DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Vize Nebe a Svaté Bitvy

26. března 1987

(Níže popisuji vizi, kterou mi Bůh dal.)

potěš Mě, Vassulo, a pochop, že Já, Bůh, jsem Jeden; tak rád bych ti ukázal více ze Své nádhery; dítě, víš, jak bylo stvořeno nebe?

Tebou a skrze Tebe.

Ano, změřil jsem každou šířku, výšku i hloubku, takže všechny rozměry jsou dokonalé; i ten nejmenší živý tvor pochází ode Mě a skutečně Mi patří; všechen Život pochází ode Mě, Můj Dech je Život; chtěla by ses naučit víc o Mých Nebeských Dílech?

Ano, Pane.

potom se tedy projděme v Mé Slávě;

Ocitla jsem se v Přítomnosti Boží v překrásné zahradě, plné barev a zalité Světlem, které však nepocházelo z obyčejného slunce. Zatímco jsme se procházeli, zpozorovala jsem velikou světelnou kouli, která se téměř dotýkala horizontu. Bylo to jako obrovské Slunce, ale člověk se do něj mohl podívat, aniž by si spálil oči.

jak se cítíš, dcero?

Je to nádherné a všechno je to tak zvláštní!

co vidíš?

Něco jako „Slunce“.

ano, to je Můj Svatý Příbytek; a co vidíš kolem toho Světla?

Napřed se mi zdálo, jako bych kolem Něj viděla pohybující se skvrny, ale pak se ukázalo, že jsou to malí andělé, kteří Ho obklopují. Vypadalo to, jako by jich byly milióny.

to jsou cherubové, obklopující Mou Slávu; co vidíš ještě?

Několik schodů vedoucích dovnitř toho „Slunce“?

vstupme do tohoto Světla, jsi připravena? zuj si boty, neboť vstupujeme na svatou půdu; nyní jsme uvnitř toho Světla;

(Myslela jsem si, že poté, co vstoupím dovnitř, ocitnu se ve velice jasném světle, ale nebylo tomu tak, všechno mělo modrou barvu. Co mě však zvlášť zaujalo, bylo ticho a pocit Míru a Svatosti. Bylo to úžasné! Uvnitř bylo vše uspořádáno do kruhu!)

ano, je to kruh;

(„Zdi“, které nás obklopovaly, nebyly žádné zdi, ale živé bytosti - andělé, zeď z andělů a prostor byl uzavřen „klenbou“ tvořenou z andělů… Všichni byli modří a byly jich milióny, miliardy, jeden těsně vedle druhého. Byli to vysocí andělé, jeden nad druhým, a tvořili pevnou zeď.)

Mí serafové střeží toto Svaté místo a bez ustání Mě chválí; slyšíš je? „Svatý Svatých, Svatý je náš Bůh, Svrchovaný;“

Kolik je jich, Pane?

tisíce, Mé dítě; kdo je ten se zlatým mečem, a tak krásný?

Nevím.

(Uviděla jsem anděla, který se lišil od ostatních, neboť měl „normální“ barvu, byl oblečen do dlouhé bílé róby, měl zlaté vlasy až po ramena a v ruce držel krásný zlatý meč, který se jen třpytil. Jeho roucho bylo vskutku bělostné.)

Vassulo, ten meč je Moje Slovo; Mé Slovo je průzračně čisté; proniká a osvětluje;

(Najednou se celý ten „chrám“ otevřel jako květina.)

hleď, maličká, snaž se rozlišovat; Já jsem ti nablízku a pomáhám ti; teď nad sebou spatříš Svatou Bitvu, která má přijít; Ó, dcero, dívej se pozorně kolem sebe a věz, že zlo existuje; vidíš něco?

(Když se ty „zdi“ otevřely jako květina, viděla jsem nejdřív koně se sametově černýma a divokýma očima. Pak se tento „obraz“ vzdálil a já jsem uviděla bitvu.)

Má armáda bude bojovat proti Satanovi a jeho přívržencům, včetně všech těch, kteří se pokoušeli zrušit Můj Zákon; pamatuj si, že Já jsem Alfa a Omega, První a Poslední; Mé Slovo je věčné; co vidíš teď?

Nějakého plaza, jako velikého hada, který byl shozen z koně?

tento drak bude poražen kopím Mého Svatého;1 až se toto všechno stane, padnou i všichni jeho přívrženci; Vassulo, nyní ti ukážu Svou Soudní Síň;

(Viděla jsem velký sál, ale nikdo v něm nebyl. Najednou jsem v jednom rohu uviděla skupinku duší. Mou pozornost upoutal hluk řetězů. Nelze popsat, v jak zuboženém stavu byly tyto duše. Byly špinavé od uhlí nebo něčeho černého. Zdály se vystrašené a překvapené, zjevně nevěděly, kde jsou. Neviděly nás.)

slyšíš ten zvuk trumpet, to jsou Mí andělé, kteří Mě ohlašují; dej Mi ruku, neboť jsi Mým malým hostem; ano, každý anděl přede Mnou v úctě padá tváří k zemi; viděla jsi tu spoustu duší? zrovna se vrátily z podzemí;2 jsou to trýzněné duše, které se nacházely až u Satanových bran, a byly osvobozeny;

Kdo je vysvobodil?

Já, Svými božskými díly a s pomocí všech, kdo činí skutky smíru a milují Mě; chápeš teď, proč chci, abys Mě milovala? čím vroucněji Mě miluješ, tím větší mají naději, že budou pozvednuty a přijdou ke Mně; chceš vědět, co se stane s těmito dušemi?

Ano, Pane, co se nyní stane?

řeknu ti to; pokřtím je Svým Svatým Duchem a úplně je osvobodím; neboť dokud nebudou pokřtěny Duchem Svatým, nemohou mít podíl na Mém Království;

Chceš říci, že tyto duše nebyly pokřtěny?

nebyly;

A chtěly by teď?

ano, chtěly; pojď, vysvětlím ti to; posaďme se; duše, které jsi viděla, ve skutečnosti nebyly v Mé Síni; byl to jen obraz budoucích událostí; duše budou souzeny až úplně na konci;

Kde byly tyto duše, když ne ve Tvé Síni?

byly v Hádu;3 být v podsvětí znamená být bezmocný; když si zvolíte Mě a toužíte Mě následovat, budete zachráněni, ale když Mě pro svou zatvrzelost nechcete poznat, padnete; půjdete tam, kde jsou nekonečná muka;4 

musím vás všechny varovat; ne, že by už to nebylo dříve řečeno, ale každý, kdo se rouhá Duchu Svatému, nedojde odpuštění, neboť takový je Můj Zákon;

skloň přede Mnou své oči, dítě;

(Udělala jsem to.)

dovol Mi požehnat ti; odpouštím ti tvé hříchy; opakuj tato slova:

„Buď Požehnán
Pán a Všemohoucí Bůh,
Kéž Jeho Království trvá ve věčné Slávě,
Kéž je Oslaveno Jeho Svaté Jméno
a Jeho Slovo kéž pronikne do všech srdcí
a spočine v nich;
amen;“

Vassulo, dnes už toho více nedělej; odpočívej; zítra ti nadiktuji Své poselství…

(Vnímala jsem, jak byl Bůh náhle rozhořčený.)

…týkající se těch, kteří Mě reprezentují, ale neprokazují Mi dostatečně lásku, a ani nečerpají z Mé Nekonečné Lásky, dcero;

pojď, dělej Mi společnost; potřebuji si odpočinout;5 pojď ke Mně blíž a sdílej Má utrpení;

Můj Bože, udělám, co chceš, ale nezapomínej taky na mnohé, kteří Tě vroucně milují, a na jejich oběti, důkazy lásky k Tobě.

Ano, zmírňují Má utrpení a konejší Mé rány, ale potřebuji mnohem více takových duší, které jsou ochotny konat skutky smíru a rozšiřovat Mou Nekonečnou Lásku a šířit ji jako mlhu; přeji si, aby otevřely svá srdce a přijaly Mě; naplním jejich srdce Svou Láskou a až budou jejich srdce překypovat Láskou, budou ji moci šířit a živit Mé ovce;

milovaná, dovolíš, abych si v tobě odpočinul?

Ano, Můj Bože, odpočiň si.

chceš si odpočinout ve Mně?

Ano, Můj Bože, chci.

pojď tedy; miluji tě;

Taky Tě miluji, Můj Bože.


1 Svatý Michael.
2 Očistec u Satanových bran (velmi hluboko).
3 Řecky: v Očistci.
4 Do pekla.
5 Být utěšován v milujícím srdci.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message