DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať Mi Můj Nebeský Dvůr připraví Cestu
Před sebou k vám posílám Svou Matku

10. října 1990

Pokoj s tebou, dítě. Dovol Mi užívat tvou ruku. Jsem to Já, Ježíš, je to Láska, která k tobě mluví a prosí tě...

Ó přijď a zmocni se mne!

Ach, Má Vassulo, naplním tě ... slyš Mne a piš Mé poselství pro celý svět.

Pokoj vám. Láska mluví, Láska se nabízí, Láska uzdravuje, dokonce i neduhy, které se zdály být nevyléčitelné. Láska utěšuje ty, o které nikdo nepečoval. Má Láska k vám je věčná, ví se o Mně, že jsem stálý ve Svém citu.

Přibližte se ... pojďte ke Mně blíž, modlete se srdcem. Nabízím vám místo ve Své škole, nabízím vám Moudrost, aby vás učila Mému Vědění. Blažení ti, kdo pokorně přijímají Mé Pokyny a ukládají do srdce Má Slova.

Slyšte Mne, Moji milovaní, Písmo říká: "řeč Kříže může být pošetilostí těm, kdo nejdou cestou spásy, ale těm z vás, kdo po ní jdou, je zachraňující mocí Boží",1 a této řeči vás přicházím učit, tuto řeč Lásky uslyšíte v Mé škole. A vy, kdo jste ochotní se učit, buďte požehnáni, buďte silní a šťastní. I když překážky musí přijít, nebojte se, spolehněte se na Mne. Ale běda tomu, kdo je připravuje, bude se Mi muset odpovídat v Den Soudu!

Můj Příchod se blíží a stále vám dávám znamení, abych vás připravil. Láska se vrací, vracím se k vám.

- Řekněte Mi, když král vstupuje do města, nebudou se tam konat žádné přípravy k jeho přijetí? Celé město bude na nohou a král před sebou vyšle své vyvolené a svůj vladařský dvůr, aby mu připravili cestu a urovnali jeho stezky. Vyšle posly, aby ohlásili jeho příchod. Řekne jim, aby hlasitě křičeli: "Zde je váš Král, váš Král přichází se Srdcem na Dlani, aby vám Je nabídl! Milost se k vám dnes sklání z nebe z Jeho Trůnu, slitoval se nad vámi."

Proto před Svým Návratem posílám před Sebou Archu Úmluvy, posílám vám Ženu z Apokalypsy, druhou Evu, která svou patou rozdrtí hlavu hada. Posílám k vám Svou Matku, aby zbudovala cestu a urovnala ji v této poušti. Posílám vám Královnu Nebes, Bránu Nebeskou, aby vás připravila a poučila vás všechny, kdo ještě ležíte v prachu, abyste přišli a smířili se se Mnou, svým Králem, dříve než přijdu ve Slávě. Posílám k vám Královnu Pokoje, aby vás jednoho po druhém přivedla nazpět ze všech koutů světa.

Posílám k vám, před Svým Slavným Návratem, Své služebníky, proroky, aby vám připomněli Můj Zákon a odvrátili vás od vašich zlých cest, aby žili svatě a ohlašovali vám události dříve, než se stanou.

Posílám k vám Své anděly, aby vám připomínali Mou Svatost, Mou Velkolepost a Nádheru. Posílám k vám Své mluvčí, aby křičeli a hlásali ze střech Sňatek Mého Svatého Ducha. Neunaví Mě volat vás, abyste se zasnoubili se Mnou, neodradí Mě vaše nepřátelství ani vaše vyprahlost.

Budu sledovat vaše srdce a jako se mladý muž žení s pannou, tak se s vámi ožení Ten, kterého jste pokryli ranami. A v Mé Lásce nahradíte Trny, které obtáčejí Mé Srdce, věncem z květin. A jako ženich nese svůj svatební věnec, tak jej ponesu i Já, protože tento věnec bude Věncem Mého Vítězství. Bude to Cena Mé Milosti ...

Pokolení, učiním tě Svým. Pozvednu tě a ponesu tě, jako ženich nese svou nevěstu do svého domu, a ve Své nepřestávající Lásce tě ponesu do Svého Srdce a učiním tě Svým na věky.

Brzy, teď už velice brzy roztrhnu nebesa a sestoupím v plné síle! Kdybyste plně pochopili, co vám říkám, nemarnili byste svůj čas netečností, stále byste se ke Mně modlili, protože náhle jako úder hromu sestoupím v plameni stravujícího ohně a odhalím všechno, co před vámi bylo skryto. Prstem ukážu na ty, kdo Mě ctili jen svými rty, nikdy Mi nesloužili řečí, kterou jsem je učil, Řečí Mého Kříže, Jazykem Lásky, Jazykem, který vás učí věci přesahující lidské chápání.

Ukážu vám Kainy, jejichž řeč není Mou Řečí, ale řečí bohatých kupců a obchodu. Modlete se za tyto Kainy, neodsuzujte je, věnujte svůj čas modlitbě za ně, nedovolte svému jazyku uklouznout.

- Nebuďte z těch, kdo říkají Mým vizionářům: "neměj žádné vize" a Mým prorokům: "neprorokuj". Ať Mi Můj Nebeský Dvůr připraví Cestu. Vždyť nikdy žádné proroctví nebylo z iniciativy člověka. Když pro Mne mluví Moji vizionáři a proroci, děje se tak Milostí a Mým Svatým Duchem, který je naplňuje a otvírá jejich ústa, aby opakovali Má Slova. A budu vám nadále připomínat Pravdu prostřednictvím Svých mluvčích, a to i když pravdu znáte. Budu dále odhalovat Své plány Svým služebníkům prorokům, a vizionářům budu ve viděních ukazovat Svou Velkolepost. Nechte Mé vyvolené duše svobodně připravovat Cestu pro Mne, vašeho Krále, nechte je završit svá svědectví.

Posílám vám Svůj Nebeský Dvůr prorokovat tomuto konci Časů v pustině vaší éry, abyste se obrátili dříve, než přijde Můj Velký Den. Uvědomte si, že sestupuji nejen z Milosrdenství, ale také kvůli Soudu. Neříkám Svým poslům, aby volali jen spravedlivé, říkám jim, aby volali i nespravedlivé, chudé, chromé, vyvržence vaší společnosti, a každého, koho potkají na ulici, aby přišli a naplnili Mou školu. Chci volat všechny ty, kdo Mě nikdy nehledali, ani o Mně nevěděli, ať přijdou a vzkvétají v Mém Domě, protože teď je Čas Milosti a Slitování.

Pak ať všichni, kdo vás uvidí, udiveně zírají na vaši proměnu, ať je vidět na vašich tvářích i z žáru vašeho srdce, že máte Mou Školu, že jste Moji žáci a váš Mistr. Ať vidí ve vašich očích odraz všeho, čeho jste byli svědky, ať vidí na vašem těle známky Mých Ran. A když se vás někdo zeptá, jak jste k nim přišli, řekněte jim, že jste je dostali v Domě přátel svého Mistra, kde je napřed dostal On ... pak zvedněte svůj kříž a následujte Mě.

Já, Ježíš Kristus, Milovaný Boží Syn a Spasitel, vám žehnám, vdechuji vám na čelo Znamení Své Lásky. Jděte v pokoji a buďte jedno v Mém Jménu.

(Poselství naší Svaté Matky:)

Pokoj vám. Milovaní Bohem, mějte odvahu, Já jsem s vámi. Jsem s vámi a s bezpočtem Svých andělů, kteří vás obklopují, vás chráníme. Sestupuji spolu se svatými, abych vás vedla. 

Jsem Královna Nebes. Jsem Královna Pokoje. Jsem Matka vašeho Spasitele a předcházím příchodu Pána. Připravila jsem cestu vašemu Vykupiteli, aby sestoupil na zem, a dnes Mě znovu posílá Nejvyšší, abych urovnala Stezku Jeho Návratu.

I když Satan používá lidí, aby oddálil Mé Dílo a kladl mu překážky, nebojte se. Pán je Všemohoucí a nakonec Naše Srdce zvítězí. Spolehněte se na Jeho ohromnou Sílu, vždyť může vyvrátit hory a rozpustit skály. Nic nemůže zadržet Jeho Mocnou Ruku.

- Co vidíte nad sebou? Podívejte se vzhůru, co Pán pozvedá. Pán nad vámi pozvedá Korouhev Své Velké Lásky a Milosrdenství. Přichází vás napravit Svou něhou a sytí vás radostí. Přichází vás osvěžit Svou jemnou vůní Myrhy. Přichází zhojit vaše rány Svým balzámem Laskavosti. Sestupuje, aby na tebe, generace, vylil Svůj olej a pomazal tě. Král tě uvede do Svých Komnat, utěší tě a setře tvé slzy. Střeží vás jako zřítelnici Svého Oka, a co vy, čím oplatíte Jeho Lásku? Nabídněte Mu své srdce a svou vůli.

- Mnozí z vás zapomněli na Boží cesty, byli jste odvedeni, jako strhnuti proudem do jezera, do kaluže letargie. Poskvrněni materialismem jste změnili směr a ze správné cesty jste byli svedeni přímo do Satanových sítí a do lví tlamy! Nesledovali jste stopy Drahocenné Krve Ježíšovy, které vám zanechal jako znamení pro vás, abyste je sledovali. Ne, vy jste vykročili podle špinavých značek vytyčených Satanem. Zavedly vás do pouště, kde nebylo nikoho, kdo by se staral o vaše bolesti a utěšil vás, a kde byste zemřeli.

Vaše generace nedokázala ocenit obrovskou Boží Lásku. Proto jsou vaše země zasaženy sobectvím, bezbožností a Satanovou zlobou. A stále až do dnešního dne vás bije jeho ruka a pustoší všechny národy. Svým ateismem a svou zvráceností jste se zahalili příkrovem smrti. Zahalili jste se, milovaní, mrakem z křemene. S bolestí k vám shůry volám, k vám všem, smiřte se s Bohem, abyste se smířili se svými rodinami.

Když přicházíte a modlíte se na poutích, přicházíte s čistým srdcem? Přestali jste páchat zlo? Žijete v pokoji se svým sousedem? Upřímně jste se vyznali a litovali svých hříchů? Oplatili jste zlo láskou? Jste skutečně připraveni setkat se s Pánem s rukama plnýma dobrých skutků?

- Žehnejte těm, kdo vás pronásledují a modlete se za ně, neodsuzujte je. Stále se modlete. Protože k čemu jsou vaše oběti, jestliže vaše srdce neodpustí, setrvává v nevraživosti? Kde je pak vaše svatost? Očistěte se a žijte v Božím Světle a v Boží Lásce. Buďte pravými svědky Evangelia hřejivostí a žárem světla svého srdce. Svědčete pro Ježíše tím, že s Ním ponesete Jeho Kříž. Svědčete pro Církev vytrvalostí své víry a svou jednotou s Kristovým Vikářem. Nikdy nedovolte svému jazyku hřešit. Buďte dokonalí, jako je Pán dokonalý. Ať se ukáže, že jste skutečně prvotiny Velké Boží Lásky. Ať každé oko vidí vaše dobré chování a pozná, že je to proto, že jste dětmi Nejvyššího. Ať jsou známky Jeho Pěti Ran vidět i na vašem těle, ať jsou znameními, která ukazují, že jste Jeho žáky a On je váš Božský Mistr. Žijte Našimi Poselstvími a buďte jako zrna, která se rozsévají. Ať váš výkřik lásky proniká celou zemí až do všech koutů světa.

Žehnám každému z vás a děkuji, že jste Mi věnovali svůj čas. Jděte v pokoji.PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message