DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství jednoty
Jejich rozdělení je oddělilo od Mého Srdce

7. října 1991

Chci všechno, co mám,
dát pro Tvou Slávu.
Nemám toho moc,
ve skutečnosti nemám téměř nic,
protože si sama nestačím,
jsem chudá, slabá
a nejubožejší ze všech,
ale cokoliv bych mohla mít,
vezmi si, můj Pane.

Má blízkost1 zažehla oheň ve tvém nitru a zachránila tebe i ostatní.

- Chci tvou svobodnou vůli, obětuj se Mi a dám z tebe vytrysknout řekám. Potřebuji velikou chudobu, abych uskutečnil Svá Díla. Budu se starat o tvou duši, protože jsi Má nevěsta.

Vassulo, vaše města jsou plná mrtvol a jejich zápach dosahuje až k nebesům. Rozkládají se po milionech. Modli se, modli se o pokoj, lásku, víru a jednotu. Svatého trýzní to, co má přijít, je nevýslovně zarmoucený. Budu muset nechat dopadnout Svou Ruku na toto zlé pokolení.

Dcero, kvůli Mně, vezmi Můj Kříž Jednoty a nes Jej tímto světem. Jdi ze země do země a řekni těm, kdo mluví o jednotě, ale nepřestávají myslet a žít v rozporu s tím, co říkají, že jejich rozdělení je oddělilo od Mého Srdce. Křič, a nakonec Můj Hlas prolomí jejich hluchotu. Já jsem s tebou v této poušti, tak se neboj.

Svěřil jsem ti Svůj Kříž, tento Kříž tě posvětí a spasí, proto Jej nes s láskou a pokorou. Vzývej Mé Jméno bez přestání. Tvým Posláním, Mé dítě, je vydávat svědectví Lásce a ukazovat Mou Svatost v jejich nedostatku lásky a věrnosti. Jdi nebojácně kupředu a buď Mou Ozvěnou. Svědči s láskou a s nadšením, svědči s láskou pro Lásku.

Kdykoliv tě Moji nepřátelé bodnou, raduj se! Obětuj Mi všechny své rány a Já tě okamžitě utěším. Pokaždé, když pozvedneš oči a hledáš Mě, Mé Srdce bohaté na Milosti ti neodolá. Jsi Mé dítě, které jsem adoptoval, pozvedl a živil, proto se neboj lidí, ti tě nemohou zničit. Brzy tě osvobodím. Mezitím choď s Mým Křížem Jednoty a oslavuj Mě, buď

obhájcem

Pravdy a Jediné Církve, kterou jsem ustanovil Já Sám.

Jdi ke každému národu a představ se jim. Řekni jim, že chci Mír a Jedinou Církev v Mém Svatém Jménu. Řekni jim, že ten, kdo tvrdí, že je spravedlivý, a přesto zůstává v rozdělení, bude jíst plody toho, co zasel a zahyne. Řekni jim také, jak se Mi protiví neupřímná srdce. Jejich slavnosti a jejich diskuse Mě unavují. Řekni jim, jak se odvracím od jejich pýchy a zatvrzelosti. Jejich úsudek se vskutku může zdát perfektní a působivý lidem, ale ne Mně. Nemohu gratulovat umírající církvi, která se již téměř rozkládá. Řekni těm, kdo chtějí slyšet, že:

Dokud neztiší své vlastní hlasy,
nikdy neuslyší Můj Hlas.

Když tedy ztlumí vlastní hlasy, začnou slyšet Můj Hlas, a tak konat Mou Vůli. Jsem Jeden, a přesto každý z nich si udělal svého vlastního Krista. Jsem Hlava Svého Těla, ale vidím jen jejich hlavy, ne Svou. Řekni jim, aby sklonili své hlavy, a tak uviděli Mou, řekni jim, aby se umenšili, abych je mohl pozvednout k Sobě.

- Nedej se jimi zastrašit, Mé dítě, buď trpělivá, jako Já jsem trpělivý. Buď prozíravá tím, že zůstaneš vedle Mě. Budeš nosit Mé Klenoty,2 abys Mi zůstala věrná, budou ti Mě stále připomínat.

Modli se, Má nevěsto, modli se ke svému Ženichovi, a Já tě nakonec odměním. Oslavuj Mě a říkám ti: Tvrdě pracuj, obětuj se, nic z toho nebude marné.

Řekni každému, že ustanovím Své Království uprostřed

chudoby,

chudoby těch, kdo mají čas naslouchat Mému Duchu, klaní se Mi a plní Mou Vůli. V těch se raduje Má Duše!

Dcero, miluji tě i přes tvou ubohost. Dovol Mi pokračovat ve Svém Díle v tobě. Přizpůsob se Mi, jako Já se přizpůsobuji tobě a skrze tebe bude vnímána Má Přítomnost, v tobě přitáhnu tuto generaci k jednotě.

Měj důvěru, protože jsem s tebou. Má Pečeť je na tvém čele a s touto Pečetí a Mou Milostí bude na zemi zřízeno Mé Království tak, jak to chci.

Měj Můj Pokoj, pamatuj si: Jsem s tebou neustále. Pojď, vstup do Mých Ran.


1 Jeho důvěrné přátelství.
2 Jeho Kříž, Hřeby a Trnovou Korunu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message