DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Můj Svatý Duch se vyleje i na pohany
Budou se množit Mé Milosti k vám

25. března 1991

Pane, tento týden je Svatý velikonoční týden pro římské katolíky a příští týden je Svatý velikonoční týden pravoslavných. Cítím, že to není správné mít různé datum a lišit se v Tobě do té míry, že člověk slyší poznámky jako: Jejich Ježíš není náš Ježíš!

Všechny vás miluji stejně, ale mnozí z vás to, jak se zdá, nechápou. Všichni jste ubozí, všichni jste hříšníci. Všichni jste křehcí, ale všichni jste Mé ratolesti. Vidíš, Vassulo? Dělal jsem snad Já nějaké rozdíly? Přišel jsem k tobě a ukázal jsem ti Své Nejsvětější Srdce.1 Chodil jsem všemi směry a hledal, jak bych tě mohl učinit Svou. Zahrnoval jsem tě požehnáním, abych tě vzkřísil ze smrti a formoval tě, protože jsi postrádala Moudrost. Dvořil jsem se ti a citlivě jsem tě vybral, aby ses stala svědkem lidu, který není tvůj vlastní a z něhož mnozí ani zdaleka nechápou, proč si Moudrost mezi nimi vyvolila cizinku.

Já, Nejsvětější Srdce, jsem rozhodnut jim ukázat, že jsem k nim přivedl tebe, cizinku, abych se podělil o Bohatství Svého Nejsvětějšího Srdce, abych se podělil o Jeho radosti i bolesti. Ano, přišel jsem, abych i cizince učil o Bohatstvích Svého Nejsvětějšího Srdce, dnes jsem pro ně stvořil novou píseň, protože jsem jeden a týž! Proto, žačko, nepokračuj ve vzájemném různění se v Mém Jménu, i když tě smete dech Mých nepřátel, nenechám tě bezbrannou. Vždy ti přijdu na pomoc, Mé dítě. Když tě vyzývají,2 neodpovídej, Já odpovím místo tebe.

Písmo říká: Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je Mu milý ten, kdo v Něho věří a koná, co je spravedlivé.3 Ale lidé se rozdělili, oddělili se ve jménu Mé Svatosti. Ale počkej a uvidíš. Můj Svatý Duch (k velkému překvapení mnohých) se vyleje i na pohany.  Naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou vám říkám, tyto věci se stanou dříve, než pomine tato generace. Proto odvahu, Mé dítě, neboj se. Nakonec vás všechny sjednotím… a zmiji už nebude dovoleno otravovat vaše jídlo svým jedem, pokolení. Tvůj pokrm bude neporušený a čistý. Bude konec nářkům a soužení. Miluji vás a Můj lid ponese Mé Svaté Jméno4 v dokonalé jednotě.

Ach, kdybys jen roztrhl Nebesa
a sestoupil dolů!
Ve Tvé Přítomnosti
by se tavily nejen hory,
jak řekl prorok Izaiáš,5 
ale i ony tři železné tyče,
které jsi mi dal nakreslit
a které představují římské katolíky,
pravoslavné a protestanty.

Slibuji ti, že nenechám Svou Církev už dlouho rozdělenou. Sám přijdu v plné síle a znovu Ji zbuduji. Důvěřuj Mi, Moje milovaná. Už nebudu dál snášet toto nevěřící pokolení. Ostatně Otcův hněv už nelze déle zadržovat. Proto se budou množit Mé Milosti k vám: abych vás zachránil. Vassulo, země ještě plně nezakusila Můj Pokoj. Jako vyprahlá země žízní po tomto Pokoji, který jsem jí odkázal, a jako říční proud, který teče do zahrady, sestoupím a zavlažím vás a tebe, Mé dítě. Raduj se, protože jsem v tobě zapustil kořeny, učinil jsem si v tobě Domov a budu v tobě růst, když Mi to dovolíš.

Modli se teď se Mnou, Mé dítě, k Otci. Opakuj po Mně tuto modlitbu:

Otče,
požehnáno buď Tvé Jméno,
vždyť Tvůj Milovaný Syn Ježíš Kristus
přišel na svět, ne aby ho odsoudil,
ale aby svět spasil.
Smiluj se nad námi,
pohleď na Svaté Rány Svého Syna,
které jsou dnes doširoka rozevřené,
a vzpomeň, jakou cenu za nás zaplatil,
aby nás všechny vykoupil.
Pamatuj na Jeho Svaté Rány a na dvě Srdce,
která jsi Sám Láskou spojil
a která společně trpěla,
Srdce Neposkvrněného Početí
a Srdce Tvého Milovaného Syna.

Ó Otče,
vzpomeň si teď na Jeho Slib
a sešli nám Přímluvce v plné síle,
Svatého Ducha Pravdy,
aby světu připomněl Pravdu
a učenlivost, poslušnost,
pokoru a velkou Lásku Tvého Syna.

Otče, přišel čas,
kdy vláda rozdělení
volá po Pokoji a Jednotě,
přišel čas,
kdy zraněné Tělo Tvého Syna
volá po Spravedlnosti,
takové, jakou svět dosud nepoznal.
Ale skrze Neposkvrněné Srdce Mariino
a Nejsvětější Srdce Ježíšovo
vlož, Drahý Otče,
tento Pokoj do našich srdcí
a naplň Písma tím, že splníš modlitbu
Svého Milovaného Syna k Tobě:
abychom všichni byli jedno,
jedno ve Svaté Boží Trojici,
abychom Tě uctívali a chválili
všichni kolem jediného Svatostánku,
amen. 

Má dcero, miluj Mě, jako Já miluji tebe. Milujte se navzájem, jako Já miluji vás. Buď požehnána, pojď.


1 Ježíš tím myslí, že ke mně přišel jako k řeckopravoslavné, ne katoličce, ale mluví se mnou katolickou terminologií.
2 Od laiků až po kněze a biskupy (římskokatolické). Někteří říkají, že bych měla přestoupit do římskokatolické církve, a tak dokázat svou autentičnost.
4 Prostě křesťané, podle Krista.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message