DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Aby všichni byli jedno

17. ledna 1993

(Předvečer Týdne Jednoty - Los Angeles)

Pane, modlím se tak, jako Ty ses modlil:
kéž jsme všichni jedno,
jako Otec je v Tobě a Ty jsi v Něm,
aby zbytek světa uvěřil, že Otec Tě poslal.
O to se také modlím:
za ovce, které nejsou ve Tvém Stádě,
aby i ony naslouchaly Tvému Hlasu.
Modlím se za muslimy, židy
a ostatní, aby Tě od této chvíle
milovali navždycky.
Amen.

Slyšel jsem tě, slyšel jsem tě, Má přítelkyně. Nakonec Mě každý bude ctít.

18. ledna 1993

(Sacramento)

(Dnes jsou mé narozeniny a první den týdne Jednoty křesťanů. Byl to také kdysi svátek Petrova Stolce. Na dnešek mě pozval opravdu svatý biskup Francis A. Quinn, abych mluvila v katedrále Nejsvětější Svátosti. Odpoledne těsně před shromážděním mi ti lidé, kteří mě pozvali, nabídli dárek. Když jsem ho uviděla, cítila jsem, že přichází od Ježíše. Protože mi 21. října 1992 řekl: ... "raduj se a jásej, protože ti na oplátku podám Svůj Kalich ... jeden národ za druhým přivedu, aby žily v Mém stínu a uvěřily, že Mě Otec poslal. Ano, přijde Den, kdy všichni pozemští vládcové, správcové a vlivní lidé, všechno obyvatelstvo, Mě uzná jako Krista, Syna Živého Boha. A na všech místech lidé zbožně vztáhnou ruce v modlitbě, všichni jedním hlasem a jedním srdcem ..." a právě to mi dávali: pozlacený kalich. Byla na něm vyrytá slova:

Aby všichni byli jedno
Slavnost Jednoty Křesťanů
18. ledna 1993

Pak ti dva biskupové, kteří byli přítomní, celebrovali mši sv., když jsem domluvila. V katedrále zpíval sbor a všechno bylo skvělé. Použili při této mši za jednotu můj kalich, konsekrovali v něm Drahocennou Ježíšovu Krev.

Když jsem hovořila v katedrále a pozorovala jsem davy, které se tam tísnily, odhadem 1800 lidí, bylo mi smutno. Byla jsem tam, kam mě Pán poslal, abych mluvila o jednotě a přede mnou bylo 98% římských katolíků, ale z mých vlastních lidí1 se mnou nebyl ani jeden. - Dokonce i muslimové a židé byli v katedrále .... ale Pán nechával dárek pro mě k narozeninám na později. Těsně přede mší přišel pravoslavný kněz se svým asistentem. Požádal, aby se mnou mohl mluvit po mši. Setkali jsme se v sakristii a pochopila jsem, co mi Pán říká: "Rusko bude zemí, která Mě nejvíc oslaví." Byl to ruský pravoslavný kněz ...

V temnotě našeho rozdělení zazáří drobounký paprsek naděje jednoty. Tímto světélkem naděje je Rusko. Jednota přijde skrze ně a Rusko bude velebit Boha! Řekla jsem ruskému knězi, že byl mým dárkem k narozeninám od Ježíše. Jmenuje se P. Vassili, a to je mužská forma mého jména Vassula.

Dalším znamením, že jednota přijde prostřednictvím Ruska, bylo, že když jsem prosila Pána, aby určil zahajovací modlitbu, vybral si modlitbu ruského kněze: P. Sergeje Bulgakova. Říkal mi, abych namátkou otevřela knihu, a oči mi padly na modlitbu, kterou jsem psala 29. prosince 1989. Tady je:

Ó Ježíši Kriste, náš Pane a Spasiteli,
Ty, který jsi slíbil, že s námi budeš stále.
Voláš všechny křesťany,
aby přišli a měli účast na Tvém Těle a Krvi.
Ale naše viny nás rozdělily a nemáme sílu
podílet se společně na Tvé Svaté Eucharistii.
Vyznáváme tuto svou vinu
a modlíme se k Tobě,
odpusť nám a pomoz nám,
abychom sloužili cestám smíření
podle Tvé Vůle.
Zapal naše srdce ohněm Svatého Ducha.
Dej nám Ducha Moudrosti a víry,
odvahy a trpělivosti,
pokory a vytrvalosti,
lásky a kajícnosti,
na přímluvy nejblahoslavenější Matky Boží
a všech svatých.
Amen.)


1 řeckopravoslavných (slyšela jsem, že řecký biskup zakázal řeckopravoslavným chodit na má setkání)
(slyšela jsem, že
řecký biskup zakázal řecko pravoslavným chodit na mé
schůzky)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message