DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ať Mi Můj Nebeský Dvůr připraví Cestu
Posílám vám před Sebou Svou Matku

10. října 1990

pokoj s tebou, dítě; dovol Mi užívat tvou ruku; jsem to Já, tvůj Ježíš; je to Láska, která k tobě mluví a prosí tě...

Ó, přijď a zmocni se mě!

ach, Má Vassulo, naplním tě tedy… slyš Mě a piš Mé Poselství pro celý svět;

pokoj vám; Láska mluví; Láska se nabízí; Láska uzdravuje dokonce i zranění, která se zdála být nevyléčitelná; Láska utěšuje ty, o které nikdo nepečoval; Má Láska k vám je věčná, ví se o Mně, že jsem věrný ve Své lásce;

přibližte se… pojďte ke Mně blíž tím, že se budete modlit srdcem; nabízím vám místo ve Své škole, nabízím vám Moudrost, aby vás učila Mému Poznání; požehnaní ti, kdo pokorně přijímají Mé Pokyny a ukládají si do srdce Má Slova;

slyšte Mě, Moji milovaní; Písmo říká: „jazyk Mého Kříže je totiž bláznovstvím pro ty, kdo jdou do záhuby, ale pro ty, kdo jdou ke spáse, pro nás, je Boží mocí;“1 této řeči vás přicházím učit; tuto Řeč Lásky uslyšíte v Mé škole; a vy, kdo jste ochotni se učit, buďte požehnáni, buďte silní a šťastní; i když překážky musí přijít, nebojte se, spolehněte se na Mě; ale běda tomu, kdo je chystá, bude se Mi muset odpovídat v Den Soudu!

Můj Příchod se blíží a nepřestávám vám dávat znamení, abych vás připravil; Láska je na Stezce návratu, jsem na cestě zpět k vám;

- řekněte Mi, když král vstupuje do města, nebudou se v něm konat žádné přípravy k jeho přijetí? celé město bude na nohou a král před sebou vyšle své vyvolené a svůj vladařský dvůr, aby mu připravili cestu a urovnali jeho stezky; vyšle posly, aby ohlásili jeho příchod; řekne jim, aby hlasitě křičeli: „zde je váš Král, váš Král přichází se Srdcem na Dlani, aby vám Je nabídl! Milost se k vám dnes sklání z nebe a z Jeho Trůnu, slitoval se nad vámi;“

proto před Svým Návratem před Sebou posílám Archu Úmluvy; posílám vám Ženu z Apokalypsy, druhou Evu, která svou patou rozdrtí hlavu hada; posílám vám před Sebou Svou Matku, aby otevřela širokou dálnici a urovnala ji v této poušti; posílám vám Královnu Nebes, Bránu Nebeskou, aby vás připravila a poučila vás všechny, kdo ještě ležíte v prachu, abyste přišli a smířili se se Mnou, svým Králem, dříve než přijde Můj Velký Návrat; posílám k vám Královnu Míru, aby prošla všechny kouty světa a shromáždila vás jednoho po druhém;

posílám k vám, před Svým Slavným Návratem, Své služebníky proroky, aby vám připomněli Můj Zákon a odvrátili vás od vašich zlých cest, abyste žili svatě, a aby vám ohlašovali události dříve, než se stanou;

posílám k vám Své anděly, aby vám připomínali Mou Svatost, Mou Velkolepost a Mou Nádheru; posílám k vám Své mluvčí, aby křičeli a hlásali ze střech vašich domů Sňatek Mého Svatého Ducha; neunaví Mě volat vás, abyste se se Mnou zasnoubili; neodradí Mě vaše nepřátelství ani vaše vyprahlost;

budu usilovat o vaše srdce a jako se mladý muž žení s pannou, tak se s vámi ožení Ten, kterého jste pokryli ranami; a Já ve Své Lásce způsobím, že nahradíte Trny kolem Mého Srdce věncem z květin; a jako má ženich na hlavě svůj svatební věnec, tak jej budu mít i Já, protože tento věnec se stane Věncem Mého Vítězství; to bude Cena Mého Milosrdenství…

pokolení, učiním tě Svým; pozvednu tě a ponesu tě, jako ženich nese svou nevěstu do svých komnat, a ve Své věčné Lásce tě zanesu do Svého Nejsvětějšího Srdce a učiním tě Svým navěky;

brzy, teď už velice brzy roztrhnu nebesa a sestoupím v plné síle! kdybyste jen plně chápali, co vám říkám, nemarnili byste svůj čas netečností, ale modlili byste se ke Mně bez přestání; neboť sestoupím náhle jako úder hromu v plameni stravujícího ohně a odhalím všechno, co před vámi bylo skryto; Svým Prstem vám ukážu na ty, kdo Mě ctili jen svými rty, a nikdy Mi nesloužili Jazykem, kterému jsem je učil: Jazykem Mého Kříže, Jazykem Lásky, Jazykem, který vás učí věcem, jež přesahují lidské chápání;

ukážu vám Kainy, jejichž řeč není Mou Řečí, ale řečí bohatých kupců a obchodníků; modlete se za tyto Kainy; neodsuzujte je, ale věnujte svůj čas modlitbě za ně, nedovolte svému jazyku uklouznout;

- nebuďte z těch, kdo říkají Mým vizionářům: „neměj žádné vize“ a Mým prorokům: „neprorokuj;“ ať Mi Můj Nebeský Dvůr připraví Cestu; žádné proroctví se nikdy nezrodilo z lidské iniciativy; když Moji vizionáři a proroci mluví, děje se to Milostí a skrze Mého Svatého Ducha, který je naplňuje a otvírá jejich ústa, aby opakovali Má Slova; prostřednictvím Svých mluvčích vám budu nadále připomínat Pravdu, i když Pravdu znáte; budu dále odhalovat Své plány Svým služebníkům prorokům a vizionářům budu ve viděních ukazovat Svou Velkolepost; nechte Mé vyvolené a duše, v nichž mám zalíbení, svobodně připravovat Cestu pro Mě, vašeho Krále; nechte je završit jejich svědectví;

posílám vám Svůj Nebeský Dvůr, aby prorokoval na konci těchto Časů v pustině vaší éry, abyste se obrátili dříve, než přijde Můj Velký Den; uvědomte si, že nesestupuji jen kvůli Milosrdenství, ale také kvůli Soudu; neříkám Svým poslům, aby volali jen spravedlivé, říkám jim, aby volali i nespravedlivé, chudé, chromé, vyvržence vaší společnosti a každého, koho potkají na ulici, aby přišli a naplnili Mou školu; chci volat všechny ty, kdo Mě nikdy nehledali, ani o Mně nevěděli, aby přišli a vzkvétali v Mém Domě, neboť dnes je Čas Milosti a Slitování;

pak ať všichni, kdo vás uvidí, udiveně zírají na vaši proměnu, ať je na vašich tvářích i z žáru vašeho srdce vidět, že jste chodili do Mé školy, že vy jste Moji žáci a jsem váš Mistr; ať ve vašich očích vidí odraz všeho, čeho jste byli svědky, ať vidí na vašem těle známky Mých Ran, a když se vás někdo zeptá, jak jste k nim přišli, řekněte jim, že se vám jich dostalo v Domě přátel vašeho Mistra, kde se jich nejdříve dostalo Jemu… pak zvedněte svůj kříž a následujte Mě;

Já, Ježíš Kristus, Milovaný Boží Syn a Spasitel, na vás vanu Svým Dechem a žehnám vám, na vašich čelech zanechávám Povzdech Touhy Své Lásky; jděte v pokoji a buďte jedno v Mém Jménu;

(Poselství naší Přesvaté Matky:)

pokoj tobě; kadidlo Boží, měj odvahu, neboť Já jsem s tebou; Já jsem s tebou a obklopuji tě bezpočtem Svých andělů, abych tě chránila; sestupuji spolu se svatými, abych tě vedla;

Já jsem Královna Nebes; Já jsem Královna Pokoje; Já jsem Matka vašeho Spasitele; Já jsem Ta, která předchází Pánův příchod; Já jsem Ta, která otevřela širokou cestu vašemu Vykupiteli, aby sestoupil na zem, a dnes Mě znovu Nejvyšší posílá, abych urovnala Stezku Jeho Návratu;

i když Satan používá lidí, aby oddálil Mé Dílo a kladl mu překážky, nebojte se; Pán je Všemohoucí a nakonec Naše Srdce zvítězí; spolehněte se na Jeho ohromnou Sílu, vždyť může vyvrátit hory a roztavit skály; nic nemůže zadržet Jeho Mocnou Ruku;

- co vidíte nad sebou? pozvedněte své hlavy a vizte, co Pán pozvedá; Pán nad vámi pozvedá Korouhev Své Velké Lásky a Svého Milosrdenství; přichází vás obnovit Svým laskavým objetím a sytit vás blaženou radostí; přichází vás osvěžit Svou jemnou vůní Myrhy; přichází zhojit vaše rány Svým balzámem Laskavosti; sestupuje, aby na tebe, generace, vylil Svůj olej a pomazal tě; Král vás uvede do Svých Komnat, aby vás utěšil a setřel vaše slzy; střeží vás jako zřítelnici Svého Oka; a co vy, oplatíte Mu Jeho Lásku? nabídněte Mu své srdce a svou vůli;

- mnozí z vás zapomněli na Boží cesty, byli jste strženi, jako vodním proudem protékajícím jezerem, do tůně netečnosti; poskvrněni materialismem jste změnili směr a byli jste svedeni od svatosti a ze správné cesty přímo do satanových sítí a do lví tlamy! nesledovali jste stopy Drahocenné Krve, které vám Ježíš zanechal jako ukazatel, kterým se máte řídit; ne, vy jste se řídili poskvrněnými značkami, které vytyčil Satan; zavedly vás do pouště, kde nebylo nikoho, kdo by se staral o vaše bolesti a utěšil vás, a kde byste zemřeli;

vaše generace nedokázala ocenit velikost Boží Lásky; proto jsou vaše země pustošeny sobectvím, bezbožností a Satanovou zlobou, a stále až do dnešního dne je jeho ruka připravena vás udeřit a zničit všechny národy; svým ateismem a svou zvráceností jste se zahalili pohřebním plátnem; zahalili jste své milované necitelností tvrdou jako křemen; s bolestí k vám shůry volám, k vám všem, abyste se smířili s Bohem a se svými rodinami;

když přicházíte a modlíte se na poutích, přicházíte s čistým srdcem? přestali jste páchat zlo? žijete v míru se svým bližním? vyznali jste se ze svých hříchů a litovali jich opravdově? opláceli jste zlo láskou? jste skutečně připraveni setkat se s Pánem s rukama plnýma dobrých skutků?

- žehnejte těm, kdo vás pronásledují a modlete se za ně, neodsuzujte je; stále se modlete, protože k čemu jsou vaše oběti, jestliže vaše srdce neodpouští a setrvává v nevraživosti? kde je pak vaše svatost? očistěte se a žijte v Božím Světle a v Boží Lásce; buďte pravými svědky Evangelia hřejivostí a září světla vašeho srdce; vydávejte svědectví pro Ježíše tím, že s Ním ponesete Jeho Kříž; vydávejte svědectví pro Církev vytrvalostí své víry a tím, že jste jedno s Kristovým Vikářem; nikdy nedovolte svému jazyku hřešit; buďte dokonalí, jako je Pán dokonalý; ať se ukáže, že jste vpravdě prvními plody velké Boží Lásky; ať každé oko vidí vaše dobré chování a ví, že je to proto, že jste dětmi Nejvyššího; ať jsou známky Jeho Pěti Ran vidět i na vašem těle, ať jsou znameními, která ukazují, že jste Jeho žáky a On vaším Božským Mistrem; žijte Našimi Poselstvími a buďte jako zrna připravená k setbě; ať váš výkřik lásky pronikne celou zemí až do všech koutů světa;

žehnám každému z vás a děkuji, že jste Mi věnovali svůj čas; jděte v pokoji;


1  1Kor 1,18.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message