DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Budu ti zpívat Svou Píseň Lásky

27. listopadu 1990

Nejdražší duše, pokoj s tebou. Jsi šťastná, že jsi se Mnou?

Ano, Pane, velmi. Veleben buď Pán.

Dcero, když se namáháš a pracuješ pro Mě, užívám tvého úsilí a tvé únavy k uzdravení dalších duší. Ano, věz, že všechno, co konáš s duchem oběti, velmi dobře použiji… Jsem Učitel lidstva.

Zůstaň Mi nablízku, ať ti mohu šeptat do ucha Své úmysly. Zůstaň, Má milovaná, blízko svého Boha. On je Ten, který tě nejvíce miluje. Zůstaň blízko Mě, Mé dítě, a dovol Mi sytit tě Svým Chlebem. Pojď ke Mně blíž, Má dcero, nesetkáš se u Mě s žádnou surovostí. Budu nad tebou jen bdít a budu tvým rádcem. Budu ti zpívat Svou Píseň Lásky, Píseň, která zachrání tebe a celé lidstvo. Jsi pouhá hlína, ale co na tom? Dal jsem ti nesmrtelnou duši, duši, která se brzy vrátí ke Mně. Nemáš ani slávy, ani krásy, pokud se v čistotě tvé duše nezrcadlí Má Božská Velebnost a Krása, a ty se mohou ukázat, Mé dítě, jen když Mě napodobuješ. Napodobovat Mě je ve tvých silách.

Proto přistup ke Mně, Mé dítě, obětuj Mi svou vůli a Já nebudu otálet. Poběžím k tobě s řetězy lásky, abych tě k Sobě připoutal a učil tě, jak Mě velebit a jak Mě ctít dnem i nocí. Budu tě učit chvalozpěvy Svých andělů. Ukážu ti Svou Slávu a Svou Sílu. Budu tě učit, jak přilnout k Životu. Budu tě učit, jak se přede Mnou kořit a uctívat Mě. Proto pojď ke Mně a Já budu střežit tvou duši.

Ale Pane, co se Ti líbí na mně, hříšné?

Tvá nicotnost a tvá ubohost… Když se chlad světa stane pro tebe nesnesitelným, přijď rychle do Výhně Mého Srdce. Jsem tvé Útočiště a budu tě chránit. Tvůj Otec v Nebesích ví, že nepatříš světu, a přesto tě posílá do světa, abys světu ukázala Srdce vašeho Boha a to, že Já Jsem, který Jsem tě poslal. Pojď teď a spočiň ve Mně a dovol Mi spočinout v tobě.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message