DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Réva, kterou jsem kdysi zasadil, vydá plody k Mé Slávě

3. února 1993

Pane, můj Bože,
je o Tobě známo, že jsi rychlý
ve Své velkodušnosti k chudým a potřebným.

Je o Tobě známo,
že naplňuješ ústa hladových
a těch, kdo k Tobě vztahují ruce.

Pozvedáš nuzné a uvádíš je na vznešené místo
mezi vyvolené Svého nebeského tvorstva.
Přijal jsi slabé do Svého Domu.

Je o Tobě známo,
že zpřevracíš trůny a království,
když se stanou překážkou Tvého Slova.

Pane Nejdobrotivější,
se soucitem hledíš na ubožáky
a posíláš jim Moudrost, aby byla jejich
Vychovatelem a učila je kráčet ve
Tvé Přítomnosti a těšit se Tvé přízni.

Mnozí mě štvou a utlačují,
ale Tvá Moudrost mě naučila,
že všechno je pro Tvou větší Slávu!

Nespravedlivě mě lidé pronásledují,
číhají na mě a na vhodnou chvíli,
aby udeřili mě, Tvé dítě,
ale jsi pro mne takovou Radostí,
že ať mi lidé dělají cokoliv, nepřestanu
s Radostí provolávat Tvé Jméno.
Jsi takovou Radostí pro mne,
že nikdo, doopravdy nikdo
nedokáže odvrátit mé oči od Tebe.
Stále zaplavuješ radostí mou duši!
Ponořil jsi mou duši do křtu lásky, do křtu
stravujícího ohně, kterým plane mé srdce.
Marnotratně jsi mou duši zahrnul
obrovským pokladem Svého
Svatého Srdce.

Mé dítě, tvá vytrvalost ti přinese život - tvá láska a vytrvalost ti získají místo v nebi. Mé dítě, Mé dítě, ať jsem tvým údělem. Oslavuj Mě a hlásej národům velikost Mé Lásky. Nikoho se neboj, jsem před tebou. Pozvedni oči a podívej se na Mne ....1 Zachráním Svůj lid a muže z každého národa, každé rasy a jazyka chytím za rukáv a zeptám se jich: "chceš Mě následovat?" a oni řeknou: "chceme jít s Tebou, vždyť jsme teď poznali Pravdu", a přivedu jednoho po druhém zpět, aby žili v Mém Srdci! Chci přinést pokoj do každého srdce!

Ano! Réva, kterou jsem v minulosti zasadil, přinese plody pro Mou Slávu. Nebudu váhat ani nebudu ignorovat křik věrných. Jestli jeden člověk buduje Mou Církev, zatímco druhý ji bourá, na koho dopadne prudký hněv Mého Otce v Den Soudu? Slyš Mne: formoval jsem tě a vychovával, abys oživila Mou Církev a vnesla jednotu mezi bratry. Stvořil jsem tě, Vassiliki2 a zavolal jsem tě tvým křestním jménem, abys byla Mou a měla volný přístup do Mé Přítomnosti, kdykoli a kdekoli budeš.3 Chci tě mít blízko Sebe.

Ó dítě, tak vyznamenávané Mým Otcem! Jestliže jsem tě vyvolil, abych ti ukázal Otce a poznamenal tě Naší Láskou a jestliže do tebe dechnul Můj Svatý Duch a oživil tě, naplnil tvou duši Svým Světlem a proměnil Temnotu v tobě ve Světlo, Vassiliki, pak je to proto, aby národy skrze tebe viděly Mou Slitovnost a Mou Lásku.

Můžeš se sama sebe ptát: "Proč já? Proč se to všechno stalo právě mně?" Říkám ti, pro tvou velkou ubohost a strašlivou slabost. Mé Srdce, Hlubina Lásky, tě litovalo. Mohl to být kdokoli. Nestůj zmatená přede Mnou! Což už neznáš svého Spasitele?

Kdo se má smilovat nad Mým lidem, když ne Já? Když davy a národy stále upadají do odpadlictví a koruna teroru je na každé hlavě a když prostopášnost vládne v jejich srdcích, jak mohu mlčet? Bezbožnost se rozšířila po celém světě, a Já bych zůstal potichu? Řekni jim: "Šťastné srdce, které se smíří se svým bratrem,4 protože bude nazván dítětem Nejvyššího." Šťastné je to srdce, které přestane bloudit nocí a opravdu se smíří se svým bratrem,5 bude se nejen těšit Mé přízni, ale vskutku, odhalím mu Nevyčerpatelná Bohatství Svého Svatého Srdce, aby lidé kolem, užaslí jeho zářivou krásou, říkali: "Skutečně, Bůh se v něm skrývá." A ty, dcero, nikdy ode Mě neodcházej. Já, Pán, tě budu pást až do konce. Pojď.


1 pozvedla jsem oči, a co jsem viděla: usmívající se Kristovu Svatou Tvář
2 mé úřední křestní jméno
3 tímto zvláštním způsobem
4 tady to znamená lidstvo
5 tady to znamená lidstvo


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message