DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ó, jak málo znáte Nejsvětější Trojici
Dokonalé ovoce zbožnosti

 8. ledna 1991

(Poselství naší Svaté Matky k modlitební skupině na 19. června 1991)

Pokoj vám, mé milované děti.

Dnes vás všechny zvu k modlitbě za Jednotu. Abyste se sjednotili, musíte milovat, abyste se sjednotili, musíte být pokorní a poslušní. Nedejte se svést jinými doktrínami, zůstaňte věrní a neklopýtnete. Dnes země nepřináší štěstí ani ctnost, protože vaše generace opustila Pána. Výsledkem toho je hřích. Šťastný člověk, který je toho uchráněn. Kdyby vaše generace kráčela cestou Boží, žili byste v míru.

Ó děti! Volám k vám. Mé výzvy jsou směřovány ke všem národům. Mrtví1 nemohou slyšet ani velebit Pána, ale vy, vy, kteří jste pozorní k Mému volání, chvalte Pána, oslavujte Ho svou láskou, svou vírou a svou nadějí. Nebe patří tobě, Mé dítě, proto tě snažně prosím, ty, který máš ústa, mluv k Pánu a dobrořeč Mu. Ty, který máš oči, hleď na Jeho Krásu, věnuj víc svého času rozjímání o Jeho Ranách, o těchto Ranách, které Mu byly zasazeny pro tvou spásu. Ty, který máš uši, slyš Naše snažné prosby. Ty, kdo máš srdce, miluj Pána, klaněj se Mu a nabídni Mu své srdce.

Ne, mrtví2 nemohou mluvit ani vidět, nemohou slyšet ani cítit. Milovaní, Ten, který vás stvořil, se k vám sklání se Srdcem na Dlani a podává vám Je. Jako ženich dává své nevěstě prsten na znamení úmluvy, tak vám Svatý podává Své Nejsvětější Srdce jako Znamení Své Lásky, aby se s vámi oženil. Jako je nevěsta ozdobená klenoty, tak Pán, Král králů, vás ozdobí Svými Klenoty.3 Nespěte, zůstaňte vzhůru.

Byli jste koupeni, zaplatil za vás Svou Drahocennou Krví, nenechejte se odnést proudem. Ať vás Jeho Plamen promění v živou pochodeň Jeho Církve, dejte se Jím zformovat v živou pochodeň Jeho Církve, nechte se přetvořit v Jeho Obraz, abyste byli věrní a pevní a On z vás mohl udělat pilíře Své Nové Církve.

Ó děti! Nebojte se, vždyť Bůh již učinil veliké věci, mějte v Něj důvěru. Posílá k vám anděly, aby všude rozsévali tuto Nebeskou setbu a do vašeho velkého soužení přinášeli poselství Pokoje a Lásky. Tato zrna budou jako déšť na vyprahlou půdu.  Nevšimli jste si, jak Bůh otevřel Nebeské Brány, aby na zem pršela Jeho Nebeská Mana, ano, Jeho Svatý Duch Milosti? Všemohoucí se nad vámi slitoval a řekl: „Ať Můj lid jí. Ať jí Chléb z Nebe.“ Jeho rozkaz byl dán shůry, jako za časů Mojžíšových, kdy Otec sytil Svůj lid manou na poušti víc, než mohli sníst. A Ježíš, Jeho Syn, což nerozmnožil chleby a ryby? Nenajedly se zástupy dosyta? A dnes, proč se někteří z vás diví, že Svatý Duch na vás sestupuje v plné síle, aby živil vaše národy Svou Nebeskou Manou?

Ó, jak málo znáte Nejsvětější Trojici! Nuzní a vyhladovělí, nebudete opuštěni, nikdy, ani nebudete sami bloudit a hladovět v této poušti. Temnota vaší éry nebude trvat věčně, brzy budete očištěni od svých hříchů a Šelma bude ochromena. Spolu se svým klanem se bude plazit v prachu, protože na obzoru se zanedlouho ukáže Světlo. To bude ono Veliké Znamení.

Jestliže tedy vaše nohy stále váhají mezi dobrem a zlem, modlete se, aby vás nezavedly do pokušení. Jestli se vaše srdce ještě zdráhá zpívat Pánu Píseň Lásky, modlete se, aby vás Zlý neoklamal. Jestli se vaše oči vyhýbají pohledu na Nebe a hledání Nebeských věcí, modlete se, aby vaše místo v Nebi nezůstalo prázdné. Patří-li vaše duše stále ještě světu, modlete se, aby se ve vás nezahnízdila jeho neřest, protože tak byste v sobě nosili Zmiji. Modlete se srdcem. Obětujte se s radostí. Ať vaše úsilí přináší užitek a slibuji vám, že vaše lampa v noci nezhasne.

Mějte žízeň po Bohu!

Bdím nad vámi všemi a právě v této chvíli se k vám skláním a všem vám žehnám.

(Později:) 

Veleben buď náš Pán,
který pro nás bez přestání činí zázraky lásky.
Nasloucháš našim snažným prosbám
a vycházíš vstříc našim žádostem,
když k Tobě voláme o pomoc.
Velebena buď naše Svatá Matko,
která jsi mi jako dar k narozeninám dala kostel,
v němž se budeme moci všichni4 sejít a modlit.
Ty jsi naše ochránkyně a naše naděje.

Květino, buď se Mnou. Ještě deset dní, a pak přijde den tvých narozenin, den, kdy jsem tě zavolal a zasadil, květino. Ach! Dívej se na Mě, to Mě těší. Mé vlastnictví, Má vlastní, jak tě Já, Pán, miluji! Jakou mám z tebe radost! Byla jsi duchovně mrtvá, ale nyní jsem tě pozvedl, abys žila v Mém světě. Buď šťastná! Neboť podívej se na to, co jsem ti dal! Podívej se na ty poklady, které jsem ti dal. Tvá rozjímání mají velikou cenu. Tento rozhovor mezi námi je pokladem, po kterém touží mnozí, ale já jsem ho přinesl a nabídl tobě. Bez váhání jsem sestoupil z Nebe až do  tvého pokoje, abych ti ho nabídl jako dar. Můj poklad je vyhledáván mnohými, ale je jen pár těch, kdo ho mohou mít. Vassulo, Vassulo, buď se Mnou jedno a měj touhu po Mně, neboť to je dokonalé ovoce zbožnosti. Jakou mám radost z tohoto ovoce! Obětuj Mi svůj čas, obětuj Mi svou ruku, buď Mou tabulkou.

Neposvětil jsem tě Svou Svatostí? Proto mi na oplátku nabídni sama sebe, svou vůli a svou sílu. Dovol mi použít tě, maličká. Dovol Mé Lásce, aby tě pokryla, Má holubice.

Miluj Mě.
1 Duchovně mrtví.
2 Duchovně mrtví.
3 Svou Trnovou Korunou, Svými Hřeby a Svým Křížem.
4 Modlitební skupina a měsíční shromáždění.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message