DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni

25. září 1990

(Poselství naší Svaté Matky nám všem:)

pokoj vám, milované děti; dovolte Mi připomenout vám, že Pán zná každé srdce; Pán hledá vaše srdce; pojďte k Němu s čistým srdcem a bude vás učit; Pán potěší vaši duši, povede vás po Své Stezce a k Pravdě; prosím vás snažně, vás, kteří ještě váháte, neuzavírejte svá srdce; vraťte se k Pánu a On se vrátí k vám; Nebeská Radost na vás sestoupí, zazáří mezi vámi Světlo; buďte připraveni přijmout toto Světlo, buďte připraveni setkat se s Pánem;

- čí ruce jsou dnes čisté? kdo může vpravdě říci, že jeho srdce je čisté? čí duše je v dokonalé harmonii s Pánem? milovaní! Moji vlastní! Mé děti… cesta k Pánu je mezi vámi, nachází se v zemi živých; vztáhněte tedy své ruce k Jeho Svatyni a Pán se z Nebe skloní a přitáhne vás k Sobě; vztáhněte k Němu své ruce a On se skloní dolů k vám, plný Soucitu; pojďte k Pánu bez otálení; pozvedněte své oči k Nebi a nedívejte se na nikoho jiného než na Něj, Pána a svého Boha; nemějte zalíbení v nikom jiném než v Něm, svém Spasiteli; nehledejte nikoho jiného než Pána, svého Vykupitele; nezpívejte nikomu jinému než svému Svatému;

musím vám připomínat, že Pán je Něha a Slitování, pomalý v hněvu a plný Milosrdenství? - Ježíš je Kámen, zavržený staviteli, který se stal Kamenem Úhelným; vpravdě vám říkám, že Království Boží je mezi vámi a Jeho Svatý Duch Milosti teď jemně vane na vaše národy, aby vás oživil; proto pojďte a vizte Sňatek Ducha Svatého s vašimi zeměmi; neodmítejte Svatého Ducha, který se na vás tak zjevně vylévá; nebuďte jako ti „stavitelé“, kteří zavrhli kámen, který, jak se ukázalo, byl kamenem úhelným;

Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni, a nyní Mé slavnostní varování všem, kdo slyší proroctví této knihy:

nepotlačujte Ducha,

Ducha, který na vás vane uprostřed vašeho odpadlictví, jež dosáhlo svého vrcholu; neříkejte později v Den Soudu: „nikdy jsem neslyšel, nikdy jsem nevěděl;“ Ježíš a Já vám zjevujeme věci předem, než se stanou, abyste, až se setkáte s Bohem tváří v tvář, nemohli říkat: „nebyl jsem si vědom…“ - …pevnost pyšných padne… a ďáblové budou vyhnáni z jejího lůna;

- buďte požehnáni; buďte všichni požehnáni za to, že Mi nasloucháte; Já jsem vaše milovaná Matka, Theotokos, která vás všechny miluje;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message