DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Satan pokryl celou zemi svým kouřem

16. července 1991

Můj Pane?

Já Jsem;

maličká, neztrácej odvahu v tomto exilu; jsem po tvém boku, abych ti pomohl nést toto břemeno; pojď a odpočiň si v Mém Nejsvětějším Srdci; učiň je svou Oázou, zatímco přecházíš tuto poušť; neopustím tě ani tě nebudu zanedbávat; jsem tvá Naděje a tvoje námaha nebude zbytečná; nejdražší duše, nabízím ti Svou Trpělivost prosycenou Mou Láskou, ach, co bych pro tebe neudělal…

podél stezky, po které kráčíš, jsem umístil záhon růží; nebudu skrývat, jak tě Já, tvůj Spasitel, miluji; dnes celému lidstvu odhaluji Svou Žárlivou Lásku; odhaluji vám všem Svou Svatou Tvář, abych vám připomněl, že máte být svatí a žít svatě; patříte Mně, utvořeni ze Zdroje Mé Vznešené Lásky, abyste měli svůj věčný základ ve Mně a byli obrazem Mé Božské Přirozenosti, Smrt vám nikdy nebyla určena, ale přiklonilo ses k silám podsvětí, pokolení;

- dcero, Já, Nejvyšší, jsem předvídal zradu Své Církve a rány, které budou zasazeny Mému Tělu; dnes už vám slunce nedává denní světlo ani na vás nesvítí měsíc; Satan pokryl celou zemi svým kouřem; odpadli jste… z Mé Věčné Oběti jste udělali směšnou imitaci, bezcennou náhražku, pustošící ohavnost; zakrýváte Pravdu Lží; provinili jste se rouháním… Má Svatá Přítomnost v Mém Svatostánku vás ruší, proto jste si udělali vlastní zákon, kterým Mě vyháníte z Mého Trůnu;1 zeptali jste se na Můj souhlas, než jste to udělali? ale toto jsou znamení Časů; vaše velké odpadlictví a duch Vzpoury, kterým je ve vašich dnech Antikrist a ohavnost zpustošení;

ach, Vassulo, uváděj do praxe všechno, co jsem ti dal, a sdílej, Mé dítě, Mé utrpení; všechno, co chci, je láska, věrnost a milosrdenství;

(Ježíšovy rty se zachvěly, zadržoval Slzy.)

cítím se zrazen, tak jako když Mě zradil Jidáš;

Pojď, Pane, a odpočiň si v srdcích, která Tě milují.

květino, říkám ti; tímto způsobem zjevuji lidstvu Svého Svatého Ducha, abych vás zachránil a připomněl vám Své Slovo; Svatý Duch Pravdy je Můj Svědek; Svatý Duch nepřináší nic nového, ale dává vám základní pravdy, které jsem vám dal Já Sám;


1 Ježíš má na mysli nově zavedenou praxi, přemístění Svatostánku z čelního oltáře kostela na boční oltář nebo dokonce do vedlejších prostor pod záminkou, že Ježíš je na bezpečnějším a klidnějším místě.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message