DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Otevírej širokou dálnici k Jednotě, Má přítelkyně

16. dubna 1993

(Pravoslavný Velký pátek)

Sleduji Tvé Kroky
od té chvíle, kdy jsi mě oživil,
a když jsem trochu naklonila své ucho,
přijala jsem Tě,
má duše se těší ze Tvé Přítomnosti,
jsem teď ve Tvých Milujících Rukou,
v Rukou svého Boha.

Pokoj s tebou. Napřimuj cestu pro Můj Návrat. Urovnávej stezku, po které budu kráčet. Otevírej širokou dálnici k Jednotě, Má přítelkyně. Můj Návrat je velmi blízko. Slyš Mě: dnes většina z vás soudí podle lidských měřítek, proto je váš duch neschopný chápat Bohatství Mého Nebeského Království. Pokud se člověk znovu nenarodí, nemůže vidět Království Nebes.

Vassulo od Utrpení Mého Svatého Srdce, nejdražší duše, povzbudím tě slovy, která Můj Duch pošeptal do ucha Svatému Pavlovi: "horlivě se snaž prorokovat."1 Toto připomeneš a řekneš Mým lidem. Řekni jim, že člověk by měl být dychtivý prorokovat a tak vzdávat čest Mému Svatému Duchu.

Pane, mnozí zatracují proroctví, a chápu to, protože je mnoho falešných proroků.

Lidé malé víry! Jak můžete nerozumět tomu, co vás po celou dobu učím? Řekl jsem, že na konci Časů povstanou mnozí falešní proroci a že se před nimi máte mít na pozoru, ale což jsem neřekl, že budete schopni je posoudit podle jejich ovoce? Proč tak málo z vás sleduje Mé pokyny?

Jsem Kristus, a právě proto tě posílám, posílám tě k národům hlásat, že Mé Slovo je živé! Proto stůj pevně a nechvěj se, ani se nestrachuj. Já jsem tvůj Štít. Ano, Má Vassulo, dal jsem ti privilegium, nejen abys byla tímto zvláštním způsobem se Mnou, ale též abys pro Mne trpěla. Nikdy nepochybuj, že jsem schopen dokončit toto Dílo Sám. Stačím si, ale vyvolil jsem tě, abych tě zdokonalil.

Pravím ti: tvůj závod ještě neskončil, ale už teď tě mohu ujistit, že jej zakončím s tebou. Vyjdi k národům a prohlašuj, že Můj Zákon je živý a že jej chci napsat do jejich srdcí. A tak se radujte!

Radujte se a buďte šťastní, protože Mé Milosrdenství je nesmírné. Buďte rádi, že Naše Dvě Srdce jako Dvě Olivové Ratolesti jsou mezi vámi, aby obnovily vaše zdraví a zhojily vaše rány! Jásejte a radujte se, že Naše Dvě Srdce jako Dvě Lampy vedou vaše kroky do Nebe, kam patříte. K čemu můžete přirovnat Mou Milost?

A ty, kterou jsem vychoval a pozvedl do Svého Světla, drž se Mě pevně. Dívám se na každý skutek z Nebe, a vím, že nejbolestnější rány dostanu v domě Svých nejlepších přátel. Budu muset pít Kalich vašeho rozdělení, vašeho nesmířeného srdce a vašeho odpadlictví .... hněv a klam zabíjí nevinné. Ne, Mé dítě, nečekej díky nebo soucit od světa, ani Mně se jich nedostalo na Mé cestě ke Kalvárii.

Říkám ti, srdíčko: pro Svou Lásku budu rozhojňovat Svá Volání, a ne je zmenšovat. Překonám každá pomlouvačná ústa, protože Já jsem Pán. Proto se raduj, protože ranami, které ti zasadí Moji přátelé

přivedu mnohé zpět k Sobě.

Dám znovu vidět slepým a chodit chromým. Mnoho z vás se ke Mně vrátí. Proto přestaň plakat a osuš si oči .... Má Vassulo, pojď .... setřu tvé slzy ....

2Brzy se země bude chvět a třást a ach, tolik jich ještě bude bloudit ve tmě .... pojď a opři se o Mne a důvěřuj Mi.

Modli se, protože je Mi rozkoší, když pamatuješ na Mou Přítomnost. Miluji tě vroucně a nezměrně.

Vždycky budu s tebou.


2 Ježíš změnil tón a mluvil jakoby pro Sebe


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message