DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať se Mé Oči obrátí kamkoli, vidí zradu

16. června 1992

(Dnes ráno jsem byla v pokušení a měla jsem trochu pochybnost o tom, zda je to skutečně Bůh, který ke mně mluví.)

„Slyš mé slovo, Jahve,
povšimni si mého nářku,
pozorně vyslechni mé hlasité volání,
můj Králi a můj Bože!“1

Vassulo, Já, Jahve, tě miluji; vzpomínáš si, jak jsem byl zarmoucen,2 když jsem ti tehdy říkal o Svých dětech, které Mě opouštějí? Vassulo, pověz Mi, jak bys mohla obdržet tak velký díl poznání Písem, než od Samé Moudrosti, která se na tebe usmála a stala se tvým Učitelem?…

Vassulo, jsem tvůj Abba, dovol Mi říci ti: na začátku měl tvůj život jediný smysl, žila jsi pro sebe a sloužila jsi své marnosti; byla jsi přesvědčená, že jsi oděná nádherou a slávou, ale ve skutečnosti jsi byla úplně nahá; nikdo ti nepřišel říci, jak jsi nahá, dokud jsem Já Sám nepřišel zazářit na tebe a do tvé temnoty; teprve tehdy jsi uviděla sebe samu ve Světle Pravdy; uviděla jsi, jaká ve skutečnosti jsi; kdyby nebylo Mého Slitování, čekal by tě meč;

ale slitoval jsem se nad tebou ve Svém Milosrdenství, dechl jsem do tvého chřípí a oživil tě; pak jsem obnovil tvou paměť, aby sis vzpomněla na náš vztah; prokázal jsem ti veliké věci:

zasnoubil jsem si tě
a stala ses Mou;3

pak jsem tě utvářel, aby ses stala dítětem podle Mého Srdce, které vykoná Můj záměr: znovu přivést Můj lid k pravé víře spočívající na Lásce a podílet se na Kříži Mého Syna, Kříži Jednoty; formoval jsem tě, abys nežila pro sebe, ale abys žila pro Mě; učil jsem tě, Mé dítě, oč větší je sloužit Mému Domu než sloužit své marnivosti;

nyní prožívej svůj život se Mnou, to je tvůj životní úděl v této Době Velkého Odpadlictví; proto ať ti navrhnu jakoukoliv práci, dělej ji z celého srdce s jediným cílem - k Mé oslavě; svět je ospalý a velice riskuje, protože neví, co na něj přijde; jejich hřích a odpadlictví jim způsobí smrt; nikdo nemůže říci, kdy přijde Můj Den; tato hodina na ně přijde znenadání;

dnes jsem vykonal velké věci k vaší záchraně, všude jsem vysázel Vinohrady, z pouští jsem udělal zahrady a sady; Já jsem Otec, který je už teď ponořen do Svého žalu, protože vidím, jak je tento svět mnohem víc ochoten zabíjet než milovat; každý den propuká velké vraždění dětí; ať se Mé Oči obrátí kamkoli, vidí zradu, vraždy, zkaženost, cizoložství, klam, nepořádek v manželství, lidi, kteří se pošklebují zbožnosti, poskvrnění duší, křivopřísežnictví, hříchy proti vší přirozenosti; jak tedy mohu mlčet? proto Spravedlnost udeří na tento dav; tady mluvím otevřeně jako Otec, starostlivý, ale uražený a zarmoucený; Můj Hlas sténáz Nebes, slyšte Mě: je mezi vámi nějaký spravedlivý člověk?…

(Najednou se Boží Oči podívaly na mě. Náhle přestal diktovat.)

Vassulo, běž a konej i své další povinnosti, jsem si vědom tvého času a tvých možností; milovaná Mé Duše, utiš svou žízeň ve Mně; Já Jsem Živý Pramen Čistoty a miluji tě;

pojď, žehnáme ti,4 pojď; 

(Později:)

maličká, buď se Mnou; jsi připravena?

Ano, Pane.

slyš Mě tedy: jak dlouho ještě budu urážen tím, že nenasloucháte? jak dlouho budu křičet do vašich uší: „litujte!“ a vy nebudete slyšet? ale hleďte, oživuji mrtvé, tyto lidi, kteří nebyli ničeho hodni, s otřesným chováním a vzdálené od jakékoli svatosti; svět bude naplněn Mým Věděním a Mou Slávou, protože tak jako vody vzdouvají moře, tak i Můj Duch přijde jako příliv a nikdo nebude s to zabránit Mému Duchu, aby se do vás vléval;

Vassulo, modli se se Mnou:

Pane, Tvá Síla a Tvá Moudrost
mě pozvedly, postaral ses o mě;
ve Své Lásce jsi mi pomohl
a já jsem se stala Tvou nevěstou;
Pane, svěřil jsi mi Své Poselství;
buď chvála Pánu;
přijď, Pane, Maranatha!
amen;

a říkám ti: Já jsem na Cestě Zpět k vám; jako cestovatel, který odjel, se k vám, Já Ježíš, vracím;

Můj Pane, pověz mi o tom, to mi působí radost!

Mé dítě, už jsem mluvil… nebudu mluvit znovu;

Co tím míníš, můj Pane?

Má slova jsou jasná…

Já pořád ještě nevím, co tím myslíš, Pane.

hleď, Mé dítě, tvůj Bůh přichází! Láska přichází, On přichází žít mezi vámi;

Řekni mi o tom víc, Pane!
Všichni se radujeme, když slyšíme mluvit Naději tam,
kde je zoufalství,
promlouvat Lásku tam, kde je nenávist,
hlásat Pokoj tam, kde jsou války a konflikty.

odvahu! nebuď ustrašená nebo smutná pro těch pár dnů, které ještě zbývají; důvěřuj mi celým srdcem; buď silná, stůj pevně; ano, pevně stůj a dám tvému hlasu dospět tak daleko jako oblakům, když budeš hlásat Mé Poselství; přibliž se ke Mně, přibliž se ke Mně…


2 Poselství Věčného Otce z 19. září 1986 (Srov. Můj Anděl Daniel).
3 Srov. Iz 54,5: „Tvůj Stvořitel je tvůj choť, Jahve Sabaoth je Jeho Jméno“.
4 To mluvila Nejsvětější Trojice.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message