DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nechci bezcennou úctu vyslovovanou jen rty!

21. března 1994

Můj Pane?

Já Jsem. Stojím před tebou! Moudrost tě bude učit a všechny, kdo čtou.1

Vassulo! Bojuješ a namáháš se, abys pochopila neviděné,2 jsi křehčí, než jsem si kdy myslel!

Můj Pane, Tvá Velebnosti, je to3 negativum?

Dojímá Mě tvá úžasná slabost! .... ale je Mi to milé .... aspoň živí vědí, že zemřou, ale mrtví nevědí nic, vůbec nic4 .... slzy by měly být prolévány jedině za tyto mrtvé, protože opustili Světlo, aby vešli do nekonečné tmy ....

Vassulo, pozoruji tě tyto dny .... utíkáš ode Mne .... zkoumám tě, stvoření.

Ptát se, jestli jsem Tě v něčem zklamala, by ode mne bylo, myslím, troufalé.

Dal jsem ti dar vnímání a jsem rád, že ho užíváš, proto ti projevuji trpělivost .... pojď, Má setbo, řekni Mým lidem, že prázdné řeči a intelektuální rozvláčnost v jejich modlitbách pro Mne nic neznamenají, když to nemyslí upřímně ....

Raději bych, aby se ke Mně obrátili a řekli pár slov z celého srdce s láskou, než aby nekonečně žvanili do větru! Nechci bezcennou úctu vyslovovanou jen rty! Kolikrát jim to ještě budu muset říkat? A jak dlouho ještě mám snášet toto pokolení? Proč stále pokoušejí Mého Ducha? Žačko, řekni něco! Modli se! Vzývej Mě! Přimlouvej se!

Milovaný Otče,
což jsi nesestoupil ze Svého Trůnu,
abys přišel ke mně a vznítil mou lásku
v tomto pochmurném údolí?
A nejsi to Ty, můj Králi,
kdo mě dodnes navštěvuje?

Já jsem to.

A co jsi udělal s tímto suchým kusem sena?

Proměnil jsem suchý kus sena v krásný úrodný strom, který střežím a chovám ve Své rozkošné zahradě!

A nepřemohla Tvá Láska Tvou Spravedlnost,
Spravedlnost, která byla právem
vyhražena mé ubohé duši?

Prostě jsem na tebe dechl kadidlo a navoněl tě myrhou, rozpustil jsem led, který tě pokrýval. A protože je o Mně známo, že Svou Přítomností zastraším všechny rivaly, kteří se usadili místo Mne, v Mém Panství, vstoupil jsem do tvé světnice. Pak jsem pozvedl tvou tvář, abys viděla Mou Slávu a zahrnul tě požehnáním.

Což Hospodin, náš Otec,
náš Pán a Bůh, náš Stvořitel,
neosvobodil můj život od hada?
Nepřišla Jeho Velebnost Sama dolů
z Jeho Nebeského Království a Nebeské Nádhery
obnovit mou paměť, připomenout mi,
že nic nečistého nemůže najít cestu do Nebe?

Ano, to jsem udělal.5

A nenavštívil jsi mě, milovaný Duchu Svatý,
Ty, který záříš víc než všechna souhvězdí dohromady,
když jsem uboze tápala a hledala cestu ve tmách,
nevlil jsi Své Světlo do mých ubohých očí, abych viděla?

Ano, udělal jsem to6 a přísahal jsem, že dám z tebe vytrysknout řekám. Přísahal jsem, že ze tvých úst udělám meč Svého Slova, hrozbu Našim nepřátelům.7 Přísahal jsem, že se stanu tvým Přítelem, jako jsem byl přítelem proroků, a úplně tě obnovím. Poctil jsem tě Moudrostí a zasvětil tě do tajemství Svého Svrchovaného Vědění.

Pak, pro Své Svaté Jméno,
přijď rychle k nám všem a zachraň nás!
Ať se všichni lidé těší z Tebe
a vidí, co jejich oči nikdy neviděly,
a slyší, co jejich uši nikdy neslyšely.
Jsi známý Svým Nekonečným Milosrdenstvím
a Laskavým Srdcem.

8Otče?

Já Jsem. Obětuj tedy své sliby věrnosti Mně, Mému Synu a Mému Svatému Duchu, a když to uděláš, budu se tebou honosit v Nádvořích Svého Domu. Řekni Mi, co bys dala za to, abys pro Mne získala duše? A co bys dělala, abys zachránila duše? A co bys dala za sjednocení Těla Mého Syna? Každé slovo, které teď vyslovíš, uslyším, ocením a dovrším. Stůj pevně a odpověz Mi.

Pane, abych získala duše pro Tebe,
opustila bych dům, bratry, sestry,
otce, matku, děti a zemi.
Pro Tvé Svaté Jméno
budu dělat tyto věci a získávat Ti duše.

Abych zachránila duše, můj Svatý?
Což jsi mě Sám neučil
nést váhu věčné slávy
s radostí a horlivě,
důstojně a bez nářků?

Což mě Tvůj Vlastní Syn neučil
kvůli spáse mých bratrů a sester
nastavit i levou tvář, když mě do pravé někdo udeřil?

Neučil jsi mě, Mistře vesmíru,
snášet s radostí, pomlouvání a urážky
pro spasení každé duše, kterou miluješ?

A neučil jsi mě Sám, Otče,
abych nehájila svou věc, ani neotvírala ústa,
když mě pronásledují a šlapou mi po obličeji?

Můj Pane, můj Bože a můj Otče,
ochotně Ti znovu obětuji své sliby věrnosti,
Tobě, Tvému Milovanému Synu a Tvému Svatému Duchu,
z celého srdce Ti skládám své sliby.

Zřeknu se hodin odpočinku a spánku,
abych svým bratrům a sestrám
nabídla skrze Tebe Spočinutí ve Tvých Nebeských Dvorech,
když budou v nouzi.
Obětuji jim všechno, co jsem dostala od Tebe
a ukážu jim Tvou Lásku,
aby i je zachránila, když bude třeba.

A pro Tělo Tvého Syna?
Budu se dál dělit o Kalich Rozdělení
s Tvým Milovaným Synem Ježíšem až do poslední kapky.
Kalich Rozdělení, který Mu podali lidé.
Oh, co bych neudělala pro Jednotu!
A pro obnovení Tvého Domu.
Půjdu dychtivě v krví potřísněných Stopách Tvého Syna
a ve stopě, kterou v prachu vyznačil Jeho Kříž,
chopím se Kříže, který mi dal On Sám.

Ano! Dcero, ať tě stravuje horlivost pro Můj Dům. Dělej všechno, co je potřeba, nestěžuj si, a uvidíš, že jsi neběžela svůj závod nadarmo. Nevyčerpáváš se zbytečně.

Jsem s tebou a vždycky budu. Já, Hospodin, ti dám dost síly, abys Mě ctila a s milostí završila své poslání.


1 to znamená všechny, kdo čtou poselství
2 způsob, jakým mě Bůh 'kontaktuje'
3 cos mi právě řekl
4 když Ježíš říkal tato slova, bylo to, jako by mluvil sám k sobě, díval se jinam
5 odpověděl Otec
6 Duch Svatý odpověděl
7 to znamená Nejsvětější Trojice
8 obrátila jsem se k Otci


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message