DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dávám Svému Duchu vanout od národa k národu

19. června 1990

Můj Ježíši?

Já jsem;

pokoj s tebou; uctívej Mě tím, že Mě budeš napodobovat, oslavuj Mě tím, že Mě budeš milovat; posvěcuj své tělo, vždyť žiji v tobě, když Mě jíš a piješ; uctívej Mě, žízni po Mně, konej pokání za ty, kdo Mě nemilují a jsou zaslepeni svým rozumem, nerozeznají svou pravou ruku od levé; modli se za ně, aby si uvědomili, že Mi potřebují rozumět, aby se neodchýlili od Mých Slov, jak se to teď mnohým stalo; modli se, aby pochopili, že to, co od těchto moudrých mužů chci, je adorace, chci, aby přišli a vzdali Mi úctu, stejně jako to udělali první pastýři a Mudrci;

vím, že mám v Rukou pouhé dítě; neboj se, což nevím, kam tě posílám? vychoval jsem tě, abys byla Mou poselkyní, abys svědčila Pravdě; žačko, patříš Mně a učila ses ode Mě; chyť svého Mistra za Ruku a dovol Mi vést tě tam, kde tě chci mít; opři se o Mě, když jsi unavená a ztrácíš odvahu, Mé dítě, a Já tě utěším; ach, Vassulo, pokaždé když se cítíš ubohá, Mé Srdce se stává Planoucí Výhní Lásky, která tě chce pohltit; slyš: raduj se! protože co je víc, než přijmout dar Mé Lásky?

chápej, Mé dítě, že Já jsem Ten, kdo tě nejvíce miluje, a že tak tomu bude navždy;

Pane Nejmilostivější, odchýlili jsme se od Tvé Stezky, a přesto jsi s námi nepřestal jednat milostivě a s velkou láskou. Dnes k Tobě volám, Pane, neopouštěj nás ve dnech soudu, zachraň nás před zničením, zbav nás zla, sjednoť nás ve Své Lásce a ve Svém Pokoji!

dávám ti Svůj Pokoj a Svou Lásku, Mé dítě;

ekklesia oživne, i navzdory všem soužením, která prodělává; Má Církev bude jedna a svatá a Můj Lid bude mluvit jedním jazykem; toto všechno se brzy stane; Vassulo, Svou Věčnou Láskou a Slitovností opět pozvednu Svou Církev, všem vám vrátím vaše vinohrady a z tohoto údolí smrti udělám bránu Naděje, a všichni Mi odpovíte, tak jako kdysi dávno, když jste byli mladí a neposkvrnění;

už dlouho odmítáte Poznání a nabízíte Mi oběti, které Mě nikdy nedosáhly, ale ve Svém Milosrdenství řeknu každému údolí smrti: povstaň! ať se každé temné údolí naplní Mým Slovem, ať se každá hora a kopec stane úrodnou pastvinou a ať každý, kdo byl na čele označen Znamením Mé Lásky, přistoupí a jí ze Stromu Života;

dnes dávám každému příležitost, aby zřetelně slyšel Můj Hlas z Mého Svatého příbytku; Můj Hlas zní jako ozvěna z Jeruzaléma a zasahuje všechny obyvatele země; nikdo pak nebude moci říci, že jsem vás nevaroval; dávám Svému Duchu vanout od národa k národu; s velkou vytrvalostí vám všem posílám Své služebníky, proroky, aby vám připomínali, kdo je váš Otec, odvraceli vás od zlých skutků a napravovali vaše jednání;

přicházím, abych ukončil vaše poklonkování bezbožným teoriím; posílám k vám Své posly, aby vám připomněli Má přikázání a aby vám připomněli, že máte žít svatě, tak jako Já jsem Svatý, abyste všichni byli hodni setkání se Mnou v Den Mého Návratu;

Má dcero, buď jako vůně Mého kadidla, vždy tě budu sytit;

Pane, je toho tolik, co Ti chci říci!

tolik?

- Ano! Zaprvé, nejsem hodna ničeho, co jsi mi dal.

vím, ale dávám Moudrost chudým a prostým; nechej se obklopit Mou Láskou; pojď, nikdy nezapomínej na Mou Přítomnost;

Tvůj dobrý duch
ať mě vede po rovné zemi!
Pro Své jméno, Jahve,
dej, ať žiji ve Tvé spravedlnosti
mou duši vytrhni z úzkosti.
Amen.1PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message