DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Řekni Mi, že tvá naděje je ve Mně

4. února 1991

dcero, přijmi Můj Pokoj;

Smiluj se nade mnou, Pane,
hledám Tě a nemohu Tě nalézt,
volám a nedaří se mi zaslechnout Tvůj Hlas.
Nevím, kam jdu,
moji pronásledovatelé mě štvou.
Nepodrží-li mě Tvá Síla,
brzy budu rozdrcena.
Kéž bych měla křídla holubice
a mohla vzlétnout k Tobě!
Bože, jak Tě miluji!

pokoj, dcero! pojď, chci, abys hledala vyšší věci, stále ti pomáhám dosáhnout vyšší úrovně modlitby; zůstávám vždy blízko tebe; buď silná; vášnivě tě miluji a Má Láska je věčná; - nejdražší duše, buď trpělivá, všechno odhalím v pravý čas, všechno má svůj čas; Můj Duch sestoupil, aby na tobě spočinul, tak se nedej ničím rušit;

- kníže1 tohoto světa má velkou moc a byla mu dána, aby se naplnila Písma; řekl jsem ti to, abys pochopila… nikdy nepochybuj o Mé Přítomnosti;

jsem tu, abych vedl tvé kroky na cestu k dokonalosti, ale, Má Vassulo, nikdo nedosáhne dokonalosti, pokud neprojde Mým Křížem; poznej, že sebeodříkání tě uvede na stezku dokonalosti, Mě oslaví a tebe očistí; vím, s jakou nechutí2 a obtížemi tvůj duch přijímá tuto zvláštní cestu, kterou jsem ti určil, ale to je další důvod k tomu, proč jsem tě vyvolil; přál jsem si mít ve Svých Rukou jednoduchý a slabý nástroj, úplné nic, abych zahanbil moudré a učené; chtěl jsem někoho, kdo nemá žádné Znalosti; jsem vyvolil tebe, a ne ty Mě; Já jsem Svatý, který v tobě přišel postavit Svůj Stan; přišel jsem náhle jako svěží vánek a jako vítr, nikdo neví, odkud přichází;

opři se teď o Mě, povedu tvé kroky; nikdy tě neopustím; žiješ v Mém Světle; duše, zdědila jsi Mou Lásku; tedy:

Naději, dcero, řekni Mi, že tvá naděje je ve Mně,

Můj Pane, Jahve, má Naděje je v Tobě.

Víru, dcero, pověz Mi, že Mi plně důvěřuješ a Já ti říkám, že tvá duše bude odměněna; měj víru a rozjásej Mě tím, že Mi ji obětuješ;

Můj Pane, Jahve,
věřím a mám víru v Tebe
a Tvůj Příslib.
Důvěřuji Ti.

Lásku, dcero, řekni Mi, že Mě miluješ celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí; ukaž Mi, že tvá láska je čistá, milovaná, ukaž Mi, že svého bližního miluješ jako sama sebe;

Uč mě, můj Pane Jahve,
jak milovat Tebe
a jak milovat bližního
jako sama sebe.

Já Jsem; žačko?

Ano, Pane?

věř ve Mě, miluj Mě a dosáhni dokonalosti; nejsi sama, dokonce, i když spíš,3 Já Jsem vedle tebe; věz, že Nebesa se radují, protože jsem tvými bolestmi4 zachránil duši; láskou, kterou máš ke Mně, jsem rozehřál jedno srdce; neboj se, Vassulo, Má dcero, přijmi Můj Pokoj a oslavuj Mě tím, že Mi zůstáváš věrná; měj v nelibosti všechno, co není svaté, žízni po všem, co jsem Já;

- obdělal jsem tvou půdu, aby přinesla úrodu, a skrze tvou vytrvalost (to nepřičítej sobě) jsem v tobě pracoval a namáhal se; jsem pozvedl tvou duši k Sobě; říkám ti, Mé Milosrdenství je veliké! ach, kdybys jen věděla a plně si uvědomila, co jsem ti nabídl… Já jsem jako tvá matka, Já jsem Ochránce, jako velice citlivá matka, která se stará o své dítě, Já Jsem; odhalil jsem ti v těchto minulých letech Svou Tvář nebo ne?

Ano, odhalil, Můj Pane.

Já, Světlo, jsem k tobě přišel a dal jsem ti Světlo ve tvé temnotě; jsi šťastná, že jsi se Mnou po všechny ty roky?

Ano, můj Pane, šťastná jako v Ráji.

počkej a uvidíš, jak šťastná budeš v Ráji; modlil jsem se za tebe k Otci, aby přehlédl tvou neuvěřitelnou slabost, Má Vassulo, a aby tě posílil tím, že ti dá Svou Sílu; zaručil jsem se ti, že Mě nakonec oslavíš; modli se, Mé dítě, aby mír přišel na tento svět; miluj Mě, buď požehnána;


1 Satan.
2 Ze strachu, že se mýlím.
3 Duchovní spánek.
4 Fyzické bolesti v zádech a vnitřní utrpení.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message