DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

A teď tě pojmenuji podle Svého Utrpení - Vassula Ježíšova Utrpení

2. března 1993

Pokoj tobě.

Každou minutu svého života zasvěcuj Mně, Nejsvětějšímu Srdci. Dnes ti, Má Vassulo, říkám: žij tak, jako by to byl tvůj poslední den na zemi. Musíš udělat všechno, co je ve tvých silách, abys žila svatě. Jakékoliv zkracování Mého Zákona ze tvé strany budí hrůzu v Mých Očích! Pochopila jsi, Má Vassulo, hrůzu .... podrobená hříchu, nikdy neopouštěj Má pravidla.

Každá oběť, podaná Mi z lásky, bude použitá pro spásu duší. Podléhající slabosti, opři se o Mne a důvěřuj Mé Věčné Síle. Buď zakotvená v Mém Svatém Srdci, abys dostala sílu a světlo. Hleď, neprojevil jsem ti přízeň, když jsem ti ukázal Svou Tvář a všechny Poklady Svého Svatého Srdce? Tuto Slávu Své Církve? A když jsem ti odhalil Svou Tvář, odhalil jsem ji i milionům dalších lidí. Ježíš je Mé Jméno a jsi Má navždy, a teď ti dám jméno podle Svého Utrpení: Vassula-Ježíšova-Utrpení. A teď, Vassulo-Mého-Utrpení, modli se se Mnou, protože tato postní doba bude pro Mne těžká.

Obrať se k Otci a opakuj tato slova:

Věčný Otče,
posvěť se Jméno Tvé.
Znát Tebe, to je věčný Život,
znát Tebe znamená znát Pravdu.
Otče vší Moudrosti,
posvěť mě Svým Svatým Duchem,
aby mé srdce říkalo
slova plná moudrosti.

Jediný a Dokonalý,
zdroji Nejvyšší Lásky,
Vznešenosti, uchvať mé srdce,
aby Tě chválilo dnem i nocí.

Prameni Aloe a Myrhy,
ozdob mou ubohou duši
Svou jemnou vůní,
aby až potkám
svého Krále a Tvého Milovaného Syna,
ode mne neodvrátil Své Oči.

Znát Tě, znamená být ve Tvém Světle,
ve Světle, které mi ukáže Cestu,
a vtáhne mě do Šlépějí Tvého Milovaného Syna.

Zdroji Živé Vody, přijď,
přijď a ponoř mě, Své dítě,
do Proudu, který bohatě
vyvěrá z Tvé Svatyně.

Ó Bože! Miluji Tě k slzám!
Dej mé ubohé duši toužit po všem,
co je Svaté,
dej mé duši zakoušet Tvou Něhu.
Hospodine, jsi můj Bůh,
velebím Tvé Jméno,
protože jsi shlédl na mou bědnou duši
a naplnil jsi ji jasem Své Slávy.

Mé srdce Ti teď zpívá, Otče,
můj duch se raduje v Tvém Duchu.
Ó Bože, můj Otče,
dovol mé duši padnout do Tvé Milující Náruče,
vtiskni Svou Pečeť na mé srdce,
aby má láska k Tobě
byla silnější než Smrt. Amen.

Buď jako pramen, Mé dítě, abys zavlažila vyprahlé země.

Bože Všemohoucí,
dovol mé duši zapustit kořeny v Tobě.
Našla jsem opravdový Pokoj v Tobě, Otče.
Hospodine, můj Pane,
Svrchovaný od počátku.

Večer, ráno, v poledne miluji, žízním
po Svatém, jehož Prst se dotkl mého srdce
a jediným Svým Paprskem mě uchvátil.
Pane, stojím teď před Tebou,
je na mě žalostný pohled,
stále jsem v zajetí této pustiny.
Přijď mi na pomoc,
vždyť tolik pronásledovatelů mě vydírá ....

Buď jako strom, zasazený u vodních proudů, nejsi opuštěná. Já Sám jsem tvůj Strážce.

Hlasitě volám ke svému Spasiteli,
Ježíši! Nejsvětější Srdce!
Ty, který jsi ponořil mou duši do křtu Lásky,
nedej, aby Tě má duše minula!

Jsem i tvým Strážcem1 Je o Mně známo, že bráním nejchudší a zachraňuji je před jejich utlačovateli. Podal jsem ti Svůj Kalich, abys ho pila se Mnou .... víš, proč jsem k tobě přišel? Neboj se, pokoj s tebou. Přišel jsem k tobě, abych skrze tebe vylil na tvé pokolení Svou Nekonečnou Lásku.

Přišel jsem vám též připomenout, že Kníže Pokoje přichází. Vrátí se po cestě, kterou odešel. Přijdu, je to tak jisté jako svítání. Přišel jsem také každému říci, co je psáno v Knize Pravdy2 a vysvětlit vám obyčejnými slovy to, čemu jste nerozuměli.

Můj Otec ti prokázal laskavost, abys se Mnou nesla Kříž Jednoty a Smíření a šla se Mnou a vedle Mne přes tuto poušť. Všemohoucí pro tebe udělal veliké věci. Dám Svému Hlasu zaznít všude, přes všechny námitky.

Poslouchej, Vassiliki, za bolestivé rány, které ti zasadili ti, kdo tě obžalovávají, ve skutečnosti obžalovávají Mne, se ti v nebi dostane velké odměny. Nemohu tě ušetřit tohoto užitku.3 Má spravedlnost dosáhne vrcholu s těmito obchodníky,4 protože tito obchodníci skutečně způsobili odpadlictví Mé Církve, prodali Pravdu za Lež.

Mé Oči vidí všechno a Mé Uši slyší všechno. Viděl jsem děs ve Své Svatyni způsobený právě těmi, kdo tě obviňují. Modli se za jejich duše, Mé dítě. Zásadou jejich jednání je klam. Ó, ne, oni se nesmířili. Nepřestávají zvažovat, zda vím všechno o jejich zkaženosti! Jejich srdce planou jako sžírající oheň, jsou vzrušení svým spiknutím, aby tě pohltili zároveň s Mými Poselstvími. Paktují se spolu.5 Je to, Má dcero, jejich sobectví, které je nutí, aby se snažili zadusit Můj Hlas, přicházející skrze tebe! Podvod a útlak naplňuje jejich ústa. Mohou napnout luk a namířit jej na tebe, ale zbraně, které připravili, je budou zabíjet jednoho po druhém, pokud nebudou litovat a nesmíří se se Mnou.

Říkám těmto obchodníkům: "Vaše bohatství bude uchváceno .... a vy, zdrcení hrůzou, budete nazí sedět na zemi. Jestli budete litovat všech vin, které jste spáchali, bude vám odpuštěno. Času už mnoho nezbývá! Přestaňte páchat zlo a vraťte se ke Mně. Proč jste tak dychtiví zemřít, Obchodníci? Netěší Mě ponižovat vás, vás, kteří přicházíte z Mého Domu - litujte, a budete žít! Otcova Ruka je vztažená a žehná všem, kdo Ho hledají, Obchodníci. Rychle proste Otce o milost a bude vám naslouchat."

A ty, dcero, tobě říkám: stůj pevně, buď silná a dál buď Mou Ozvěnou. Buď jako dvojsečný meč a hlásej Má Poselství se silou a horlivostí. Modli se z celého srdce za obrácení světa, aby národy poznaly Něhu Mého Svatého Ducha. Prostřednictvím těchto Poselství jim ukaž Mou Lásku, Můj Pokoj, Mou Trpělivost, Mé Milosrdenství a Mou Věrnost. Buď bez obav a měj na mysli, že jsem s tebou a před tebou. Obejmi Můj Kříž, který tě povede do nebe. Oživ Mou Církev a buď radostí Mé Duše.

Jdi v pokoji a konej své další drobné povinnosti. Pozvi Mě, abych je s tebou sdílel. Já, Ježíš, ti žehnám. Dobrořeč Mi a chval Mě.

Veleben buď Pán. Pochválen buď Pán Ježíš.


1 Ježíš mi teď odpověděl
2 pochopila jsem v Písmu
3 Ježíš tím myslí, že když jim dovoluje, aby na mě útočili, že mi tím prokazují dobro, proto, že nebe mi to vynahradí jako odměnu.
4 v tomto kontextu jsou Obchodníky moji kanadští obžalovatelé.
Obchodníci: pronásledovatelé Svatého Ducha.
Obchodníci: symbolický význam: 'šakalové', kteří pracují 'v noci'.
Obchodníci: mohou představovat druhou šelmu ve Zj 13, to znamená svobodné zednářství v Církvi.
Obchodníci: racionalistický duch, odpadlický a vyschlý.
Obchodníci: biblický termín pro osobu, která Pravdu zaprodala za Lež. Také to znamená ducha vzpoury, dnešní falešné učitele a falešné proroky, jak nás Ježíš varoval, že přijdou v posledních dnech. Sv. Pavel řekl: "Proto učíme ne tak, jak nás naučila filozofie (lidská moudrost), ale jak nás naučil Duch, duchovní věci vykládáme slovy Ducha" 1 Kor 2,13
5 pochopila jsem, že je to jeden klan


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message