DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Abych tě udržel naživu, dal jsem ti jíst Své Tělo a pít Svou Krev

27. července 1992

Vassulo, Má ubohá nevěsto, dobře jsem znal všechny tvé chyby a slabosti dříve, než ses narodila. Stále jsem věděl, že ta, kterou jsem si zvolil, abych ji jako Svou Síť hodil do zkaženosti světa, se bude svíjet a třást v Mých Rukou. Věděl jsem, jak bude ďábel nastražovat pasti, aby polapil tu, kterou Mé Srdce miluje, proto nebuď překvapena a nemysli, že Já jsem překvapen .... chceš dál nést Můj Kříž, který jsem ti s takovou láskou nabídl?

Ano, chci. Neskrývej přede mnou Svou Tvář ani Svůj Kříž. Tvá Svatá Tvář, která na mne hledí, mi dá sílu potřebnou k nesení Tvého Kříže. Jen to potřebuji. Nezasloužím si, aby Král králů se na mě s takovou láskou díval dolů z nebe.

Vassulo, ať nemusím měnit Své Mínění o prostotě tvého srdce1 kvůli splnění úkolu, který jsem ti ve Své přízni svěřil. Tvůj duch by měl být sjednocen s Mým Duchem, tvé srdce s Mým Srdcem, a v této dokonalé jednotě budeš schopna být Mou Ozvěnou. HIeď! Odvahu, dcero! Tvůj Milovaný brzy přijde, skoncuje s trampotami a nářky této země. Poslouchej, dcero, odepřel jsem ti někdy něco?

Ne, Pane, dělal jsi pravý opak:
Plnil jsi má ústa Nebeskou Manou,
živil jsi mou duši,
udělal jsi pro mne velké věci.

Ano! Nabídl jsem ti plný stůl. Nabídl jsem ti Svůj Dům, Své Srdce a Sebe. Nabídl jsem ti, abys žila se Mnou, v Mém Světle. Ze Své Dlaně jsem ti nabídl Svou Nebeskou Manu. Nabídl jsem ti při přecházení této pouště část Svého Pláště. Abych tě udržel naživu, dal jsem ti jíst Své Tělo a pít Svou Krev.

Naučil jsem tvé kroky chodit v Mých Stopách. Uvedl jsem tě do Své přízně a do Bohatství Svého Svatého Srdce. Zadržel jsem legii démonů, kteří byli připraveni roztrhat tě na kusy. Jako Válečník jsem bojoval a bránil tvou věc před Podvodníkem. Vyléval jsem na tebe i na tvou domácnost Své požehnání. Dal jsem povstat tvému domu2 z trosek a ze smrti. S takovou láskou jsem přitiskl tvé rty na Své Rány a dělil se s tebou o Svůj Kalich. A jako Ženich, který nabízí své manželské lože, jsem ti nabídl Svůj Kříž, Svou Trnovou Korunu a Své Hřeby, ke tvému posvěcení. Co jsem ti ještě mohl udělat a neudělal? ....

Vassiliki,3 nepodléhej našeptávání své přirozenosti, abys neztratila své ovoce a nestala se uschlým stromem. Ucházel jsem se o tebe, Vassiliki, celou Svou Duší a celou Svou Duší tě chci na věky, ale ode dneška od tebe budu žádat mnohem víc než dřív. Nepřizpůsobíš-li se požadavkům Mého Svatého Srdce, zdvojnásobí se tvé kříže. Pamatuj, za svůj život vděčíš Mně, i za svou spásu. Udržuj odstup od světa, který má všechno, jen ne Mne.

Ať Síla, kterou máš ode Mne, ti otevře ústa a hlásá Mé divy, ať každé plemeno světa slyší Mé Poselství. Budu rozsévat všude a v každé zemi, zúrodním vaše pouště a zvuk Mých Kroků uslyší všichni obyvatelé země, do všech končin země.

Dcero, zacházej se Mnou něžně a Já nabídnu tvé duši radosti a útěchu ke ztišení tvé žízně. Vstaň občas o půlnoci a chval Mě a děkuj Mi za milosti a požehnání, která jsem na tebe tak marnotratně vyléval.

Jsi Mi drahá. Podívej se napravo ode Mne, kdo je se Mnou .... ano, vaše přímluvkyně a vaše Matka, chránící vás před záhubou a hrozbami. Jako lampa zářící na posvátném stojanu.4 Ona vám ukazuje Cestu ke Mně.


1 to byla výtka od Ježíše
2 to znamená 'tvé duši'
3 Ježíš mě s vážností zavolal mým oficiálním křestním jménem


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message