DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj hněv je stejně mocný jako Mé odpuštění

22. února 1993

"Potrestej nás, Hospodine, jemně,
ne ve Svém hněvu, nebo nás zničíš."1

Vassulo, poslové jdou těsně jeden za druhým, aby řekli světu, ať lituje. Dávám se poznat jako nikdy předtím, abych každého z velké dálky přivedl zpět k Sobě, aby následoval Má Přikázání. Malé světélko, blikající v tomto pokolení, by každou chvíli zhaslo, kdybych nezasáhl. Až do dnešního dne nechtějí slyšet a věřit. Čím větší si připadají, tím méně znamenají v Mých Očích, jak by mohli dojít Mé přízně, když odporují Mému Svatému Duchu? Slyším od nich jen: "Kdo má nade mnou autoritu?", "Jsem soběstačný." Můj soucit je veliký, ale Má přísnost je stejně velká. Můj hněv je stejně mocný, jako Mé odpuštění.

Mé chrámy2 jsou teď jako kupci. Vyměnili Mou Svatost za hold Satanovi! Mluvím o těch, kdo odpadli a dovolili, aby přes jejich rty přešla lež, a teď chtějí přinutit všechny, aby byli ocejchováni touto lží, a už Mě unavuje je snášet. V Mém Domě kdysi žila neporušenost, protože Můj Zákon byl jejich denním chlebem, ale hleď, čím se teď stal Můj Dům: pustinou, doupětem ještěrek a pavouků! Ach .... Já to všechno změním.

Srdce ve Mně puká, Mé dítě, a Moji andělé se děsí a chvějí před Hodinou, kterou jsem si vyhradil k vydání Svých rozkazů. Už nestrpím, aby vaše Svatá Matka stále znovu a znovu prolévala Své Slzy pokaždé, když je Můj Syn znovu křižován. Hříchy vašeho pokolení každou chvíli vedou Mého Syna na Kalvárii.

Jednohlasně se svět rouhá Mému Svatému Duchu a všem nebeským mocnostem. Denně Mě svět provokuje: "Hleď! Hleď, co se stalo z velkého Domu Pána?" říkají, zatímco jej bourají a pak se tváří jakoby nic. Má Duše už nemůže slyšet sténání Mého Syna, znovu křižovaného, i když se Můj Syn i vaše Svatá Matka snaží ze všech sil skrývat Svou bolest. Mé Uši všechno slyší. Mé Oči a Uši nejsou lidské a nic Mi neunikne. Vždyť je to vaše pokolení, které si vybralo, ne Já.3 Vzpoura v Mém Domě na vás přivede Můj hněv a nejhlubší Temnota brzy zahalí zemi.

Není to Má volba, ale vaše. Rozhodl jsem se pozvednout vás z vašich hrobů Milostí a Láskou, Slitováním a Pokojem, ale hleď, jak mnozí z vás jsou neteční k Mé nabídce. Nic už s vámi nepohne.

Vyčerpali jste Mou Trpělivost a ty, Má dcero, buď Mou Ozvěnou. Ať by tě jakkoli trápili, nedovolím jim tě zdolat. Naopak, budeš jako meč, když vyslovíš Má slova. Připomeň jim znovu, že nemám radost ze smrti zkaženého a vzpurného muže, ale z jeho obrácení, když změní své cesty, aby získal život. Tato země, kterou znáte, "už brzy pomine"!4

Rozhodl jsem se urychlit Svůj Plán pro velikost vin, které páchá vaše pokolení. Všechno zmizí, všechno zvetší jako oděv.5 To bude Můj způsob, jak zničit přehlídku hříchů, a uvědomíte si, že jste od začátku byli Mým svatými chrámy a že ve vás žil Můj Duch.

Ach! pro tento Křest Ohněm!! modlete se a postěte v těchto dnech. Já Jsem je blízko vás.


2 pochopila jsem: duše
3 to znamená: místo, abychom si zvolili Pokoj Boží, rozhodli jsme se vstoupit do nové éry s Božím Trestem


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message