DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

A teď tě pojmenuji podle Svého Utrpení - Vassula Ježíšova Utrpení

2. března 1993

pokoj tobě;

každou minutu svého života zasvěcuj Mně, Nejsvětějšímu Srdci; dnes ti, Má Vassulo, říkám: žij tak, jako by to byl tvůj poslední den na zemi; musíš udělat všechno, co je ve tvých silách, abys žila svatě; jakékoliv přestoupení Mého Zákona z tvé strany budí hrůzu v Mých Očích! pochopila jsi, Má Vassulo, hrůzu… podrobená hříchu, nikdy neopouštěj Má pravidla;

každá oběť, kterou Mi z lásky podáš, bude použita pro spásu duší; podléhající slabosti, opři se o Mě a důvěřuj Mé Věčné Síle; buď zakotvena v Mém Nejsvětějším Srdci, abys obdržela sílu a světlo; hleď, neprojevil jsem ti přízeň, když jsem ti ukázal Svou Tvář a všechny Poklady Svého Nejsvětějšího Srdce? tuto Slávu Své Církve? a když jsem ti odhalil Svou Tvář, odhalil jsem Ji i milionům dalších lidí; Ježíš je Mé Jméno a jsi Má, navždy; nyní tě pojmenuji podle Svého Utrpení: Vassula-Ježíšova-Utrpení;1 a teď, Vassulo-Mého-Utrpení, modli se se Mnou, protože tato postní doba bude pro Mě těžká;

obrať se k Otci a opakuj tato slova:

Věčný Otče,
posvěť se Jméno Tvé,
poznat Tebe, to je věčný Život,
poznat Tebe, znamená poznat Pravdu,
Otče vší Moudrosti,
posvěť mě Svým Svatým Duchem,
aby mé srdce říkalo slova
plná moudrosti;

Jediný a Dokonalý,
Zdroji Nejvyšší Lásky,
Tvá Velebnost uchvátila mé srdce,
aby Tě chválilo dnem i nocí;

Prameni Aloe a Myrhy,
ozdob mou ubohou duši
svou jemnou vůní,
aby až potkám Svého Krále
a Tvého Milovaného Syna,
ode mě neodvrátil Své Oči;

poznat Tě,
znamená být ve Tvém Světle,
ve Světle, které mi ukáže Cestu
a vtáhne mě do Šlépějí
Tvého Milovaného Syna;

Zdroji Živé Vody, přijď,
přijď a ponoř mě, Své dítě,
do Proudu, který bohatě
vyvěrá z Tvé Svatyně;

Ó, Bože! miluji Tě k slzám!
dej mé ubohé duši
toužit po všem, co je Svaté;
dej mé duši zakoušet Tvou Něhu,
Jahve, jsi můj Bůh,
velebím Tvé Jméno,
protože jsi shlédl na mou ubohou duši
a naplnil jsi ji jasem Své Slávy;

mé srdce Ti teď zpívá, Otče,
můj duch se raduje ve Tvém Duchu;
Ó, Bože, můj Otče,
dovol mé duši padnout
do Tvé Milující Náruče tím,
že vtiskneš Svou Pečeť na mé srdce,
aby má láska k Tobě
byla silnější než sama Smrt;
amen;

buď jako pramen, Mé dítě, abys zavlažila vyprahlé země;

Bože Všemohoucí,
dovol mé duši zapustit kořeny v Tobě.
Našla jsem opravdový Mír v Tobě, Otče.
Jahve, můj Pane,
Svrchovaný od počátku;

večer, ráno, v poledne
miluji, žízním po Svatém,
jehož Prst se dotkl mého srdce
a jediný z Jeho letmých Pohledů stačil,
aby uchvátil mé srdce.
Pane, stojím teď před Tebou,
je na mě žalostný pohled,
stále jsem zajatcem této pustiny,
přijď mi na pomoc,
vždyť mi vyhrožuje tolik
pronásledovatelů…

buď jako strom, zasazený u vodních proudů, nejsi opuštěná; Já Sám jsem Tvůj Strážce;

Nyní hlasitě volám ke svému Spasiteli,
Ježíši! Nejsvětější Srdce!
Ty, který jsi ponořil mou duši
do křtu Lásky,
nedej, aby Tě má duše zklamala!

Já jsem rovněž Tvým Strážcem;2 je o Mně známo, že bráním nejchudší a zachraňuji je před jejich utlačovateli; podal jsem ti Svůj Kalich, abys ho pila se Mnou… víš, proč jsem k tobě přišel? neboj se, pokoj s tebou; přišel jsem k tobě, abych skrze tebe vylil na tvé pokolení Svou Nekonečnou Lásku;

přišel jsem vám též připomenout, že Kníže Pokoje přichází; vrátí se po stezce, kterou odešel; přijdu, je to tak jisté jako svítání; přišel jsem také každému říci, co je psáno v Knize Pravdy3 a vysvětlit vám jednoduchými slovy to, čemu jste neporozuměli;

Můj Otec ti prokázal laskavost, abys se Mnou nesla Kříž Jednoty a Smíření a šla se Mnou po Mém boku přes tuto poušť; Všemohoucí pro tebe udělal veliké věci; dám Svému Hlasu zaznít všude, navzdory všemu odporu;

poslouchej, Vassiliki, za bolestivé rány, které ti zasadili ti, kdo tě obžalovávají, přičemž ve skutečnosti obžalovávají Mě, se ti v nebi dostane velké odměny; nemohu tě ušetřit této přízně;4 Má spravedlnost vůči těmto obchodníkům5 dosáhne svého vrcholu, protože tito obchodníci vpravdě způsobili odpadlictví Mé Církve, prodali Pravdu za Lež;

Mé Oči vidí všechno a Mé Uši slyší všechno; viděl jsem hrůzy ve Své svatyni, které páchají ti, kdo tě obviňují; modli se za jejich duše, Mé dítě; podstatou jejich jednání je klam; ach, ne, oni se nesmířili; nikdy si neudělali čas na to, aby se zamysleli nad tím, že vím všechno o jejich zkaženosti! jejich srdce planou jako nelítostný plamen, vzrušeni svým záměrem zničit tebe společně s Mým Poselstvím; společně osnují spiknutí;6 prosazování svých zájmů je nutí, Má dcero, dusit Můj Hlas přicházející skrze tebe! podvod a útlak naplňuje jejich ústa; mohou napnout luk a namířit jej na tebe, ale pokud nebudou litovat a nesmíří se se Mnou, zbraně, které připravili, je budou zabíjet jednoho po druhém;

těmto obchodníkům říkám: „vaše bohatství bude vzato… a vy budete sedět nazí na zemi a jediné, co vás bude odívat, bude váš strach; pokud budete litovat všech vin, které jste spáchali, bude vám odpuštěno; už nezbývá mnoho času! přestaňte páchat zlo a vraťte se ke Mně; proč jsi tak dychtivý umřít, Obchodníku? netěší Mě ponižovat tě, tebe, který přicházíš z Mého Domu - lituj a budeš žít! Otcova Ruka je vztažená a žehná všem, kdo Ho hledají, Obchodníku; rychle pros Otce o milost a On bude naslouchat;“

a ty, dcero, tobě říkám: stůj pevně, buď silná a buď i nadále Mou Ozvěnou; buď jako dvojsečný meč a hlásej Má Poselství se silou a horlivostí; modli se z celého srdce za obrácení světa, aby národy poznaly Něhu Mého Svatého Ducha; prostřednictvím těchto Poselství jim ukaž Mou Lásku, Můj Pokoj, Mou Trpělivost, Mé Milosrdenství a Mou Věrnost; buď bez obav a měj na mysli, že jsem s tebou a před tebou; obejmi Můj Kříž, který tě povede do nebe; oživ Mou Církev a buď radostí Mé Duše;

jdi v pokoji a konej své další drobné povinnosti; pozvi Mě, abych je s tebou sdílel; Já, Ježíš, ti žehnám; dobrořeč Mi a chval Mě;

Požehnán buď Pán. Pochválen buď Pán Ježíš.


1  Pozn. překl.: v angl. orig. „Vassula-of-Jesus’- Passion“.
2  Ježíš mi teď odpověděl.
3  Pochopila jsem, že to znamená v Písmu.
4 Ježíš tím má na mysli, že když jim dovoluje na mě útočit, prokazují mi tím laskavost, neboť nebe mi za to odplatí, vynahradí mi to.
5 Obchodníci: V tomto kontextu se jedná o mé odpůrce v Kanadě. Obchodníci: Pronásledovatelé Ducha Svatého. Obchodníci: Symbolický význam: „šakalové“, kteří pracují „v noci“. Obchodníci: mohou také představovat druhou šelmu z 13. kapitoly knihy Zjevení, která znamená svobodné zednářství. Obchodníci: racionalistický duch, plný odpadlictví, duch bez života. Obchodníci: biblický výraz pro osobu, která zaprodala Pravdu za Lež. Rovněž představují: ducha vzpoury, falešné učitele a falešné proroky dnešní, před kterými nás Ježíš varoval, že přijdou v posledních dnech. - Svatý Pavel řekl: „Proto učíme ne tak, jak nás naučila filozofie, ale tak, jak nás naučil Duch. Učíme duchovní věci duchovně.“ (1 Kor 2,13).
6  Pochopila jsem, že jsou součástí jednoho klanu (skupiny).


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message