DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Na oplátku ti podám Svůj Kalich
Jahve, je prosí, aby občas hledali Jeho Tvář

21. října 1992

Vassulo, piš:1 „…a všechny stromy venku poznají, že Já, Jahve, ponižuji povýšený strom a povyšuji strom ponížený, působím, že usychá zelený strom a rozkvétá strom suchý. Já, Jahve, jsem řekl a činím.“

Dcero, pokaždé když tě někdo zraní, se Mé Srdce, Hlubina Milosrdenství, otevírá dokořán, aby tě přijalo. Každou tvou ránu splácím Svou Něhou a Polibky Svých Úst… Dcero, jsi ochotna přijímat kříže, které ti dávám?

...Ptal jsem se tě na něco...

Utrpení se stalo mým denním chlebem,
ale jaká pocta dělit se o ně s Tebou.
Přicházíš denně do mého pokoje,
abys se mnou, po mém boku,
zasedl k jídlu.
Večeříš se mnou
a dělíš se o můj denní chléb.
Jsi Kněz a já Tvá oběť,
nemilosrdně napínáš Svůj luk,
míříš na mě
a Tvé šípy se sypou na určený Cíl.
Má duše pod Tvými šípy
skáče jako v ohni,
a přesto, když nemám tento chléb,
ptám se: „Kde je ten chléb,
který zapaluje srdce?“

Má štědrost a laskavost nejsou ještě vyčerpány. Přízeň, kterou jsem tě vyznamenal, bude obnovena, protože Má Stravující Láska tě spálí na popel a tvá duše bude opilá žízní po Mých šípech. Nebudeš o nic oloupena… Proto jásej a raduj se, protože ti na oplátku podám Svůj Kalich…

Chci přivést jeden národ za druhým k tomu, aby žily v Mém stínu a věřily tomu, že Mě poslal Otec.2 Ano, přijde Den, kdy všichni pozemští vládcové, správcové a velitelé, bohatí a vlivní lidé, všechno obyvatelstvo3 Mě uzná jako Krista, Syna Živého Boha a kdy na všech místech lidé s úctou pozvednou ruce k modlitbě a budou Mě chválit, všichni jedním hlasem a jedním srdcem.

K tomu potřebuji obětující se duše, potřebuji spolupracovníky. Proto se neboj lidí, Mé Oči tě střeží. Jestli jeden člověk láskou posvěcuje Mé Jméno a druhý postrádá dobrotu a pokouší Mě, kterému z nich Mistr nabídne Své dědictví? Má dcero, buď klidná. S nelibostí se dívám na ty, kdo potvrzují Má Slova, a přesto se Mi posmívají a pošklebují v druhých. Ať se se Mnou smíří.

A ty, Má dcero, nezmítej se v Mých Rukou. Dovol Mi odstranit všechny překážky, které Mi zatarasují přístup do tvé duše, nech Mě postupovat, neklaď Mi odpor. Nepotřebuješ značky s vyrytými nápisy, chci mít volnou cestu. Prokázal jsem ti přízeň, jak jsi řekla, abys slyšela Můj Hlas. Dovolil jsem tvé duši, aby se natáhla a dotkla se Mě.  Co jsi cítila? Co nahmataly konečky tvých prstů kolem Mého Srdce? Plátky růží? Ne? Tak co jsi cítila? Rozličná poupata vybraných květů? Ó ne, ti, kdo dostávají květiny, jsou milováni. Co tedy cítily tvé ruce? Trny? Ano, a ještě mnohem víc než korunu z trní: ucítila jsi hrot kopí… Chci, abys konala smír za všechny ty, kdo Mě urážejí a zraňují.

Jsem rozhodnut tě zdokonalit tím, že na tebe budu zaměřovat Své šípy a ohýbat tě, že tě učiním poslušnou a pokornou. Tvá duše se naučí snášet těžké zkoušky veřejného hanobení a posměchu. Protože nejsi schopná se hluboce sklonit, je potřeba Mého zásahu. Nechci, aby ses Mi v poslední minutě jevila jako nepřijatelná. Z hlubin Svého Srdce toužím po tvé dokonalosti, proto si nenaříkej na ty, kdo tě písemně a veřejně hanobí. Tvá utrpení Mě oslavují, tak ať tvá duše žízní po takových urážkách. Jaký větší dar bych mohl nabídnout duši, která je ještě tak daleko od dokonalosti? Pojď blíž ke Mně a spolehni se na Mé odpuštění.

(Později:)

(Toto poselství bylo pro (...). Mluvil Otec.)

Hleď, nedostávám mnoho darů. Těší Mě obětavost a velkodušnost toho, kterého jsem vyvolil, aby ti radil. „Pros Mě snažně, abych vedl tvé kroky v této věci, ať pokročíš do pravdy. Jsem šťastný, když Mi nasloucháš. Mluv o Mé Nauce před Mými dětmi, řekni jim, že Jahve, váš Věčný Otec, Otec všech, je prosí, aby občas hledali Jeho Tvář…“

(Jahve pokračuje:)

Chval Mě, Vassulo, modli se a soustřeď se jen na Mé Zájmy! Já, Jahve, ti žehnám z hlubin Svého Srdce. Miluji tě!


1 Pán mě žádal, abych zapsala citát z Ezechiela 17,24.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message