DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Jsem jejich první Otec

19. června 1994

(Svátek otců - San Francisko)

Jahve, Tvůrce a Otče všeho,
miluji Tě.
Není žádný jiný Otec jako Ty.

Otče,
přiznávám, že jsme tvrdého srdce
a ach, tak daleko od Tvého Milujícího Srdce ....
Nemůžeme říkat, že jsme neslyšeli
o velikosti Tvé Lásky,
a přesto naše uši nebyly pozorné
a my jsme Tě opomněli ....
Rebelovali jsme proti Tobě ....

Otče,
jsme plni neštěstí
a ve zkaženosti přímo vynikáme.
Našeptávání našeho srdce
jsou jedovatá a naše duše je ve tmě.

Ó Otče,
přiznávám, že jsme Tvůj Dům
proměnili v rejdiště ještěrek a pavouků,
a přesto, Tvá Pravice se neskrývala,
naplnil jsi nás dobrými věcmi!

Otče,
ve své nesmírné pýše
jsme zradili Tvůj Obraz,
dopustili jsme se dvojího zločinu:
nevěrnosti a rozdělení.
Nedaří se nám dávat vodu žíznivým,
nedaří se nám dávat chléb hladovým,
svár je naším denním chlebem a provokuje
sloupy nebes, aby se třásly ....
Všichni jsme se stali jakoby uschlými listy,
protože jsme rozdělení, můžeme říci:
"Vzývali jsme a vzýváme Tvé Jméno jedním hlasem?"

A přesto, Otče,
Tvé Rty nás nepřestávají
milostivě volat a žehnat nám.
Tvé Oči se soucitně otáčejí za Tvými tvory,
Tvá velebnost navštěvuje zemi
a sází jednu vinici za druhou.
Jak blažení jsou ti, které navštívíš
a pozveš je, aby s Tebou kráčeli
do Tvých nebeských dvorů!

Otče,
naše chyby nás přemáhají
a naše srdce jsou opuchlá hříchem,
ale Ty ve Své Slitovnosti
zahradíš každou špatnost.

Je tu dnes někdo, kdo na Tebe pamatuje?
Je tu někdo, kdo Ti věnuje myšlenku?
Je tu někdo, kdo Tě těší?

Dcero? Měj Můj Pokoj.

- Hleď, nezatracuji nikoho. Květino, slyš Mne: přiveď ke Mně zpět Mé děti. Utiš Mé rozhorlení kvůli nim! Věnuj Mi to jako dárek k svátku otců. Připomeň jim, dcero, tak jako jsi to udělala dnes, že Já Jsem jejich první Otec, jejich kamarád a nejlepší přítel. Spravedlivý, který nad nimi bdí a miluje je. Jsem jejich Svatý Průvodce. Řekni Mým dětem, ke komu by se měly připoutat důvěrným přátelstvím a jak skládat svou důvěru ve Mne.

- Slyš Mě: buď kvůli Mně vytrvalá v modlitbě, jsi vázána slibem, který jsi tak velkoryse učinila, přísahou věrnosti svému Otci. Já jsem Hospodin a jsi ke Mně přivázána pouty lásky. Ach, dcero, utiš žízeň svého Otce po Jeho dětech, věrně se nabídni jako oběť.

Dovol Mi použít tě, abych mluvil v jejich srdci a podněcoval jejich lásku. Mé vzdechy ti nejsou utajeny, vzdychání tvého Otce není skryté před tebou, Mé dítě. Buď laskavá, když neseš dál Mé Poselství, Já Jsem je vždycky s tebou. Neboj se. Čím víc pokračuješ, tím víc bys se měla pokořit. Odvahu, všechny vás nakonec obnovím ve Své Lásce.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message