DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Země se bude třást a pohne se ze svého místa
Jednota je nevítaná, stejně jako je nevítaná láska

18. února 1993

Pane, jak dlouho jim1 ještě budeš dovolovat, aby Tě provokovali?

Až k nim budu mluvit příště, rozpoutám bouři!

Pohrdali Tvými radami v ekumenickém středisku (v Mexico City),2 zvedli se a odešli uprostřed schůze. A jak víš, největší opozicí ve Světové radě církví, ti, kdo si nepřáli mou přítomnost ani setkání, byli moji vlastní.

Ale Já, Vítěz, je skloním dvakrát .... hleď, Vassulo-Mého-Utrpení, měj Můj Pokoj, nehledej nikoho, jen Mne! Duše-Mého-Umučení, jdi k národům a opozici přenechej Mně. Zvednu ty, kteří Mi odporují, z jejich Sedadel a ohnu je dvojnásobně. Důvěřuj Mi. Jdi k národům a připomínej každému Mou Lásku a že Ježíš znamená Spasitel, Vykupitel a že velikost Mé Lásky k vám převyšuje všechno ....

Nedívej se napravo ani nalevo, vzpomeň si, jak Můj Otec, dojatý tvou ubohostí, ti dal Svůj Pokoj, abys mohla tento Pokoj předávat každému. Můj Otec, pohnutý tvou strašlivou slabostí, ti odhalil Svou Tvář a skrze tebe dalším. Můj Svatý Duch, uchvácený tvou nicotností, nad tebou triumfoval, zřídil v tobě Svůj Trůn, aby vládl tvé duši a naplňoval tvé srdce Poklady Mého Svatého Srdce.

Brzy, milovaná Mé Duše, tě bude přikrývat bílé plátno a Já Sám tě zahalím do Svého Srdce, pohltím tě Svým Světlem. Proto, dítě-Mého-Palčivého-Utrpení, dovol Mi používat ještě nějaký čas tvou ručku.

Piš: Sestoupil jsem z Nebe, abych vás dosáhl, ale naslouchali jste Mi? Sestoupil jsem ze Svého Trůnu, abych šel celou dlouhou cestu až k vám, abych se o vás ucházel a připomněl vám, že jste dědici Mého Království. Opustil jsem Svůj Příbytek a vydal se do pustiny hledat vás. Pán Nebes vám neodepřel Svou Lásku, nikdy! Dovolil jsem vašim očím, tvorstvo, pozorovat Krále v Jeho Kráse, abych vás přitáhl.

Ke cti Svého Jména jsem vzkřísil mrtvé, aby vám kázali o Mém Království. Kde je vaše odpověď? A vy, kteří mluvíte o Jednotě, myslíte si, že vás sjednotí prázdná slova? Kdo z vás je ochoten opustit všechen svůj komfort a následovat Mě? Řekněte Mi, kdo z vás bude první, aby ukončil Mou Agonii a Mé vzdechy po Jednotě a Pokoji dříve, než přijde ona Hodina? Tato Hodina, před kterou se třesou Moji andělé.

Kdo z vás je ta duše, která bude zasévat do národů semena Lásky a Pokoje? Kdo bude kvůli Mně kráčet za Světlem a vzývat Mé Jméno dnem i nocí? Kdo z vás jako první vloží svá chodidla do Mých krvavých Šlépějí? Hledáte Mě upřímně? Hleďte, přicházejí dny, kdy k vám přijdu s rachotem hromu a Ohněm, ale najdu ke Svému velkému žalu mnohé z vás nevědomé a v hlubokém spánku!

Posílám vám, tvorstvo, posla za poslem, aby prolomili vaši hluchotu, ale už Mě unavuje vaše odmítání a vaše lhostejnost. Stejně tak Mě unavuje váš chlad, vaše arogance a vaše nepoddajnost, když se máte shromáždit kvůli jednotě. Naplnili jste Pohár Tuposti, až přetéká. Opojeni svým vlastním hlasem jste oponovali Mému Hlasu, ale to nebude trvat na věky. Už brzy padnete, protože jste odporovali Mému Hlasu svým hlasem, uvádějícím v omyl. Přirozeně je Má Církev v troskách kvůli vašemu rozdělení. Nežádáte Mě o radu, ani se neřídíte Mými přáními, protože vám chybí víra, ale odhalím vaše srdce vám i celému světu. Ukáži všem, jak jste se tajně chystali zničit Můj Zákon.3

Už velice brzy bude rozlomena šestá pečeť4 a všichni budete ponořeni do temnoty a nebude žádného světla pro dým vycházející z obrovské výhně, takže slunce a nebesa jím ztmavnou,5 a kvůli Své Spravedlnosti, která už přetekla, vás připodobním hadům, zmijím. Učiním, že budete lézt po břiše a jíst prach6 v těchto dnech temnoty. Srazím vás až na zem, abych vám připomenul, že nejste lepší než zmije .... budete lapat po dechu a dusit se ve svých vinách.

Ve Svém hněvu vás srazím na zem, budu po vás šlapat! Vidíte? Moji čtyři andělé teď s úzkostí stojí kolem Mého Trůnu a čekají na Mé rozkazy. Až uslyšíte dunění hromu a uvidíte blýskání, vězte, že přišla Hodina Mé Spravedlnosti. Země se bude třást a jako padající hvězda se pohne ze svého místa,7 vytrhne hory a ostrovy, ze svého místa, celé národy budou vyhlazeny, nebesa zmizí jako když se sroluje svitek,8 jak jsi to viděla ve své vizi, dcero.9 Velká úzkost padne na všechny obyvatele a běda nevěřícím! Slyš Mě: kdyby ti lidé dnes říkali: "Ach, Živý bude mít s námi Soucit, tvé proroctví není od Boha, ale z tvého vlastního ducha", řekni jim: I když jste považováni za živé, jste mrtví. Vaše nevěřícnost vás odsuzuje, protože jste odmítli věřit v Mém čase Milosti a bránili Mému Hlasu, aby se rozléhal z úst Mých mluvčích, varoval a zachraňoval Mé tvory, budete umírat stejně jako zlí.

Až přijde Hodina Temnoty, ukážu vám vaše nitro. Obrátím vaše nitro naruby a až uvidíte svou duši, černou jako uhel, nejen že pocítíte zármutek jako nikdy předtím, ale budete se s bolestí bít v prsa a říkat, že vaše vlastní temnota je mnohem horší než tma, která je kolem vás.

A pokud jde o tebe,10 (...) tak ukážu národům Svou Spravedlnost a všechny národy pocítí Můj ortel, až přijde tato Hodina. Učiním lidský život vzácnější než kdy předtím. Pak, až se utiší Můj hněv, v každém z vás zřídím Svůj Trůn, a společně jedním hlasem, jedním srdcem a jedním jazykem budete velebit Mne, Beránka.

To je pro dnešek dost, Má Vassulo. Nehněvej se na své vlastní lidi a ani pro to, duše, netrap své srdce. Ukážu tě světu jako znamení jednoty. Odporují ti a odmítají tě, ale teď víš proč: protože jednota je nevítaná, stejně jako Láska je nevítaná v mnoha srdcích. Chybí upřímnost ....

Pojď, my, nás?

Ano, můj Pane ...


1 řeckým pravoslavným duchovním
2 Byli tam všichni, řeckopravoslavní přišli pozdě, poslouchali dvacet minut, když jsem četla Ježíšova poselství o jednotě, pak rozzlobeně vstali a odešli.
3 dál Ježíš pokračoval velice vážně
10 to se týká jen mne


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message