DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem

4. března 1994

Bože, Všemohoucí,
Ty, který jsi mě udělal
terčem Své lukostřelby
a tvorem, na jehož tvář se plivá,
jak by Tvá Velebnost
ještě se mnou mohla mluvit?

Ruce, které tě utvářely, tě nikdy neopustí, ani tě neodmítnou .... Můj cit k tobě vzrůstá pokaždé, když jsi poplivávána.1 Neboj se, nebudeš zahanbena v Mých Nádvořích. Ne, neotvírej ústa k odpovědi, když s tebou někdo jedná příkře, ale běda těm, kdo zlo nazývají dobrem a dobro zlem!

Otče?

Já Jsem.

Tak mě nešetři, ať pracuji pro Tebe, a šeptej mi do ucha Svá poselství.

Dovol Mi tedy užívat tě a shromáždit celé národy. Dávej všechno, co jsem ti dal, předávej všechno, co dostáváš, to je Můj Rozkaz tobě. I ti, kteří neznají Mé Svaté Jméno, budou k tobě spěchat v Mých Shromážděních a vyléčím jejich nevěrnost, Srdce tvého Krále je nezklame. Já, Hospodin, jsem váš Léčitel.

Budu dál projevovat Svou laskavost všem Svým dětem a vést je k Sobě. Spěchej, Mé dítě, a ukazuj jim všem Můj Obraz, od posledních k největším, a oni budou zachráněni. Pojď, sestoupíme ještě jednou do údolí, kde leží rozházené suché kosti ....

"Ty, který vyhledáváš mé chyby a zkoumáš mé viny, Ty víš velmi dobře, že jsem nevinný."2

Hleď,3 Mé dítě, proč jsi překvapená? Řekl jsem, že ti nic neodepřu. Což jsem neřekl, že všechno, co jsem zakoušel na zemi, budeš podle možností své duše zakoušet také? Vidíš, jakou poctu ti prokazuji? Tedy poslouchej, když člověk, který seděl blízko Mne u stolu, Mě zradil, Mne, který jsem tvůj Mistr, jak by nestrojili léčky tobě, žačko? Ano! Dokonce i ti, kteří s tebou jedli chléb? Raduj se! Tvůj Učitel je s tebou a prosí tě, modli se za tyto duše, protože jsou pro Mne stejně drahocenné jako ty. Pojď, buď Mým odrazem .... budu tě povzbuzovat, dcero.

Miluji tě a žehnám ti.


1 Bůh tím míní pronásledovaná a pomlouvaná
3 mluví Ježíš


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message