DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mezi pastýři je spiknutí

1. června 1993

Můj Pane a Vykupiteli,
jak dlouho ještě dovolíš Satanovi, aby nás obtěžoval?
Proč dovolíš toto pronásledování?
Zachraň nás, Pane, pro Svou Lásku!

Pokoj.

Radosti Mého Svatého Srdce, naslouchej: rozumování smrtelníků není božské. Já, Pán jsem procházel zemí, varoval jsem svět, že Nepřítel na ně přijde jako obrovská vlna, aby je pohltil, ale nikdo doopravdy nevěřil, že by Satan mohl kdy proniknout branami Mé Svatyně, a přesto se to stalo .... kráčel přímo do Mé Svatyně cestou hříchů a omylů Mých Vlastních, kteří až dodnes oponují pastýři, kterého jsem vám dal.1 Tak jak můžete chtít, aby Moji beránci respektovali tyto kněze, když oni sami rebelují proti Mému vyvolenému? Nevěnují pozornost Mému pastýři ....

Zmocňuje se Mě smutek a Mé Srdce je rozdrásané tím, co vidím přicházet. To, co bylo zlomkem odpadlictví, se teď stane všeobecným odpadem, dobře zakotveným. Tento odpad bude tak rozsáhlý, že až se rozšíří, pohltí mnohé ....

Můj Pane, zachraň nás a zastav to! Ty Sám jsi říkal, že jsi silnější než Satan. Proč čekáš, a necháváš věci vymknout se z rukou?

Spiknutí, Mé dítě. Spiknutí a zrada jdou spolu. Když Smrt okny lezla do Mé Svatyně a mířila přímo doprostřed Mého Domu, poslal jsem Svou Matku, aby vás varovala.2 Tak neříkej, že jsem čekal příliš dlouho. Dcero, ti (...),3 to jsou ti nemoudří. Nehledali Mou Vůli. Varoval jsem je, ale tak málo jich věnovalo pozornost Mému Varování, dokonce až do dnešního dne a ach .... kolikrát jsem oplakal jejich pýchu .... (byl bych je mohl napravit, kdybych je ve Svém hněvu srazil do prachu, ale raději je pronásleduji s mírností).

- Říkám ti, existuje spiknutí pastýřů, kteří se protiví svému vůdci, a Ničitel je vede, aby znesvěcovali Mé Svaté Jméno, a odbojný duch, který mezi nimi bují, se teď dostane navenek. Což jste nečetli, což jste nepochopili?4 Bídák povstane a se svým vojskem přitáhne a znesvětí svatyni i pevnost. Vymýtí Věčnou Oběť a dá tam ohyzdnou modlu pustošitele .... bude se považovat5 za většího než všichni bohové a vysloví neuvěřitelná rouhání proti Bohu bohů, a bude se mu dobře dařit, dokud hněv nedosáhne svého vrcholu, a bude udílet velké pocty těm, kdo ho uznají, bude jim dávat rozsáhlou pravomoc .... tento odbojný duch bude ovládat6 obyvatele země.

Ano, bude to7 doba velkého soužení, jaké nebylo od vzniku národů. Žádal jsem vás, abyste zůstali bdělí a konali vigilie modliteb, abyste také nebyli smeteni, proto zůstaňte pohotoví a věrní. Co ještě víc jsem vám mohl říci a neřekl? Rozhlašuj Mé poselství, Vassulo.


1 papeži Janu Pavlu II.
2 fatimská zjevení?
3 Bůh mi dovolil nenapsat kdo


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message