DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vtiskněte Naše Dvě Srdce jako Pečeť na svá srdce
Ať je vaše srdce jako zahrada

2. srpna 1991

(Rhodos)

(Řecké modlitební skupině)

Ježíši, můj Pane,
buď požehnáno Tvé Jméno.
Ať Tvé Svaté Jméno přetrvá ve Slávě
na věky věků.

Mé Svaté Jméno trvá a vždy zůstane v celé své Slávě;

Kéž nás Tvá Svatá Ruka vede k Pravdě
a jen k Jediné Pravdě.
Ať mě nic neodloučí od této Pravdy,
kterou jsi nám dal Ty Sám.

přišli jste ke Mně prázdní a odcházeli jste naplněni; nikdy jsem se nebál velikosti ani síly; Sám jsem naplnil vaše ústa Svou Moudrostí, abyste se učili a neupadli do omylu; dal jsem vám Své pokyny, abyste v nich nalezli své útočiště; slyšte tedy nyní a chápejte:

vtiskněte Naše Dvě Svatá Srdce
jako Pečeť na svá srdce;

Neposkvrněné Srdce vaší Matky bude vaší záštitou a Mé Nejsvětější Srdce vaším Domovem; tato Pečeť na vašem srdci pochytá lišky pustošící Mou Vinici, která právě přináší úrodu; vy, Moji maličcí, jste: Naším Vinohradem1 Dvou Svatých Srdcí;

pojďte, Mé malé děti, a naslouchejte: kdo z vás se těší z Věčného Života?

- klanějte se Mi tedy v nádheře Mé Svatosti; buďte stálí ve svých modlitbách;

- Satan bude spoután Růžencem;

- vytrvale se zpovídejte, děťátka, abyste Mě mohli co nejčastěji přijímat v Mé Svaté Eucharistii;

- postěte se o chlebě a vodě dva dny v týdnu jako pokání a oběť;

- nedívejte se napravo ani nalevo, dívejte se před sebe, kde Já Jsem; kamkoli půjdu, půjdete i vy, kde žiji Já, budete žít vy;

toto jsou, Moji milovaní, Mé Zásady; Mé Slovo je třeba brát jako váš denní chléb, je to váš Nebeský Chléb, je to váš Život; přicházejte ke Mně často a zasvěcujte se Mému Nejsvětějšímu Srdci, a Já na vás dechnu a přivlastním si vás, abyste šířili Mé Slovo do všech čtyř světových stran, a pamatujte si, ať jsou vaše myšlenky Mými Myšlenkami, vaše přání Mými Přáními,

- napodobujte Mě.

- blahoslavení jste vy, kdo Mě nevidíte a přece věříte; Povzdech Touhy Své Lásky zanechávám na vašem čele; dobrořečte Mi a milujte Mě;

- řekni jim, Má Vassulo, v jaké úctě mám Komnatu,2  kde jsem byl počat;

(Poselství naší Přesvaté Matky téže modlitební skupině)

požehnané děti, ať je vaše srdce jako zahrada příjemná Pánu, místo odpočinku vašeho Krále; dovolte Mu, aby vstoupil do vašeho srdce, protože i kdyby je našel vyprahlé a zpustlé, promění je v rozkošnou zahradu; dovolte Mu, aby dechl do vašeho srdce a oživil je; Jeho Dech je z nejvybranějších vůní; pak jako ranní rosa, Jeho Krev smyje vaše poskvrnění, aby vás učinil dokonalými, Moji maličcí;

ach… jak vás miluji… pojďte a naslouchejte svému Bohu, Jeho rozhovor je sladkost sama, plnost soucitu, modlete se, Moji milovaní, modlete se neustále; ve vytrvalé modlitbě můžete najít odpověď na své problémy; ať je právě toto vaší zbraní, modlete se srdcem, takto rozmlouvejte s Bohem - Satan prchá pokaždé, když vzýváte Boha s láskou, proto dnes, zítra a vždy vám budu říkat: modlete se, modlete se, modlete se; Má Láska k vám je veliká, nedovolte Satanovi, aby vás uvedl do pokušení odvracet ode Mě svůj pohled - mějte se na pozoru - Já, vaše Svatá Matka, vám všem žehnám;

Ano, můj Ježíši?

(Ježíš mě volal.)

Vassulo, ať se tvoje modlitební skupina jmenuje:

Modlitební skupina Dvou Svatých Srdcí,

protože Naše Srdce jsou sjednocena v lásce a jedno, - Já Jsem po tvém boku, Láska je ti nablízku;

(Později, pozdě večer jsem prosila Ježíše, aby mi vysvětlil, co se se mnou děje, když prožívám Umučení.)

jsme spojeni, jako v jednom těle, tehdy… tě držím, úplně se tě zmocním, protože jsi Mé vlastnictví, a zajmu tvého ducha; jako je jádro plodu obaleno dužinou, tak i Já pojímám tebe; tvůj duch se stává součástí, začleňuje se do Mého Ducha, do Mě, tvého Krista; miluj Mě, adoruj Mě a modli se, jsem od tebe neoddělitelný;

Ó, pojď, pojď, ať je tvá láska nehasnoucím ohněm; Já Jsem Nehasnoucí Oheň, který stravuje duše; proto napodobujte Mě, svého Boha, to si přeji ode všech;

přijmi Můj Pokoj;


1 Tato modlitební skupina se jmenuje „Modlitební skupina Dvou Svatých Srdcí“.
2 Srdce: Mariino Srdce.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message