DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Dávám Svému Duchu vanout od národa k národu

19. června 1990

Můj Ježíši?

Já jsem to.

Pokoj s tebou. Uctívej Mě tím, že Mě budeš napodobovat, oslavuj Mě tím, že Mě budeš milovat. Posvěcuj své tělo, vždyť žiji v tobě, když Mě jíš a piješ. Uctívej Mě, žízni po Mně, konej pokání za ty, kdo Mě nemilují a jsou zaslepeni svým rozumem a nerozeznají svou pravou ruku od levé. Modli se za ně, aby si uvědomili, že potřebují chápavost, aby se neodchýlili od Mých Slov, jak se to teď mnohým stalo. Modli se, aby pochopili, že chci od těchto moudrých mužů úctu, že chci, aby přišli a poklonili se Mi jako první pastýři a jako tři mágové.

Vím, že mám v Rukou pouhé dítě. Neboj se, což nevím, kam tě posílám? Vychoval jsem tě, abys byla Mou poselkyní, abys svědčila Pravdě. Žačko, jsi Má, učila ses ode Mne. Chyť se svého Mistra za Ruku a dovol Mi vést tě tam, kde tě chci mít. Opři se o Mne, když jsi unavená a ztrácíš odvahu, Mé dítě, a Já tě utěším. Ach, Vassulo, pokaždé, když se cítíš ubohá, Mé Srdce se stává Planoucí Výhní Lásky, která tě chce pohltit. Slyš, raduj se! Protože co je víc, než přijmout dar Mé Lásky? 

Chápej, Mé dítě, že Já jsem Ten, kdo tě nejvíc miluje, a bude tomu tak vždycky.

(Později:)

Pane Nejmilostivější,
odchýlili jsme se od Tvé Stezky,
a přesto jsi s námi nepřestal jednat milostivě
a s velkou láskou.
Dnes k Tobě volám, Pane,
neopouštěj nás ve dnech soudu,
zachraň nás před zničením,
zbav nás zla,
spoj nás ve Své Lásce a Pokoji!

Dám vám Svůj Pokoj a Svou Lásku, Mé dítě.

Církev oživne, přes všechna trápení, která prodělává. Má Církev bude jedna a svatá a Můj Lid bude mluvit jedním jazykem. Toto všechno se brzy stane. Vassulo, se Svou Nepřestávající Láskou a Slitovností opět pozvednu Svou Církev. Všem vám vrátím vaše vinohrady a z tohoto údolí smrti udělám bránu Naděje a všichni Mi budete odpovídat. Tak jako kdysi dávno, když jste byli mladí a čistí.

Před nějakým časem jste odmítli Poznání, nabídli jste Mi oběti, které Mě nikdy nedosáhly, ale ve Svém Milosrdenství řeknu každému údolí smrti: Povstaň! Ať se každé temné údolí naplní Mým Slovem, ať se každá hora a kopec stane úrodnou pastvinou a ať každý, kdo má na čele Znamení Mé Lásky, přistoupí a jí ze Stromu Života.

Dnes dávám každému příležitost, aby slyšel Můj Hlas z Mého Svatého Příbytku. Můj Hlas zní jako ozvěna z Jeruzaléma a zasahuje všechny obyvatele země. Nikdo nebude moci říkat, že jsem vás nevaroval. Dávám Svému Duchu vanout od národa k národu. Posílám vám všem Své služebníky, proroky, tak vytrvale, aby vám připomínali, kdo je váš Otec a odvrátili vás od zlých skutků a napravovali vaše jednání.

Přicházím zarazit vaše horování pro bezbožné teorie. Posílám k vám Své posly, aby vám připomněli Má přikázání a aby vám připomněli, že máte žít svatě, tak jako Já jsem Svatý, abyste všichni byli hodni setkání se Mnou v Den Mého Návratu.

Má dcero, buď Mou radostí, vždycky tě budu sytit.

Pane, mám tolik věcí, které Ti musím říci!

Věcí?

Ano! Abych začala, nejsem hodna ničeho, co jsi mi dal.

Vím, ale dávám Moudrost chudým a prostým. Dej se obklopit Mou Láskou. Pojď, nikdy nezapomínej na Mou Přítomnost.

Kéž nás Tvůj Dobrý Duch
vede po rovné zemi.
Hospodine, pro Své Jméno
dodrž Svůj Slib a zachraň nás.
Amen.1



PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message