DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

MOŽNOSTI STRÁNKY: TISK | SDÍLET | NAHLÁSIT CHYBU
 

Naplavené dříví
Od dob Fatimy až podnes nebylo respektováno žádné z Mých Varování

13. listopadu 1991

Hospodine, miluji Tě. Zbožňuji Tě.
Hospodine, má nebeská Lásko,
vím, že jsi se mnou.
Hospodine, můj Otče a Abba,
řekni Svému tolik-Milovanému Synu,
že mé srdce žije jen pro Něho.
Řekni Mu, že je Vzduch, který dýchám,
že je můj Život.

Řekni Mu, že můj hlas se kvůli Němu
bude rozléhat co nejdále, aby hlásal
Jeho Touhu a Jeho Horoucí Lásku k nám.

Řekni Mu, Otče,
že nikdo a nic nikdy
nenaruší tuto lásku,
kterou k Němu mám.

Řekni Mu, že je můj Úsměv, má Radost a má Naděje.
Řekni mému Vykupiteli, jak po Něm toužím
a jak schnu láskou k Němu dnem i nocí.

Dcero, milovaná Mé Duše, což jsi to nevěděla? Nevěděla jsi, jak Můj Duch rád spočine na tom, co je Nicotné? Neslyšela jsi, jak Mě těší odhalit Svou Tvář dětem? Nečetla jsi: "Byl jsem nalezen těmi, kdo Mě nehledali a dal jsem se poznat těm, kdo se na Mne neptali"?1

- tvou Radostí je tvůj Stvořitel 
- tvou Láskou je tvůj Pomazaný
- tvou Pochodní je Můj Svatý Duch 

Využij, Mé dítě, všech darů, které jsem ti dal, a obnov Můj Dům.

Jednou jsem šel kolem řeky a viděl jsem plovoucí dřevo,2 které proud světa unášel pryč. Naklonil jsem se a vytáhl je z řeky, přinesl jsem si je Domů a zasadil do Své Rozkošné Zahrady. Ze suchého kusu dřeva jsem udělal Strom. Řekl jsem: "Rosť! Rosť a zapusť kořeny v Mé Zahradě, v Mém Vlastnictví, a svými květy vydávej vůni, která utiší Mou Spravedlnost." Řekl jsem: "Úrodu ovoce přineseš každý měsíc a tvé listí bude lékem pro mnohé." Občas Mě těší tě prořezávat. S rozkoší pozoruji, jak vykvétají květy a tvého ovoce stále přibývá. Jedině Voda3 z Mé Svatyně4 ti může dát růst a Život.

Já, Jahve, dohlédnu, abys prospívala. Rád tu a tam na Svých cestách vytahuji kousky připlaveného dříví.5 Mohu oživit všechno, co cestou seberu.

(Později:)

Vassulo, pokoj s tebou. 

- Jestli se země bude chvět a třást přímo před jejich očima, bude to proto, že přestoupili Můj Zákon, který spočívá na Lásce. Porušili všechna Má Přikázání. Přes opakované zásahy vaší Svaté Matky a přes všechna Má Varování, od časů Fatimy až po dnešní dobu žádné z Mých Varování nebylo respektováno. 

Hodiny letí a blíží se mocný zástup, jakého svět nikdy neviděl a neuvidí! Málo lidí zůstane. Jak křičím, abych prolomil jejich hluchotu! Národ hlučící jako řev mnoha vod znovu zaplaví zemi ohněm a sírou. Jsem bohatý odpuštěním, ale sotva zaslechnu volání lítosti. 

Ó lidé malé víry! Lidé pouhých argumentů! 

Piš: až na malé výjimky slyším jen toto: "proč bychom měli věřit poselstvím? Proč bychom se postili, když nejsou od Něho? Proč se kát, když jsme spravedliví? Proč bychom měli věřit tomuto ztřeštěnému houfu? Neposlouchejte, vždyť oni vyprávějí své vlastní vize a proroctví." Opravdu vám říkám, až přijde ten Den, bylo by pro vás lépe, kdybyste se nebyli narodili! K zapálení velkého ohně je potřeba jenom jednoho člověka. 

Dnes opět mezi vámi žije člověk pod stejným nebem, který je připraven zažehnout Oheň, který během vteřin může spálit a roztavit všechny prvky! Země pomine jako obnošený šat. Varoval jsem vás, ale nedbali jste. Mé utrpení je velké, ale jak jinak mám vyhnat obchodníky ze Své Církve? Jak mohu vyházet zmije z jejich hnízd uvnitř Mé Svatyně, nepřijdu-li s Plameny a Spalujícím Ohněm? Kupci, obchodníci, tento druh lidí bude zničen a to se dá udělat jedině Ohněm! 

Mudrci už se nebudou chlubit svou moudrostí ani svou autoritou. Bohatí v duchu budou ležet neplodní a nazí a budou naříkat. Budou Mě hledat, ale tam, kam se dívají, tam Mě nenajdou. Budou vzývat Mé Jméno stále znovu, ale Já je nebudu slyšet. Zničím tento druh lidí.

Sjednoť se se Mnou, Mé dítě. Měj Můj Pokoj. Velmi tě miluji. Spravedlnost se blíží. 

(Později:)

Opři se o Mne. Jsem s tebou, Mé dítě. Ach, Mé děťátko, nes kvůli Mně na ramenou své břímě. Miluj Mě, dítě, a budeš žít. Evangelizuj s láskou pro Lásku, přijímej všechno, co přichází ode Mne. 

Pojď, Já a ty, ty a Já, spojeni v lásce. Tolik tě miluji, Má Vassulo, tak velice, maličká ... 

Ekklesia oživne.


2 Bůh míní mě
3 to je Svatý Duch
4 to je Srdce Pána
5 to je narážka na jinou privilegovanou duši, se kterou se mi dovolil setkat


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message