DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vzkřísil jsem tě

27. května 1994

opři se o Mě, dcero; nedovol mrtvým1 stáhnout tě zpět k sobě; jedla jsi z Mého ovoce?

Ano, jedla jsem Tvá Slova a ta jsou Život.

a oživla jsi; Já jsem Vzkříšení; byla jsi vzkříšena;2

uč se tomu, jak Můj Duch pracuje; Můj Duch byl hluboce pohnut, když tě viděl ležet mrtvou mezi mrtvými; spolu s ostatními ses ponořila až na dno hrobu, do temnoty, do propasti hniloby;3 části-Mého-Těla, Mé Město, měla jsi uši, ale nic jsi neslyšela, měla jsi oči, ale nic jsi neviděla; pod tíhou svých hříchů ses v prachu dusila mezi prachem;4 a přece se tam nikdo z vás nenarodil; a Já, když jsem tě v té bídě viděl, jsem byl naplněn soucitem; Mé Oči byly unavené utrpením; volal jsem vás po celý den, ale nikdo z vás nenaslouchal Mým snažným prosbám; abys ctila Mé Jméno a abys ctila Ruce, které tě stvořily a pevně tě držely, a pro Svou Věrnou Lásku jsem Ti zjevil Svou Tvář a zazářilo na tebe Mé Světlo; svrchovanost stála před tebou a Můj Duch do tebe tak velkoryse vdechl Dech Života, Dech Vzkříšení; Ten, který je Slovo, tě pomazal a zřídil v tobě Svůj Královský Trůn; a aby Své Koruně prokázal čest v prachu,5 pozvedl tě z prachu a triumfoval v tobě tím, že ses stala květinou Jeho Síly; vidíš, dcero, Má Láska koná divy pro mrtvé…

poté jsem promluvil ve Své svatyni,6 rozrazil jsem dveře a slavně jsem vstoupil do Svého panství; jsem Ten, kdo tě opevnil, město, aby na tebe nemohly zaútočit armády Zrady a Úskoku vždyť jsi byla pozvednuta, abys šla s Králem7 v Jeho vítězoslavném průvodu;

a teď, když jsem tě vzkřísil, musíš se vzdát úplně všeho, co ti nabízí svět; nyní, když jsem tě vzkřísil, nehleď napravo ani nalevo, ale jen vzhůru; ať jsou tvé myšlenky nebeskými myšlenkami; dychti po Mně, nikoliv po prachu; při tvém vzkříšení jsem svlékl tvá pozemská roucha a ozdobil jsem tvou duši Svými impozantními Rouchy;

ano, oděl jsem tě Moudrostí… nyní se Obraz neviditelného Boha zrcadlí na tobě, aby vás vedl k tomu, co je božské; prosil jsem Otce, aby tě oděl Mnou, abych tě vedl k posvěcení; konečně svobodná!… a tímto obrazem přitáhnu Svůj lid k jednotě;

buď laskavá a trpělivá, než přijde druhé vzkříšení; milostí jsi obdržela Ducha, v němž jsi byla přijata za vlastní, proto tvé rty mohou volat: „Abba“, milost, která postačí k tomu, aby tě přivedla do nebe;

pokračuj horlivě a svědomitě, vždyť jsem tvůj Svatý Průvodce, a i když jsi pronásledována, nedej se tím rozrušit; postupně budu zvedat závoj, který přikrývá tvého ducha, abys Mě mohla spatřit v plnosti Mé Slávy;

Já Jsem je s tebou; veleb Amen a žij pro Mě; to byla krátká připomínka, aby sis vzpomněla, kde jsem tě našel;


1 Duchovně mrtvým: tzn., že by mne svět neměl pokoušet a že bych se měla vyhýbat všem světským pokušením.
2 Pán mluví o prvním vzkříšení, vzkříšení ducha, které způsobil Duch Svatý.
3 Vzpomněla jsem si, že těsně před svým obrácením jsem měla vizi malomocného. Ten malomocný jsem byla já.
4 Ježíš tím míní duchovně mrtvé.
5 Výrazem „… v prachu“ Pán myslí „v tobě“, neboť jsme byli stvořeni z prachu.
6 Tzn., že Bůh mluvil v mém nitru.
7 S Ním.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message