DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nejste nikdy sami, Já jsem vždy jsem s vámi

9. února 1990

(Poselství pro Sion, klášter kapucínů:)

Pokoj vám. Chci od vás jedině lásku. Milované děti, jsem to Já, Ježíš, který vám dává tolik poselství, abych vám připomněl Svůj Zákon, připomněl vám, kdo Já Jsem. Když Mé Slovo učiníte svým domovem, vaše duše bude pozvednuta ke Mně a dosáhnete Mě. Pojďte ke Mně dřív, než vás oklame váš duch, pojďte a rozjímejte o všem, co jsem vám dal, pojďte a uvažujte o Mých přáních. Hledejte Mě, mějte žízeň po Mně. Pojďte a rozjímejte o tom všem, co jsem vám dal a vezměte si k srdci Má Slova. Přeji si, abyste všechno, co jsem vám dal, aktivně uvedli ve skutek a střežili to.

Ach, milované děti ... kdybyste jen věděly, jak je Mé Svaté Srdce zraněno, když někdo z vás odloží Má přání na později ... kdybyste jen věděly, co jsem vám nabídl a stále nabízím, vaše radost by byla dokonalá. Velebte Mne, svého Spasitele, dnem i nocí, chvalte Mne, že vás sytím Vlastní Rukou. Naslouchal jsem vám shůry a přišel jsem vám na pomoc, což Mi nebudete naslouchat? Přijměte Má Naučení a podřiďte se Mým Přáním, která jsem do vás vložil jako semena. Proto konejte, oč vás Já, váš Spasitel žádám, nespokojujte se s pouhým nasloucháním poselstvím a neklamte sami sebe.

Milovaní, vy, které Má Duše miluje, pravím vám, že si přeji modlitby vycházející ze srdce. Přeji si, abyste se modlili za všechny biskupy a kněze. Přeji si, abyste se postili a káli. Přeji si, abyste co nejčastěji přijímali Mou Svatou Eucharistii. Přeji si, abyste se zpovídali nejméně jednou za měsíc. Přeji si, abyste denně četli z Písma. Přeji si, abyste obětavě usmiřovali hříchy ostatních. Přeji si, abyste se modlili Růženec, a pokud možno všechna tři Tajemství. Mým cílem je přivést vás zpět k božství a ke svatému životu, protože Já jsem Svatý. To jsou Mé Principy. Přeji si vaši každodenní oddanost.

Jsem Zdroj Lásky a vy všichni můžete čerpat z Mého Srdce, abyste tuto Lásku mohli dávat druhým. Pak chci, abyste se učili Mě uctívat a stále pamatovat na Mou Přítomnost. Má Přítomnost je též tajemství. Stále byste si měli být vědomi, že nejste NIKDY sami, vždycky jsem s vámi. Dosáhněte dokonalosti ... ať vzkvete tato vyprahlá země ... nežádám od vás nic, co byste neznali nebo co by přesahovalo vaše možnosti. Žádám vás o to, co je svaté, a všechno, co mám, je Svaté. Mé Tělo je Svaté, proto pojďte a jezte Mé Tělo a pijte Mou Krev, protože ať ke Mně přijde kdokoli, Já se neodvrátím. Jsem Chléb Života.

Modlete se, aby vás neoklamal Zlý. Nezakalujte Mé Oči žalem. Hlásejte Mou Lásku ze střech domů. Hlásejte, že Má Láska je lahodnější než víno. Připomenu vám, že všichni máte v Nebesích Otce, který vás nekonečně miluje a Jeho Jméno je jako myrha, která z Něho prýští, aby vás pomazala a žehnala vám, Jeho Jméno je: Láska.

Žehnám každému z vás, vdechuji vám na čelo políbení Lásky. Láska vás miluje a je s vámi každičký den. Buďte jedno.

(Poselství Naší Svaté Matky:)

Pokoj vám.

Mé milované děti, dělejte, oč vás Pán žádá. Modlete se za Mé další syny a dcery, kteří jsou od Nás daleko, modlete se o jejich obrácení. Hledejte vždycky to, co je svaté.

Buďte jako slunečnice, které hledají slunce a otáčejí se za ním, sledují světlo. Hleďte, co vám Pán nabízí, a velebte Jeho Svaté Jméno. Přistupte všichni, kdo toužíte, aby vám byl blízko, a vezměte si hojně Jeho Plodů. Bůh je váš Stvořitel a může být i vaším Vychovatelem.

Nepřestávejte se modlit, když se vám dobře vede, modlete se i v radosti. Pojďte a chvalte Ho, pojďte a velebte Ho. Bůh je i váš Strážce, buďte na Něm závislí a On vás nikdy nezklame, Jeho Světlo je vaším Průvodcem v temnotách. Dbejte na Jeho Nařízení, milovaní, buďte poslušní v Rukou svého Otce. Horlivě přijímejte Moudrost svého Vychovatele a Průvodce. Rosťte v Moudrosti, rosťte v Duchu Pána, abyste byli v pokoji a v dokonalé jednotě s Pánem.

Ještě jedna rada pro dnešek: sledujte stezku Víry, zachovávejte Zákon. Prosím vás, žijte Našimi Poselstvími, rozjímejte o nich. Uvědomte si, jakou radost má Ježíš i Já, když vás učíme. Ale Naše radost bude dokonalá v ten den, kdy úplně překonáte svou letargii a oddáte se cele Bohu, důvěřujíce Mu.

Žehnám každému z vás. Pamatujte na Naši Svatou Přítomnost, neodkládejte Nás ... modlete se, Mé milované děti. Naplňte své dny Přítomností Lásky.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message