DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Duch je činný a živý

24. ledna 1991

Můj Pane?

Já Jsem; dávám ti Svůj Pokoj; piš:

(Poselství pro modlitební skupiny.)

pokoj vám;

milovaní, vy, které Mé Srdce nepřestává hledat, aby vás k Sobě přitáhlo, vy, které Mé Srdce miluje k zbláznění, vy, které jsem stvořil ze Své Vznešené Lásky, vy, z nichž jsem zbudoval Svůj Chrám, žijte svatě… a vám, kdo stále hřešíte a urážíte Mě, vám Mé Srdce odpustilo;

radujte se! buďte radostní! protože váš Mistr od vás není daleko, váš Pán se k vám vrací; pojďte a chvalte Mě, pojďte… dokonce i kameny a skály budou brzy volat při Mém Návratu: buď požehnán Král, který přichází!“ kdokoli ke Mně přijde, i když bude zatížen, nebo zatížena hříchem, a bude litovat, Já se od něho neodvrátím;

ale až podnes někteří lidé nevěří v Mé Milosrdenství ani v Mou Lásku; a nejenže nevěří, ale dokonce Mě zrazují; dnes vám říkám, jako jsem řekl kdysi: „nikdo ke Mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce;“1 proto vám říkám, modlete se, aby se všem skrze Otcovu Slitovnost dostalo Milosti; Milosti obrácení; ano, aby „přišli“ ke Mně, je třeba, aby byli přivedeni Milostí danou shůry; nikdy neodmítnu nikoho, kdo přijímá tuto Milost; proto nemarněte svůj čas hledáním námitek, abyste odporovali Slovům Mého Ducha; když volám a vy neodpovídáte, ignorujete Milost; milovaní, prosím vás, modlete se, aby každý přijal tuto Milost věřit a být obrácen;

Slova, která vám dávám, jsou Duch; pozvedají, oživují a dávají Světlo temnotě vašeho nitra; dal jsem vám, Moje děti, mnoho znamení, abyste věřili, že Duch je činný a živý, proto nečekejte na hmotná znamení; Můj Duch vám v těchto dnech přichází s plnou silou na pomoc, dnes, kdy vás halí noc do své zející temnoty; jak vás Mé Srdce lituje, když vidí, jak vaše malé ruce tápou, aby našly cestu uprostřed této noci! dávám vám mnohá znamení, abyste uvěřili, že toto jsou dny, kdy se Můj Duch vylévá na celé lidstvo jako nikdy předtím; proto vám, kdo ještě váháte a plni nedůvěry a pochybností Mě žádáte, abych vám dal znamení, které by vám ukázalo, že tato Poselství spolu s dalšími, která se šíří po celém světě, jsou ode Mě, vám znovu se svrchovanou naléhavostí a veškerou Svou autoritou říkám: nebyl to Mojžíš, kdo dal vašim předkům chléb z Nebe, ale Můj Otec; to On jim dal chléb z Nebe; Můj Otec vás živí, neboť Chléb Boží2 je ten, který sestupuje z Nebe a dává život světu;

vaši předkové jedli manu na poušti a Já jsem dal zástupům předchůdce Své Eucharistie; rozmnožil jsem bochníky, abych je nasytil, tak jako vás sytím Svým Tělem, abych vám dal Život; rozmnožil jsem i ryby, symbol Svého Jména, symbol Toho-Kdo-Vás-Sytí, symbolická značka Mého Jména: IXΘYΣ, která znamená: Ježíš Kristus, Boží Syn a Spasitel; proto vám dnes se svrchovanou naléhavostí a veškerou Svou autoritou říkám, že Poselství, která Můj Duch vylévá na všechny národy, nejsou jen slova, ale jsou Duch a jsou Život; což jste nečetli, co říká Písmo: „z Nebeských výšin vám sešlu chléb jako déšť;“3 nestačí vám tato znamení, aby vás přesvědčila? dnes sytím poušť vašeho nitra Nebeským Chlebem, dalším zázračným pokrmem, Zázračnou Stravou, která nepomíjí, ale oživuje vašeho ducha, neboť tak jako země dává růst svěží zeleni, jako zahrada dává vyklíčit semenům, tak Má Skvělá Strava ve vás probouzí Život, nadšení a zbožnost; jako jiskra, která může podnítit oheň, tak na vás sestupuje Můj Svatý Duch, aby ve vás znovu oživil blikající plamínek a udělal z něj stravující Oheň Lásky;

Písmo říká: „člověk obdařený duší nepřijímá to, co pochází z Božího Ducha: je to pro něho bláznovství a nemůže to poznat, protože o takových věcech se soudí duchovně;“4 Nové Nebe a Nová Země jsou už u vašich dveří, a přesto mnozí z vás neporozuměli a nechápou a považují to všechno za nesmysl; tito neduchovní lidé raději berou všechna Má Znamení na lehkou váhu a posmívají se Mým Nebeským Poselstvím; ale Písma se naplňují, neboť skutečně předpověděla, že v posledních dobách budou lidé, kteří se budou vysmívat Mým Zaslíbením;

protože jsem věděl, že lidé mají nekonečnou schopnost hřešit a že na konci časů bude do Mé Svatyně nastolen Nepřítel, uchoval jsem si pro Sebe zbytek věrných, aby se stali budovateli Mé Nové Svatyně, Prvními-Plody Mého Ducha; jako jsem si pro Sebe uchoval sedm tisíc mužů, kteří nesklonili kolena před Bálem v dobách Eliášových, i dnes jsem Svou Milostí pro Sebe vyhradil tento zbytek, sto čtyřicet čtyři tisíc lidí,5 kteří mají všichni na čele vyryto Mé Jméno a Jméno Mého Otce;6 z jejich úst nikdo neslyšel lež,7 jsou Mými prvními-plody Nového Nebe a Nové Země; oni se stanou stromy8 života, které ponesou ovoce dvanáctkrát do roka,9 každý měsíc, a jejich listí se stane lékem pro pohany;10 

pro osvěžení vaší paměti vám znovu vysvětlím, co říká kniha proroka Ezechiela;11 „při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví“, to znamená Duchem - pomazaní, kněží i laici; „jeho listí nikdy neuvadne a jeho ovoce neopadá, každý měsíc ponese plody, protože voda,12 která je zavlažuje, vychází ze Svatyně“,13 vždyť tato voda vytryskne od trůnu Božího a Beránkova, a poteče čistá jako křišťál středem města na náměstí;14 „a jeho ovoce bude dobré k jídlu a listí bude léčivé;“ budete jako stromy oživeni Mým Svatým Duchem, který vás nikdy neopustí, a vaše listí bude léčivé; ano, vaše svědectví bude uzdravovat nemocné, obracet jeden národ za druhým, ale ne vaší vlastní silou; nebudete to vy, kdo bude mluvit, ale Můj Svatý Duch, který žije ve vás;

a jako stavitele vás pošlu ze všech konců světa s rákosovou mírou15 v ruce, abyste znovu zbudovali Mou Svatyni a oltáře, které leží v sutinách a staly se doupětem démonů;16 modlete se, Moji milovaní, aby všichni měli čas k obrácení; modlete se, ať se jim dostane Milosti poznat a uznat Pravdu; modlete se za ty, kdo mají raději mýty než Pravdu; modlete se za obrácení světa; modlete se, abych sídlil v každé duši a učinil ji Svým Vlastnictvím; modlete se, abych do těchto duší proudil „jako řeka protékající ulicemi města;“17 přinášejte oběti za tato obrácení, děťátka; zůstaňte Mi nablízku, protože levhart18 zákeřně číhá; zůstaňte Mi nablízku nepřestávající modlitbou: modlitbou bez přestání;

dovolte Mi vdechnout vám na čelo Povzdech Touhy Své Lásky, abych vám všem požehnal; buďte jedno v Mém Svatém Jménu;

toto, Má Vassulo, nasytí mnohé;

miluji tě, Mé dítě; Láska ti žehná; dobrořeč Mi;

Pane, dobrořečím Ti: Maranatha!


2 Zde má Ježíš na mysli Ducha Svatého.
5 Číslo, které symbolizuje zástup vykoupených ze všech končin země. (Zj 14,1).
8 Stromy života = nově zrození = první plody.
9 Číslo, které symbolizuje Novou Církev, Lid Boží.
10 Zj 22,2. Noví učedníci, kteří, vedeni Duchem, vyjdou obrátit bezbožné lidi.
12 Voda prýštící z Kristova Srdce.
13 Voda z Kristova Srdce.
17 Srov.Zj 22,2.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message