DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Chceš překročit práh této éry s planoucím ohněm?
Celým svým srdcem posvěcujte Mé Jméno

13. prosince 1992

Otče náš, jenž jsi na Nebesích,
posvěť se Jméno Tvé…
Náš Otče,
jehož láska se dává poznat i nejmenším z nás,
slituj se nad Svým tvorstvem!
Dal jsi nám zdarma dar:
naši svobodu, abychom ji užili podle svého uvážení,
ale my jsme svou svobodu obrátili proti sobě.
Jako žiletky v ruce dítěte,
tak jsme ji použili a smrtelně jsme se pořezali…
Ó, přijď a obrať naši pozornost ke Svému Svatému Jménu,
jinak se rozřežeme na kousky!
Vzývám Tě, Bože Všemohoucí, v našem soužení!
Přijdeš nás zachránit
nebo se skryješ před mou snažnou prosbou?

dcero, jsi ve službách Mého Poselství a posílám tě do světa od národa k národu, abys hlásala a kultivovala tuto pustinu; skutečně, tísní se kolem tebe davy; doslechli se, že Já Jsem mluví, a jeden národ za druhým si o tobě vypráví, říkají jeden druhému: „pojďme a poslechněme si, co Bůh říká;“ přicházejí po tisících, sedí před tebou a naslouchají tvým slovům; ale kdo podle nich jedná? pokud jde o ně, jsi jako píseň lásky krásně zazpívaná za doprovodu hudby; tvá slova je okouzlují, ale kdo z nich pak uvádí Má Poselství do praxe? porozuměli slovům: smíření, mír, láska a jednota?

až na vás přijde síra a stravující plameny - a už jsou vám velice blízko - pak poznají, že jsem mezi ně poslal proroka;

od začátku jsem vám dal Svá Přikázání; žádal jsem vás, abyste Mě, svého Pána, milovali z celého srdce, z celé duše a ze vší své mysli; dnes vás žádám, abyste Mi dovolili dotknout se vaší duše, aby Mě vaše srdce mohlo velebit a říkat Mi, že ani smrt, ani život, žádný anděl, žádný vládce, nic, co existuje, nic z toho, co ještě přijde, žádná síla, ani hlubiny, ani výšiny, žádná stvořená věc nikdy nevstoupí mezi vás a vaši lásku ke Mně;

jsem vaše Útočiště; uvědomte si, že Má Láska se dává poznat i těm nejposlednějším z vás; nehledejte svou spásu ve světle světa, vždyť víte, že svět vám nemůže dát život;

brzy už bude Můj a Beránkův Trůn na svém místě a vaše duše bude obnovena Mým Transcendentním Světlem, protože Já, váš Otec, oživím paměť vaší duše a vaše srdce Mi bude zpívat Abba - Otče! říkám vám, nepatříte světu, tak proč dovolujete, abyste byli stále znovu klamáni?

- od založení světa jsem vás volal jménem, ale když jsem navrhoval Mír, všeobecný Mír, skoro všichni jste byli pro válku; přesto na vás teď vylévám Svého Svatého Ducha, abych vám připomněl váš skutečný původ a to, že jste Má setba; ale dnes je Má setba plná mrtvých slov… jsem Svatý, který vás první držel v Rukou; jak dlouho ještě bude vaše duše odporovat Očím, které vás první viděly? a jak dlouho ještě bude vaše duše odmítat Má úzkostná volání?

mnozí z vás ještě v hlubinách své duše hýčkají Ohavnost Zpustošení; což nevidíte, jak vás Zmije znovu klame úplně stejně jako Adama a Evu? Satan vám navrhuje, neúnavně a vychytrale, abyste přerušili nebeské vazby, které vás spojují se Mnou, vaším Otcem v nebesích; zhypnotizoval paměť vaší duše a dal vám uvěřit, že nemáte Otce; tak vytváří propast mezi vámi a Mnou, vaším Bohem; Satan vás chce ode Mě oddělit a přerušit pupeční šňůru, která vás spojuje se Mnou a skrze niž do vás proudí Řeky Života;

pokolení, ještě ses pro Mě nerozhodlo; kdy se ke Mně odhodláš vrátit? chceš překročit práh této éry s planoucím ohněm, sírou a sžírajícími plameny? jak mohla tvá duše prodat Mou Slávu za bezcennou náhražku, kterou vám zlý denně nabízí? proste Mě o svůj denní chléb a dám vám jej! proč tak ochotně nasloucháte Zmiji? vy i Já víme, že Satan je otec lži, tak proč mu ještě nasloucháte? Já, váš Stvořitel, jsem váš Otec a volám vás zpět k Sobě; věřte Mému úzkostnému volání; bude se vaše duše nadále přátelit s Rebelem, nebo se uráčíte sestoupit ze svého trůnu a litovat? je na vás, abyste se rozhodli; už nezbývá moc času;

připomínám vám, abyste se varovali falešných učitelů a falešných proroků, kteří vnášejí zhoubu do vaší duše a mylně vykládají evangelia tím, když vám tvrdí, že Duch Svatý není s vámi, aby vám dal uvědomit si vaše základy, to, odkud přicházíte; už zpustošili vaši duši a vyhloubili velkou propast mezi vámi a Mnou, vaším Otcem; nedovolte jim, aby dál šířili toto zpustošení ve vaší duši a klamali vás, abyste uvěřili, že jsem vás opustil a vy jste sirotci; tito falešní proroci z Mého Syna Ježíše udělali lháře a z evangelií dunivý cimbál, prázdnotu samu; z Mého Slova udělali zející hrob;

proto se chraňte těchto falešných učitelů, kteří vám říkají, že Můj Svatý Duch nemůže sestoupit, aby ve vás konal divy a zázraky; varujte se těch, kdo zatracují Mého Svatého Ducha, který vám v těchto dnech - víc než kdy jindy - připomíná vaše základy; střežte se těch, kdo zachovávají vnější zdání zbožnosti, ale odmítají jeho vnitřní sílu, vnitřní sílu, jíž je Můj Svatý Duch;

a jestliže je kdokoli z vás ostouzen a zavrhován proto, že svědčíte Pravdě, obraťte se ke své Svaté Matce; potěší vaši duši a dodá vám odvahy; když vám svět uštědří citelné rány, obraťte se ke své Matce a Ona ošetří vaše rány Svou Mateřskou Láskou a Něhou; jako se starala o Mého Milovaného Syna, bude se vaše Svatá Matka starat i o vás; ve vaší ubohosti a soužení k vám přispěchá a přijme vás do Svého Srdce, do toho Srdce, které počalo vašeho Spasitele; vaše Svatá Matka v Nebesích vás naučí rozšiřovat Mé Království na zemi tím, že vás naučí milovat Mě;

proto ať se láska stane principem vašeho života; ať je vaším kořenem; dovolte Mi, svému Otci, abych vás k Sobě připoutal; dovolte Mi dotknout se vaší duše; pojďte ke Mně a vrhněte se Mi do Náruče; jaké blaho může být větší než spočinout v Rukou, které vás stvořily? položte své ucho na Má Ústa, na Ústa, která do vašeho chřípí vdechla: Život a oživila vás z prachu země, abyste si zemi podmanili; dotkl jsem se vás a žádal jsem vás, abyste od této chvíle naslouchali Mým Slovům; pojďte, musíte své srdce vyvést z omylu, odhoďte nepravosti, které poskvrňují vaši duši a celým svým srdcem

POSVĚCUJTE MÉ JMÉNO.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message