 Nejsvětější Trojici
4 naše srdce


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message