DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Svou Zahradu nacházím zanedbanou

17. června 1991

(Poselství pro město Pistoia v Itálii, blízko Florencie.)

pokoj vám; přišel jsem až k vám, abych vám řekl:

Já jsem zde;

milovaní, Mé Nejsvětější Srdce je v Plamenech, proto sestupuji ze Svého Trůnu, abych přišel až k vám, a nabídl vám Svůj Pokoj a Svou Lásku; Slitování je u vašich dveří; kdyby vás někdo při vašem narození choval na kolenou a objímal s velkou láskou, říkám vám: Já jsem udělal víc než to, položil jsem za vás Svůj Život;

Já jsem Zdroj Lásky; pojďte, zřekněte se všeho, co poskvrňuje vaši duši, a následujte Mě; neříkejte: „Můj způsob života je bezchybný;“ nemáte krásy ani vznešenosti, dokud je vaše duše pošpiněná a nedokonalá; pojďte, mohu zdokonalit vaši duši, vždyť vám zadarmo nabízím Svou Krev a Své Tělo; podřiďte se Mi, Já jsem Život;

dnes na vás náhle sestupuji, rozhlížím se kolem Sebe a Srdce se Mi plní žalem; kdysi jsem obdělal tuto zemi a proměnil ji v Zahradu s květinami nejušlechtilejších vůní; nechal jsem tu „levitské kněze“, aby se o ni starali; svěřil jsem jim Své Zájmy, ale Svou Zahradu nacházím zanedbanou, Své květinové záhony vyschlé, jsem obklopen nekonečnou pouští zdevastovanou natolik, že i pro šakaly je v ní obtížné přežít; její zrádná vyprahlost vyhovuje štírům a zmijím, a pokud je naživu zbytek Mých beránků, je to proto, že jsem vám bez ustání posílal Své anděly, aby chránili Mé beránky před jedovatými zuby zmijí a štířími žihadly; řekli Mi, že při Mém Návratu najdu ovce v bezpečí a nedotčeny, a Svou Zahradu udržovanou a zavlažovanou, ale sotva jsem odešel, sotva jsem se k nim obrátil zády, udělali z Mé Zahrady doupě ještěrek a pavouků…

Ó, pojďte! vy, kdo ještě bloudíte v této pustině a říkáte: „hledal jsem svého Spasitele, ale nenašel jsem Ho;“ najděte Mě, Moji milovaní, v čistotě srdce, když Mě budete nesobecky milovat, najděte Mě ve svatosti, v oddanosti, kterou od vás žádám; najděte Mě tím, že budete zachovávat Má Přikázání; najděte Mě tím, že budete zlo oplácet láskou; najděte Mě upřímným srdcem; už nehřešte; přestaňte páchat zlo; učte se konat dobro, hledejte spravedlnost, pomáhejte utlačovaným, ať zajásá tato vyprahlá pustina; ať se vaše vlažnost promění v planoucí horlivost; odhoďte svou apatii a nahraďte ji nadšením; dělejte všechny tyto věci, ať můžete říci: „hledal jsem svého Spasitele a našel jsem Ho; byl blízko mě po celou tu dobu, ale já jsem Ho ve své zatemnělosti neviděl; Ó, buď Bohu Chvála! Požehnán buď náš Pán! jak jsem mohl být tak slepý?“

pak vám připomenu, abyste zachovávali a střežili Mé Zásady, abyste mohli žít; přijdu jako blesk, jako záblesk v mracích se Svým Svatým Duchem, abych setřel slzy z každé tváře, proto odvahu, Moji milovaní, Láska se vrátí jako láska;

Já, Nejsvětější Srdce, vám všem žehnám a na vašem čele zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky; buďte jedno v Mém Svatém Jménu;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message